Συνεργασία Χρ. Τσιρογιάννη με Αλ. Καχριμάνη για ζητήματα που αφορούν την Άρτα

Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη είχε ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα. Στη συνάντηση παρέστησαν ακόμη οι Αντιδήμαρχοι Χριστόφορος Σιαφάκας και Κώστας Τράμπας.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την Άρτα και κυρίως για έργα πυροπροστασίας, αντιπλημμυρικών και για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. «Η συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου και τον κ. Καχριμάνη είναι εξαιρετική. Εργαζόμαστε πάνω σε μια σειρά θεμάτων, με στόχο την ενίσχυση των υποδομών και την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, που είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό γνώρισμα της Άρτας» αναφέρει σε δήλωσή του ο κ. Τσιρογιάννης.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΈΝΟ ΦΟΡΤΗΓΌ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.)

ΑΔΑ: 7ΥΡ9ΩΨΑ-Ο5Α

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Άρτα: 31-08-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                             
Αρ. Πρωτ.: 20459
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     
                                                

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΈΝΟ ΦΟΡΤΗΓΌ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια οχημάτων (μεταχειρισμένο φορτηγό γερανοφόρο και μεταχειρισμένο όχημα για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (συμφερότερη προσφορά), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 105.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Κυριακή 30-09-2018 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016.  Οι αριθμοί του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 63452 (μεταχειρισμένο γερανοφόρο φορτηγό – τμήμα 1), και 63453 (μεταχειρισμένο όχημα για ανάγκες ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ– τμήμα 2).  Οι προσφορές θα ανοιχτούν την Πέμπτη 04-10-2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Η Διακήρυξη έχει σταλθεί για δημοσίευση στο φύλο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέσω της ιστοσελίδας e-notices την 28-08-2018.  Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΝΕΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (ΤΜΗΜΑ 3)

ΑΔΑ:7ΝΔΒΩΨΑ-Ω6Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Άρτα: 31-08-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
                                               Αρ. πρωτ.: 20443                                                                        
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
                                                       

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (ΤΜΗΜΑ 3)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων (τμήμα 3), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας (21.743,98 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Τετάρτη 12-09-2018 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πάνου Ιωάννης, τηλ.2681362208), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

Κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 37 του Ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302/τ.Α/13-12-2005) «ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» και δεδομένου ότι στο Φρουραρχείο Άρτας, υπάρχει αδυναμία συγκρότησης της προβλεπόμενης Υγειονομικής Επιτροπής, διότι δεν υπηρετεί μόνιμος Αξιωματικός του Υγειονομικού Σώματος (ιατρός) και ούτε έχει ορισθεί άλλος, για την εκτέλεση Υγειονομικής Υπηρεσίας , με την υπ’ αριθ. 20515/31-8-2018 απόφαση του Δημάρχου Αρταίων, συγκροτήθηκε το προβλεπόμενο Τοπικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων, για το έτος 2018.

Έργο του Συμβουλίου είναι η εξέταση των αιτήσεων των στρατευσίμων, εφέδρων και ανυπότακτων, επικαλουμένων αδυναμία κατάταξης για στράτευση, για λόγους υγείας, εφόσον δεν νοσηλεύονται σε Νοσηλευτικά ιδρύματα της παρ. 1 των άρθρων 15 & 17 του ανωτέρω Νόμου και αφορά αποκλειστικά τους διαμένοντες αποδεδειγμένα εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Αρταίων και μόνο.

Η εξέταση του αιτούντα ασθενή γίνεται κατά την ημερομηνία που υποχρεούται για κατάταξη ΚΑΙ μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πρίν από αυτή.

Ειδικά και προκειμένου για ασθενείς που πάσχουν από ανίατη σωματική βλάβη ή πάθηση και είναι καταφανώς ακατάλληλοι για στράτευση, η εξέταση μπορεί να γίνει και μετά τις παραπάνω προθεσμίες.

Η γνωμάτευση που θα εκδίδεται, μετά την εξέταση των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών, θα πρέπει να αποστέλλεται ή κατατίθεται με μέριμνα του κάθε ενδιαφερομένου και με αίτησή του στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, εντός πέντε (5) ημερών από την σύνταξή της, διότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή κατάθεσης, που δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, η Γνωμάτευση του Τοπικού Συμβουλίου δεν θα λαμβάνεται υπόψιν και σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει άλλους λόγους που να δικαιολογούν τη νόμιμη εκτός στρατεύματος παραμονή του, θα κηρυχθεί ανυπότακτος και με ότι αυτό συνεπάγεται.

Ειδικά για τους στρατεύσιμους που  έχουν κληθεί για κατάταξη στις 10/9/2018, (προερχόμενοι από αναβολή κατάταξης) ο Δήμος μας, θα δέχεται τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, καθημερινά από 3/9/2018 (ημέρα Δευτέρα) και μέχρι 7/9/2018 (ημέρα Παρασκευή) και από ώρες 08.00 μέχρι 12.00 Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα εξεταστούν στις 6 & 7 /9/2018 (Πέμπτη και Παρασκευή) κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης των ενδιαφερομένων.

 

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

 1. Αίτηση
 2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 3. Σημείωμα Κατάταξης από την Αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.
 4. Πιστοποιητικό ή γνωμάτευση Κρατικού Νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη Ιατρού, ανάλογης ειδικότητας με την πάθηση του αιτούντος ασθενή.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 με την οποία να δηλώνει ότι έλαβε γνώση της υποχρέωσής του για παρουσίαση στην αρμόδια Επιτροπή Απαλλαγών, διαφορετικά θα κηρυχθεί ανυπότακτος και θα υπέχει ποινικές και διοικητικές συνέπειες (πρόστιμο 6.000€ κ.λ.π.)

Για την όλη διαδικασία, απαιτούμενα δικαιολογητικά, εξέταση, προθεσμίες και λοιπά. συναφή θέματα, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου, Σταύρο Φωτ. Σταύρου (τηλ. επικοινωνίας 2681360726) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου (Δημαρχιακό Κατάστημα – Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου –Άρτα).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

 

                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΆΝΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 30 -08- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 3Η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2018, ημέρα ΔΕΥΤΡΑ και ώρα 9:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή προνοιακών επιδομάτων Δ΄διμήνου 2018

2. Ανάκληση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

Ενημερώσεις για το Κτηματολόγιο στο Δήμο Αρταίων

Απο την ανάδοχο εταιρία που έχει αναλάβει την εκπόνηση του Κτηματολογίου, θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο μας οι κάτωθι ενημερώσεις για το μήνα Σεπτέμβριο:

Ημέρα Ημερομηνία Τόπος Ώρες
Τετάρτη 5/9/2018 ΑΡΤΑ 8:30-16:30
Πέμπτη 6/9/2018 ΑΡΤΑ 8:30-16:30
Τετάρτη 12/9/2018 ΑΡΤΑ 8:30-16:30
Πέμπτη 13/9/2018 ΑΡΤΑ 8:30-16:30
Τετάρτη 19/9/2018 ΑΡΤΑ 8:30-16:30
Πέμπτη 20/9/2018 ΑΡΤΑ 8:30-16:30
Τετάρτη 26/9/2018 ΑΡΤΑ 8:30-16:30
Πέμπτη 27/9/2018 ΑΡΤΑ 8:30-16:30

Νέα έργα 15,2 εκ. ευρώ για καθημερινότητα, ανάπτυξη, κοινωνικές δομές, τουρισμό και πρωτογενή τομέα

 

Νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 15.205.970 ευρώ ενέταξε στο Τεχνικό Πρόγραμμα ο Δήμος Αρταίων, όπως αποφασίστηκε στις τελευταίες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις οποίες συζητήθηκαν τροποποιήσεις του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του 2018. Τα έργα περιλαμβάνουν αναπλάσεις οικισμών, οδικές και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, καθώς και δράσεις βελτίωσης της καθημερινότητας και αφορούν όλο το εύρος του Δήμου. Πρόκειται για παρεμβάσεις που είναι είτε έτοιμες προς δημοπράτηση, είτε που ωριμάζουν ώστε να υποβληθούν στο ΕΣΠΑ ή σε άλλο πρόγραμμα, είτε που έχουν ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα.

«Ως Δημοτική Αρχή δίνουμε έμφαση σε πέντε άξονες: καθημερινότητα, αναπτυξιακά έργα, κοινωνικές δομές, τουρισμός και πρωτογενής τομέας. Στα έργα που εγγράψαμε στο τεχνικό πρόγραμμα υπάρχουν παρεμβάσεις για κάθε έναν από τους παραπάνω άξονες, καθώς είναι πολιτική μας βούληση να ενισχύσουμε τους κύριους πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η περιοχή μας. Παράλληλα με αυτό, δίνουμε βαρύτητα στην ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών του Δήμου μας, καθώς βλέπουμε την Άρτα και την ανάπτυξή της ενιαία» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Αναλυτικά τα νέα έργα που εγγράφηκαν στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων είναι τα εξής:

 • Ολοκληρωμένη ανάπλαση οικισμού Ανέζας Π/Υ 2.000.000€
 • Ανάπλαση παρόχθιας περιοχής Άρτας Π/Υ 2.000.000€
 • Βελτίωση δημοτικής οδού από Επαρχιακή Οδό Άρτας-Καμπής (βορείως Χανόπουλου) έως Αμμότοπο Π/Υ 1.500.000€
 • Ανάπλαση οικισμού Κορωνησίας Π/Υ 1.000.000€
 • Νέα συνδετήρια οδός μεταξύ Επ. Οδών Άρτας Κωστακιών και Άρτας Νεοχωρίου (Παράκαμψη Ιστορικής Γέφυρας Αράχθου) Π/Υ 1.000.000€
 • Ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων σχολικών συγκροτημάτων Π/Υ 1.000.000€
 • Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο εντός οικισμού τμήμα της επαρχιακής οδού Άρτας- Κωστακιών Π/Υ 750.000€
 • Επισκευές συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Π/Υ 505.000€
 • Κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας Αμπελίων και δικτύου ομβρίων Αμπελίων-Γριμπόβου-Αμμοτόπου Π/Υ 500.000€
 • Κατασκευή θεματικού πάρκου στο Λόφο Περάνθης Π/Υ 400.000,00€
 • Κατασκευή πεζοδρομίων Π/Υ 360.730€
 • Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Κλειστού Γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς Άρτας Π/Υ 300.000€
 • Ανάπλαση παραποτάμιας περιοχής Καρδάμου Σκούπας Π/Υ 300.000€
 • Κατασκευή πεζοδρόμου για την ανάδειξη και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής Ροδιάς Π/Υ 300.000€
 • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις στην πόλη της Άρτας Π/Υ 300.000€
 • Διαμόρφωση πλατείας οικισμού Νέας Βίγλας Π/Υ 250.000€
 • Διάνοιξη αντιπυρικού οδικού δικτύου στη Δυτική Βαλαώρα περιαστικού δάσους Άρτας Π/Υ 218.240€
 • Διαμόρφωση πλατείας Μαξίμου Γραικού Π/Υ 200.000€
 • Κατασκευή πεζοδρομίου 9ο Δημοτικό-Νοσοκομείο Π/Υ 200.000€
 • Αναπλάσεις πεζοδρομίων στο Τρίγωνο Π/Υ 200.000€
 • Διαμόρφωση πλατείας Αγίας Θεοδώρας Π/Υ 200.000€
 • Διαμόρφωση πλατείας Κιλκίς Π/Υ 150.000€
 • Κατασκευή και συντήρηση ομβροδεξαμενών Π/Υ 150.000€
 • Κυκλοφοριακές Παρεμβάσεις στις Εργατικές Κατοικίες Π/Υ 150.000€
 • Βελτίωση Βατότητας στις Ημιορεινές Περιοχές του Δήμου Π/Υ150.000€
 • Ανάπλαση στο Παραποτάμιο Πάρκο Αγίου Σπυρίδωνα Π/Υ 150.000€
 • Διαμόρφωση και κατασκευή μικρών γηπέδων ποδοσφαίρου Π/Υ 150.000€
 • Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Π/Υ 150.000€
 • Κατασκευή περιμετρικού τσιμεντένιου αύλακα Νέας Βίγλας Π/Υ 100.000€
 • Φωτισμός εισόδου Κορωνησίας Π/Υ 100.000€
 • Ολοκλήρωση Πνευματικού Κέντρου Ρόκκα Π/Υ 100.000€
 • Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στους οικισμούς Γραμμενίτσας-Βλαχέρνας Π/Υ 100.000€
 • Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σε σχολεία του Δήμου Π/Υ 90.000€
 • Κατασκευές σιντριβανιών σε κοινοχρήστους χώρους στην Άρτα Π/Υ 80.000€
 • Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Γραμμενίτσας Π/Υ 50.000€
 • Κατασκευή επιδεικτικού έργου ΑΠΕ στην Κορωνησία Π/Υ 50.000€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ

ΑΔΑ: 7ΔΖ2ΩΨΑ-ΤΚΨ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Άρτα: 29-08-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                            
Αρ. Πρωτ.: 20129
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     
                                                 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κολωνακίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 39.990,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Δευτέρα 10-09-2018 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr στην επιλογή «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘ ΜΕΤΑΛ ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ

πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 29 – 08- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 20139
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29Η του μηνός Αυγούστου έτους 2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση TOURNATUR 2018

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

Μήνυμα Δημάρχου Αρταίων μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ-ΤΕΙ της χώρας μας, ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Θα ήθελα να συγχαρώ όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και τους γονείς, αλλά και τους καθηγητές τους. Έκαναν μια πολύ σημαντική προσπάθεια, με κόπο και θέληση. Για κάποιους οι κόποι αυτοί ευοδώθηκαν, με την είσοδό τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τους εύχομαι καλή σταδιοδρομία και καλή φοιτητική ζωή! Για κάποιους άλλους μπορεί οι κόποι να μην ευοδώθηκαν, αλλά η ίδια η ζωή μπορεί να τους οδηγήσει σε άλλους δρόμους που μπορεί στο μέλλον να αποδειχθούν καλύτεροι για αυτούς. Το βασικότερο είναι ότι ως νέοι όλοι διδάχθηκαν οτι για να πετύχει κανείς τους στόχους του χρειάζεται διαρκής αγώνας, προσπάθεια και επιμονή και πως οι Πανελλαδικές εξετάσεις είναι απλά η αρχή για τις «μάχες» της ζωής που θα ακολουθήσουν.   

»Τέλος, θα ήθελα να καλωσορίσω τους φοιτητές που θα έρθουν στην πόλη μας για να φοιτήσουν στο ΤΕΙ Ηπείρου και να τους ευχηθώ καλή διαμονή και καλές σπουδές.  Η ακαδημαϊκή χρονιά που ξεκινά είναι ιδιαίτερη για την Άρτα καθώς ουσιαστικά είναι από τις τελευταίες με την υπάρχουσα δομή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ήπειρο. Η αναβάθμιση όλων των Σχολών του ΤΕΙ σε Πανεπιστημιακές, καθώς και η ίδρυση νέων τμημάτων, όπως της Γεωπονικής Σχολής με έδρα την Άρτα, αλλάζει τα δεδομένα, για τα οποία όμως οι νέοι φοιτητές δεν θα πρέπει να ανησυχούν, καθώς μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών τους, να μπορούν να αποκτήσουν Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, κάτι που είχαμε αιτηθεί ως Δήμος από την πρώτη στιγμή. Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω για μια ακόμη χρονιά πως ό, τι χρειαστούν ο Δήμος θα είναι στο πλευρό τόσο των φοιτητών, όσο και της Διοίκησης του ΤΕΙ».

 

 

Δράσεις ευαισθητοποίησης για την προσφορά του Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Αρταίων

Δύο δράσεις που στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση της Αρτινής κοινωνίας για το πλούσιο και σημαντικό έργο του Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας πραγματοποιεί ο Δήμος Αρταίων.

 

Η αρχή γίνεται την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:00 με συναυλία με την Αναστασία Μουτσάτσου στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, με δωρεάν είσοδο για το κοινό. Η δεύτερη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου και θα περιλαμβάνει θεατρική παράσταση για την ευαισθητοποίηση του κοινού πάνω στο έργο του Συμβουλευτικού Σταθμού.

 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Αρταίων έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» 2014-2020 (ΕΣΠΑ), με εξασφαλισμένη συνολική δημόσια δαπάνη 190.676,64 ευρώ, ενώ με τις κατά καιρούς εκδηλώσεις του συνεχίζει να αναδεικνύει το μείζον θέμα της κακοποίησης γυναικών και προτείνει λύσεις για την άμβλυνση αυτής της μάστιγας.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι:

 • Ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση
 • Ψυχοκοινωνική συμβουλευτική (εξειδικευμένη στήριξη με την οπτική του φύλου)
 • Νομική συμβουλευτική/πληροφόρηση για τα δικαιώματα των γυναικών, τους σχετικούς νόμους, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή μήνυσης, καταγγελίας, κ.ά.
 • Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και παραπομπή των γυναικών σε ξενώνες, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκομεία, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα, σε φορείς απασχόλησης, προστασίας και υποστήριξης παιδιών κ.ο.κ
 • Εργασιακή συμβουλευτική

 

Το Κέντρο δέχεται γυναίκες που έχουν υπάρξει θύματα πορνείας ή παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό την οικονομική/σεξουαλική εκμετάλλευση (trafficking). Επίσης δέχεται γυναίκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. άνεργες, μονογονείς, μετανάστριες, πρόσφυγες, ΑΜΕΑ κ.τ.λ.),   έχουν υποστεί σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, ψυχολογική, συναισθηματική ή/και λεκτική βία, και συγκεκριμένα ενδο-οικογενειακή/συντροφική βία, βιασμό ή απόπειρα βιασμού, σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, σε κοινωνικό χώρο κ.λπ.