Πρόσκληση για τη κάλυψη μίας (1) θέσης πρακτικής άσκησης ασκούμενου Δικηγόρου

O Δήμος Αρταίων, προτίθεται για την κάλυψη μίας (1) θέσης πρακτικής άσκησης ασκούμενου δικηγόρου στο Δήμο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο δικηγορικό σύλλογο Άρτας και να επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους.

Η διάρκεια της άσκησης είναι 5 μήνες (από 14 Αυγούστου 2019 έως και 13 Ιανουαρίου 2020), με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα (6) μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων.

Η μηνιαία αποζημίωσή θα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ και το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης του/της ασκούμενου/-ης δικηγόρου ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της νομικής υπηρεσίας.

Στο τέλος της διαδικασίας χορηγείται στον ασκούμενο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης από το Δήμαρχο Αρταίων, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου.

Τέλος, οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο υπόδειγμα  οποίο είναι αναρτημένο στην σελίδα του Δήμου (www.arta.gr, Εφημερίδα της Υπηρεσίας – Ανακοινώσεις) και υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αρταίων από την Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019 ως και την Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2019 (προθεσμία 10 ημερών), είτε αυτοπροσώπως, είτε από άλλο εξουσιοδοτημένο από τους/τις ενδιαφερόμενους/-μενες πρόσωπο,  είτε στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αρταίων, Περιφερειακή Οδός και Αυξεντίου, 47 100 Άρτα, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψη κυρίας Σταυρούλας Τόλη (τηλ. επικοινωνίας: 26813 62282).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ – 5ης/2019

Στις 2 Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αρταίων για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις για τη «Δημιουργία Πολιτιστικών Διαδρομών Σύνδεσης Αρχαιολογικών Χώρων (μικρό θέατρο, κάστρο, Παρηγορίτισσα, γεφύρι κ.ά.)».
 2. Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου εμπορίου (Ροδαυγή).
 3. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου μουσικής για ένα έτος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ( Διονυσίου Δελικούρα – Τ.Κ. Καλαμιάς – Δ.Ε. Φιλοθέης) – ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

16657 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 5-2019 ΕΠΖ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤO ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ (Αρ. θέσεων 1)

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τους υποψήφιους δικηγόρους που είναι εγγεγραμμένοι στο δικηγορικό σύλλογο Άρτας και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας 5 μηνών (από 14 Αυγούστου 2019 έως και 13 Ιανουαρίου 2020), στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα, για την κάλυψη μίας (1) θέσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ),(Παράταση υποβολής προσφορών σε διαγωνισμό)

ΑΔΑ: ΩΡΨΘΩΨΑ-Ξ9Ξ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 26-07-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 16525

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράτασης υποβολής προσφορών σε διαγωνισμό

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθμ. 16466 / 26-07-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005351845) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων  (νέες εργασίες 2019) με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 76860.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύει
 3. Την αριθ. 151/2019 (ΑΔΑ: Ω4Φ1ΩΨΑ-ΕΒΘ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την παράταση κατάθεσης ηλεκτρονικών προσφορών για την συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων  (νέες εργασίες 2019) που λήγει στις (06-8-2019) κατά τέσσερις (4) ημέρες λόγω, ότι εκ’ παραδρομής ο χρόνος που δόθηκε για υποβολή προσφορών ήταν έντεκα (11) ημέρες και όχι δεκαπέντε (15) όπως ορίζεται από την Ελληνική Νομοθεσία.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

ΑΔΑ: ΩΛΨ4ΩΨΑ-80Ρ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                               Άρτα: 26-07-2019
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                          Αρ.Πρωτ.: 16469

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων (νέες εργασίες) cpv 77320000-9, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  συνολικού προϋπολογισμού  79.915,52 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (50.000,00 € για το έτος 2019 και τα 29.915,52 € για το έτος 2020).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Τρίτη 06-08-2019 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 76860.  Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 12-08-2019 ώρα 10:00 π.μ. ημέρα Δευτέρα.

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 15ΘΗΜΕΡΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤ ΓΗΠΕΔΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άρτα   19/07/2019
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Αρ.Πρωτ. 15922/2019
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  
Τμήμα Εσόδων ΑΔΑ: 68ΙΨΩΨΑ-Χ7Ξ
 
Ταχ Δ/νση: Περ. οδός & Αυξεντίου
ΤΚ: 47100
Πληρ: Παππάς Χ-Ζιώγα Μ.
Τηλ: 2681362272-206

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την αρ. 236/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η εκμίσθωση αγροτικών εκτάσεων της Δ.Ε. Αμβρακικού (Ανέζα, Καλογερικό, Γαβριά, Ψαθοτόπι, Ράχη, Πολύδροσο, Βίγλα), της Δ.Ε. Ξηροβουνίου (Παντάνασσα, Καμπή) και της Δ.Ε. Βλαχέρνας (Γρίμποβο) του Δήμου Αρταίων, με πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία.
 2. Την αριθ. Πρωτ. 10576/14-05-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων με την οποία εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την εκμίσθωση αγροτικών (σχολικών και δημοτικών εκτάσεων)  της Δ.Ε. Αμβρακικού (Ανέζα, Καλογερικό, Γαβριά, Ψαθοτόπι, Ράχη, Πολύδροσο, Βίγλα), της Δ.Ε. Ξηροβουνίου (Παντάνασσα, Καμπή) και της Δ.Ε. Βλαχέρνας (Γρίμποβο) του Δήμου Αρταίων.
 3. Την αριθ. πρωτ. 10581/14-05-2019(ΑΔΑ: 6Τ15ΩΨΑ-Ε9Υ) Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης αγροτικών (Σχολικών- Δημοτικών) εκτάσεων της Δ.Ε. Αμβρακικού (Ανέζα, Καλογερικό, Γαβριά, Ψαθοτόπι, Ράχη, Πολύδροσο, Βίγλα), της Δ.Ε. Ξηροβουνίου (Παντάνασσα, Καμπή) και της Δ.Ε. Βλαχέρνας (Γρίμποβο) του Δήμου Αρταίων, η οποία αναρτήθηκε και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το νόμο στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου και σε μια ημερήσια εφημερίδα.
 4. Την αριθ. 128/2019 (ΑΔΑ: ΨΩΒΧΩΨΑ- 4Κ1) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίνονται τα από 30 & 31 Μαΐου 2019 Πρακτικά Δημοπρασιών για την εκμίσθωση αγροτικών (Σχολικών- Δημοτικών) εκτάσεων της Δ.Ε. Αμβρακικού (Ανέζα, Καλογερικό, Γαβριά, Ψαθοτόπι, Ράχη, Πολύδροσο, Βίγλα), της Δ.Ε. Ξηροβουνίου (Παντάνασσα, Καμπή) και της Δ.Ε. Βλαχέρνας (Γρίμποβο) του Δήμου Αρταίων,
 5. Το άρθρο 12 – Επανάληψη Δημοπρασίας, της αριθ. 10576/14-05-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων, σύμφωνα με το οποίο η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν πλειοδότης

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθεται σε επαναληπτική φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτικών ακινήτων(Σχολικών-Δημοτικών) εκτάσεων της Δ.Ε. Αμβρακικού (Τ.Κ. Καλογερικό, Γαβριά, Ψαθοτόπι, Ράχη), της Δ.Ε. Ξηροβουνίου (Τ.Κ. Καμπή) και της Δ.Ε. Βλαχέρνας (Τ.Κ. Γριμπόβου) του Δήμου, ως κάτωθι:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια»

Τ.Κ. Γαβριάς

1)σχολική έκταση(αρ.κληρ.436) εμβαδού 14,25στρ. θέση «Αραμπάδες»

2)σχολική έκταση(αρ.κληρ.206) εμβαδού 8,115στρ. θέση «Ρόγγια»

3)σχολική έκταση(αρ.κληρ.211) εμβαδού 6,245στρ. θέση «Ρόγγια»

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) δημοτική έκταση εμβαδού 10.290στρ. θέση «Καλαμάκι»

2) δημοτική έκταση εμβαδού 7,375στρ. θέση «Μπούκες»

Τ.Κ. Ράχης

1) σχολική έκταση εμβαδού 7,686στρ. θέση «Δερβένι»

2) σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα»

3) σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες»

4) σχολική έκταση εμβαδού 1,7στρ. θέση «Παναγούλα»

Τ.Κ. Καμπή

1) δημοτική έκταση εμβαδού 29στρ. θέση «Μουζιάκι»

Τ.Κ. Γρίμποβο

1) σχολικός κλήρος εμβαδού 12,866στρ. θέση «Άγιοι Σαράντα»

2) σχολικός κλήρος εμβαδού 2,00στρ. θέση «Μαραθιά Χανόπουλο»

3) σχολικός κλήρος εμβαδού 12,150στρ. θέση «Μεσσαριά Χανόπουλο»

4) δημοτική έκταση εμβαδού 4,563στρ. θέση «Λυγαριά Καμπής»

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθ 767/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, στις  30 Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα ως κάτωθι:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια» ώρα 10:00 με 10:15

Τ.Κ. Γαβριάς

1)σχολική έκταση(αρ.κληρ.436) εμβαδού 14,25στρ. «Αραμπάδες» ώρα 10:15 με 10:30

2)σχολική έκταση(αρ.κληρ.206) εμβαδού 8,115στρ. θέση «Ρόγγια» ώρα 10:30 με 10:45

3)σχολική έκταση(αρ.κληρ.211) εμβαδού 6,245στρ. θέση «Ρόγγια» ώρα 10:45 με 11:00

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) δημοτική έκταση εμβαδού 10.290στρ. θέση «Καλαμάκι» ώρα 11:00 με 11:15

2) δημοτική έκταση εμβαδού 7,375στρ. θέση «Μπούκες» ώρα 11:15 με 11:30

Τ.Κ. Ράχης

3) σχολική έκταση εμβαδού 7,686στρ. θέση «Δερβένι» ώρα 11:30 με 11:45

4) σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα» ώρα 11:45 με 12:00

5) σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες» ώρα 12:00 με 12:15

6) σχολική έκταση εμβαδού 1,7στρ. θέση «Παναγούλα» ώρα 12:15 με 12:30

Τ.Κ. Καμπή

1) δημοτική έκταση εμβαδού 29στρ. θέση «Μουζιάκι» ώρα 12:30 με 12:45

Τ.Κ. Γρίμποβο

1) σχολικός κλήρος εμβαδού 12,866στρ. θέση «Άγιοι Σαράντα» ώρα 12:45 με 13:00

2) σχολικός κλήρος εμβαδού 2,00στρ.  «Μαραθιά Χανόπουλο» ώρα 13:00 με 13:15

3) σχολικός κλήρος εμβαδού 12,150στρ. «Μεσσαριά Χανόπουλο» ώρα 13:15 με 13:30

4) δημοτική έκταση εμβαδού 4,563στρ. θέση «Λυγαριά Καμπής» ώρα 13:00 με 13:45

 

        Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ανά στρέμμα ορίζεται το ποσό ενοικίου που καταβάλλονταν μέχρι την λήξη των συμβάσεων των προηγούμενων δημοπρασιών ανά στρέμμα ετησίως ή τις τιμές εκκίνησης προηγούμενων άγονων διαγωνισμών, ήτοι:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια» τιμή εκκίνηση 15,50€/στ

Τ.Κ. Γαβριάς

1)σχολ.έκταση(αρ.κληρ.436)εμβαδ14,25στρ.θέση«Αραμπάδες»τιμή εκκίνηση 42,81€/στ

2)σχολ.έκταση(αρ.κληρ.206)εμβαδού 8,115στρ.θέση«Ρόγγια» τιμή εκκίνηση 19,10€/στρ

3)σχολ.έκταση(αρ.κληρ.211)εμβαδού 6,245στρ.θέση«Ρόγγια» τιμή εκκίνηση 24,82€/στρ

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) δημοτική έκταση εμβαδού 10.290στρ. θέση «Καλαμάκι» τιμή εκκίνηση 19,95€/στρ

2) δημοτική έκταση εμβαδού 7,375στρ. θέση «Μπούκες» τιμή εκκίνηση 30,10€/στρ

Τ.Κ. Ράχης

1) σχολική έκταση εμβαδού 7,686στρ. θέση «Δερβένι» τιμή εκκίνηση 25,00€/στρ

2) σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα» τιμή εκκίνηση 32,50€/στρ

3) σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες» τιμή εκκίνηση 35,00€/στρ

4) σχολική έκταση εμβαδού 1,7στρ. θέση «Παναγούλα» τιμή εκκίνηση 35,00€/στρ

Τ.Κ. Καμπή

1)δημοτική έκταση εμβαδού 29στρ. θέση «Μουζιάκι»  τιμή εκκίνησης 25,10€/στρ

Τ.Κ. Γρίμποβο

1)σχολικ.κλήρος εμβαδού 12,866στρ. θέση «Άγιοι Σαράντα» τιμή εκκίνησης 12,10€/στρ

2)σχολ.κλήρος εμβαδού 2,00στρ.θέση«Μαραθιά-Χανόπουλο»τιμή εκκίνησης 20,10€/στ

3)σχ.κλήρος εμβαδ.12,150στρ.θέση«Μεσσαριά-Χανόπουλο»τιμή εκκίνησης 20,10€/στρ

4)δημοτ. έκταση εμβαδού 4,563στρ.θέση«Λυγαριά Καμπής» τιμή εκκίνησης 26,60€/στρ.

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή  γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ποσού δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια» ποσό εγγύησης 31,00€

Τ.Κ. Γαβριάς

1)σχολ.έκταση(αρ.κληρ.436)εμβαδ14,25στρ.θέση«Αραμπάδες» ποσό εγγύησης 61,00€

2)σχολ.έκταση(αρ.κληρ.206)εμβαδού 8,115στρ.θέση«Ρόγγια» ποσό εγγύησης 15,50€

3)σχολ.έκταση(αρ.κληρ.211)εμβαδού 6,245στρ.θέση«Ρόγγια» ποσό εγγύησης 15,51€

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) δημοτική έκταση εμβαδού 10.290στρ. θέση «Καλαμάκι»  ποσό εγγύησης 20,53€

2) δημοτική έκταση εμβαδού 7,375στρ. θέση «Μπούκες» ποσό εγγύησης 22,20€

Τ.Κ. Ράχης

1) σχολική έκταση εμβαδού 7,686στρ. θέση «Δερβένι» ποσό εγγύησης 19,22€/στρ

2) σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα» ποσό εγγύησης 32,50€/στρ

3) σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες» ποσό εγγύησης  9,10€/στρ

4) σχολική έκταση εμβαδού 1,7στρ. θέση «Παναγούλα» ποσό εγγύησης 5,95€/στρ

Τ.Κ. Καμπή

1)δημοτική έκταση εμβαδού 29στρ. θέση «Μουζιάκι»  ποσό εγγύησης 72,79€

Τ.Κ. Γρίμποβο

1)σχολικ.κλήρος εμβαδού 12,866στρ. θέση «Άγιοι Σαράντα» ποσό εγγύησης 15,57€

2)σχολ.κλήρος εμβαδού 2,00στρ.θέση«Μαραθιά-Χανόπουλο» ποσό εγγύησης 4,02€

3)σχ.κλήρος εμβαδ.12,150στρ.θέση«Μεσσαριά-Χανόπουλο» ποσό εγγύησης 24,42€

4)δημοτ. έκταση εμβαδού 4,563στρ.θέση«Λυγαριά Καμπής» ποσό εγγύησης 12,14€

  

 Η παρούσα επαναληπτική Περίληψη διακήρυξη δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενεργείας της δημοπρασίας.

 

Τα έξοδα δημοσίευσης καταβάλλονται από τον τελευταίο πλειοδότη της δημοπρασίας και εξοφλούνται (αναλογικά) πριν από την υπογραφή του μισθωτηρίου.

 

Επίσης η παρούσα επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα είναι αναρτημένη και η αριθ. 10576/14-05-2019 διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, στα αντίστοιχα ΚΕΠ Αμβρακικού, Ξηροβουνίου  και Βλαχέρνας.

 

Αντίγραφα της παρούσας επαναληπτικής περιληπτικής διακήρυξης, χορηγούνται από το Τμήμα Εσόδων μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας της δημοπρασίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τηλέφωνο επικοινωνίας 2681362272 & 2681362206)

          

                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

                                                                                                                 

              

                                                                          ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΙΑ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ & ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΑΔΑ: 640ΠΩΨΑ-Τ52
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ    
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών   Άρτα 18/07/2019
Τμήμα Εσόδων Αριθμός πρωτ.: 15821/2019
 
Ταχ Δ/νση: Περ. οδός & Αυξεντίου
ΤΚ: 47100
Πληρ: Ζιώγα Μαλίτσα
Τηλ: 2681362206

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΙΑ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ &

ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την αριθμ. 182/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της διατήρησης ενός (1) κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται, στην Τ.Κ. Κορωνησίας ΔΕ Αμβρακικού και την αριθμ. 748/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της διατήρησης ενός (1) κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται, στην Τ.Κ. Ροδαυγής ΔΕ Ξηροβουνίου.
 2. Το αριθμ. 16991/13-07-2018 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων.
 3. Την αριθμ. 419/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΧΟΨΩΨΑ-9Δ5), περί σύνταξης όρων διακήρυξης δημοπρασίας.
 4. Την αριθμ. 57/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΜΥ8ΩΨΑ-Ρ19), περί τροποποίηση της αρ. 419/2018 απόφασης της Ο.Ε.
 5. Την αριθμ. 90/2019(ΑΔΑ: 6ΡΡΧΩΨΑ-ΓΕΛ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης δύο (2) θέσεων περιπτέρων μετά των κουβουκλίων αυτών στο Δήμο Αρταίων, όπως οριζόταν στην αρ.πρωτ. 6746/26-03-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων και η οποία απέβη άγονη
 6. Το άρθρο 18-Επανάληψη Δημοπρασίας της αρ. πρωτ. 6746/26-03-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων, σύμφωνα με το οποίο η δημοπρασία επαναλαμβάνεται από το πρόεδρο της Επιτροπής,, εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτή πλειοδότης πλειοδότης

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ :

Ότι εκτίθεται σε φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης δύο (2) θέσεων περιπτέρων μετά των κουβουκλίων αυτών στο Δήμο Αρταίων, ήτοι:

α) θέση περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμπέλια Αμμότοπου μετά του κουβουκλίου αυτού

β) θέση περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κορωνησίας μετά του κουβουκλίου αυτού

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθ 42/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα, ως κάτωθι, για την κάθε θέση ξεχωριστά ως εξής:

α) θέση περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμπέλια Αμμότοπου,

Στάδιο 1ο : Υποβολή κλειστών φακέλων δικαιολογ/κών, από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:15 π.μ                                                                                                                                         Στάδιο 2ο: Έλεγχος δικαιολογητικών από την επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και ανακοίνωση των έγκυρων φακέλων, από ώρα 10:15 π.μ. έως 10:30 π.μ                          Στάδιο 3οΈναρξης διαδικασίας φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού,    από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ

 

β) θέση περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κορωνησίας,   

Στάδιο 1ο : Υποβολή κλειστών φακέλων δικαιολ/κών, από ώρα 11:00 π.μ. έως 11:15 π.μ                                                                                                                                         Στάδιο 2ο: Έλεγχος δικαιολογητικών από την επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και ανακοίνωση των έγκυρων φακέλων, από ώρα 11:15 π.μ. έως 11:30 π.μ                          Στάδιο 3οΈναρξης διαδικασίας φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού,    από ώρα 11:30 π.μ. έως 12:00 π.μ                                                                                                                                                 

 

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) για κάθε θέση περιπτέρου ορίζεται ως εξής:                 

α)για τη θέση  περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμπέλια Αμμότοπο, ποσό 50,00€

    μηνιαίως

β) για τη θέση  περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κορωνησίας, ποσό 50,00€μηνιαίως

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία , μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής  γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου,  ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου μισθώματος του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), χωριστά για την κάθε θέση περιπτέρου, ως εξής:

1)για τη θέση  περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ.Αμπέλια Αμμότοπο, εγγυητική ποσού 60,00€

2)για τη θέση περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ.Κορωνησίας, εγγυητική ποσού 60,00€

 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα δημοσιευθεί σε  δύο ημερήσιες εφημερίδες, στον ισότοπο του Δήμου (www.arta.gr)  όπου  θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής  καθώς και στα αντίστοιχα ΚΕΠ Ξηροβουνίου και Αμβρακικού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

                                                                                                                ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Ξεκίνησαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης αγροτικών δρόμων στο Γλυκόριζο

ΧΡ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: «Ενισχύουμε με έργα τους αγρότες και τις επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα»

Ξεκίνησαν  οι εργασίες  ασφαλτόστρωσης αγροτικών δρόμων στο Γλυκόριζο από το  Δήμο Αρταίων. Το έργο προϋπολογισμού 360.000 ευρώ, αφορά την ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων σε διάφορα σημεία  στις περιοχές Γλυκορίζου και Κεραματών, συνολικού μήκους 4 χιλιομέτρων περίπου.

Το έργο αυτό θα βοηθήσει τον πρωτογενή τομέα, ενώ με τη βελτίωση της βατότητας προς τις αγροτικές καλλιέργειες, θα ενισχυθούν οι παραγωγοί και κατ’ επέκταση θα ενισχυθεί η τοπική μας οικονομία.  

Στο σημείο βρέθηκε ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, ο οποίος δήλωσε: «Το έργο αυτό που  πραγματοποιείται είναι πολύ σημαντικό για τους αγρότες. Οι ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για εμάς, καθώς έτσι βοηθάμε τους αγρότες και τους κτηνό-πτηνοτρόφους της περιοχής μας να ενισχύσουν την παραγωγή τους και κατ’ επέκταση το εισόδημά τους. Για αυτό  αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτική ευκαιρία που υπάρχει. Το εν λόγω έργο ασφαλτόστρωσης  των 4 χιλιομέτρων που έχει ξεκινήσει, εντάσσεται στο έργο των 50 χιλιομέτρων ασφαλτοστρώσεων αγροτικών δρόμων σε όλος το εύρος του Δήμου Αρταίων, που έχουν δημοπρατηθεί και θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα ».

 

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 15ος Κολυμβητικός Διάπλους Αμβρακικού

Με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών από όλη τη χώρα ολοκληρώθηκε το αθλητικό διήμερο που διοργάνωσε ο Δήμος Αρταίων στην Κορωνησία και είχε ως αποκορύφωμα τον 15ο Κολυμβητικό Διάπλου Αμβρακικού.

Φέτος, για δεύτερη φορά διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία και ο αγώνας τριάθλου, ενώ οι εκδηλώσεις είχαν ξεκινήσει από το απόγευμα του Σαββάτου με τουρνουά ποδοσφαίρου στην άμμο (beach soccer) με τη συμμετοχή 6 ομάδων.

Οι συμμετοχές των αθλητών ήταν από όλη την Ελλάδα, απόδειξη ότι ο Διάπλους χρόνο με το χρόνο γίνεται όλο και πιο γνωστός στο Πανελλήνιο και γίνεται ένα από τα πολύ σημαντικά αθλητικά γεγονότα της χρονιάς, βάζοντας για τα καλά την Άρτα στο επίκεντρο.

Στον 15ο  Κολυμβητικό Διάπλου Αμβρακικού, που ξεκίνησε από τη Βόνιτσα (απόσταση περίπου 11 χιλιόμετρα) νικητές αναδείχθηκαν στις γυναίκες οι, Κλεοπάτρα Στογιαννίδου από την Θεσσαλονίκη με χρόνο 3 ώρες και 12 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα, Ηρώ Μαρκαντωνάκη από την  Αθήνα με χρόνο 4 ώρες 22 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα και Αντωνία ΤΖωρτζάτου από την Ηγουμενίτσα  με χρόνο 4 ώρες 43 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Στους άνδρες οι τρεις πρώτοι νικητές ήταν οι Κωνσταντίνος Λέτσος από την Αθήνα με 3:01:21, Παναγιώτης Μπαντουβάνης,- Χρήστος Ντόκος από την Αθήνα με 3:02:20, Παναγιώτης Σουραβλιάς από την Άρτα με 3:26:27.

Στη γενική κατάταξη πρώτος ήταν ο Κωνσταντίνος Λέτσος δεύτεροι οι, Παναγιώτης Μπαντουβάνης – Χρήστος Ντόκος και τρίτη η Κλεοπάτρα Στογιαννίδου.

Στο τρίαθλο, που περιελάμβανε 750 μέτρα κολύμπι, 20 χιλιόμετρα ποδήλατο και 5 χιλιόμετρα τρέξιμο, πρώτος ήταν Γιάννης Γιαταγάνας με χρόνο  1 ώρα και 56 δευτερόλεπτα, δεύτερος ο Ματθαίος Βαλσαμίδης με χρόνο 1 ώρα 3 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα και τρίτος  ο Γιώργος Καραγιάννης με 1 ώρα 3 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα. Στις γυναίκες  πρώτη η Λιάνα Χασιώτη με χρόνο 1:12:52, δεύτερη η  Κατερίνα Πολίτη 1:19:11  και τρίτη η Ασημίνα Ιγγλέζου με χρόνο 1:38:38.

«Ο 15ος Διάπλους του Αμβρακικού αποτέλεσε για μια ακόμη χρονιά ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός για την Άρτα. Μέσω της διοργάνωσης αυτής και των αθλητικών γεγονότων που κάθε χρονιά εντάσσουμε στο πρόγραμμα του διημέρου, που περιλαμβάνει το beach soccer, τον αγώνα Τριάθλου και τον Κολυμβητικό Διάπλου, στόχος μας ως Δήμος Αρταίων είναι να μεταφέρουμε το μήνυμα της προστασίας του Αμβρακικού Κόλπου, καθώς και να αναδείξουμε αυτό το εξαίρετο οικοσύστημα. Επιπλέον, μέσω αυτών των αθλητικών εκδηλώσεων προβάλλουμε την περιοχή μας και ιδιαίτερα την Κορωνησία, που αποτελεί προορισμό για ντόπιους και επισκέπτες από όλη την Ελλάδα.

 Οι αθλητικές δράσεις του διημέρου αποτέλεσαν πόλο έλξης για περισσότερους αθλητές από όλη την Ελλάδα, δίνοντας την ευκαιρία σε αθλητές και θεατές να γνωρίσουν από κοντά το μοναδικό αυτό Υδροβιότοπο» ανέφερε σε δήλωσή του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Δημήτρης Σφήκας.

Ο Δήμος Αρταίων θα ήθελε να ευχαριστήσει για τη συμμετοχή τους στην διοργάνωση του αθλητικού διημέρου: Την Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας, την Τροχαία Άρτας, τον Ποδηλατικό Όμιλο Άρτας, τον Σύλλογο Δρομέων Άρτας, τον Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου – Λευκάδας, την Δημοτική Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΔΟΑΚ) Άρτας, τον Ναυταθλητικό Όμιλο Βόνιτσας, το ΕΚΑΒ Άρτας, το Λιμεναρχείο Πρέβεζας, τον κ. Χρήστου για την παραχώρηση των σημαδούρων, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κορωνησίας, τον Πολιτιστικό Σύλλογο των απανταχού Κορωνησιωτών, για τα εδέσματα που προσέφεραν σε όλους τους παρισταμένους και στους αθλητές, τους συμμετέχοντες σε όλα τα αθλήματα, τους χορηγούς του αγώνα Νερά Κωστηλάτα, Play 5×5, Sportshouse, τα ΜΜΕ για την περιφερειακή και πανελλαδική κάλυψη των γεγονότων, τους ερασιτέχνες φωτογράφους, τους εθελοντές και όλους όσους βρέθηκαν το διήμερο στην Κορωνησία και στήριξαν με την παρουσία τους την διοργάνωση.

 

Σε Δημόσια Διαβούλευση Τροποποίηση του Κανονισμού Περιπτέρων

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται για 10 ημέρες από σήμερα Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 Τροποποίηση του Κανονισμού Περιπτέρων του Δήμου Αρταίων. Όποιος πολίτης ή φορέας επιθυμεί να καταθέσει τις προτάσεις του παρακαλείται να τις αποστείλει ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: maria@arta.gr μέχρι τις 31 Ιουλίου 2019.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Απάντηση σε αίτηση της «Δημοτικής Αναγέννησης» για παραχώρηση γραφείων και γραμματειακής υποστήριξης

Γίνεται γνωστό ότι σε απάντηση της αίτησης που είχε καταθέσει η επικεφαλής της παράταξης «Δημοτική Αναγέννηση» Τζένη Ταπραντζή, με την οποία ζητούσε παραχώρηση χώρου και γραμματειακής υποστήριξης, ο Δήμος Αρταίων με επιστολή του προς την παράταξη τονίζει τα εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος εντός του κτιρίου του Δημαρχείου, για γραφεία των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Ως νέο Δημοτικό Συμβούλιο θα προβούμε αμέσως μετά τις 1 Σεπτεμβρίου σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να νοικιάσει ο Δήμος Αρταίων κατάλληλο χώρο με εξοπλισμό και γραμματειακή υποστήριξη σε όλες τις εκλεγμένες παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως η παρ. 9 του άρθρου 73 του Ν.4555/18 ορίζει».