Διευθύντρια: Τζίµα Ελένη
26813 62247
Γραμματεία: Παπαγιάννη Ευαγγελία
26813 62159
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Προϊστάμενος: Γεωργούλας Γεώργιος
26810 72910
26813 62232
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Προϊστάμενος: Βασιλάκης Βασίλειος
26813 62284
Ρεσίτης Κωνσταντίνος
26813 62284
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προϊσταμένη: Αποστόλη Αγγελική
26813 62133
Καπερώνη Δήμητρα
26813 62239