Διευθύντρια: Παπανικολάου Ανίτα
26813 62147
Γραμματεία: Φλούδα Ελένη
26813 62156
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

Προϊσταμένη: Τζαρή Κωνσταντίνα
26813 62152
Μάκη Βέρα
26813 62149
Ρίζου Αναστασία
26813 62149
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Προϊστάμενος:
26813 62153
Ντεκουµέ Βασιλική
26813 62135