Διευθύντρια: Κωνσταντάκη Κωνσταντίνα
26813 62255
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ρούσσος Ιωάννης
26813 62234
Παπαδημητρίου Βασίλειος
26813 62204
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Νικολός Δημήτριος
26813 62140
ΤΠΕ
26813 62150
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προϊσταμένη: Κουτσούµπα Φωτεινή
26813 62246