Ο Δήμος Αρταίων τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού τη Μ. Δευτέρα 2 Απριλίου

Ο Δήμος Αρταίων θέλοντας να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού θα πραγματοποιήσει τη Μεγάλη Δευτέρα, 2 Απριλίου, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας, και ώρα 20:30 συμβολικό φωτισμό με μπλε χρώμα του Δημαρχείου Άρτας.

 

Επίσκεψη Δημοτικής Αρχής και «Διάλογος με τους Πολίτες» στη Λιμίνη

Στη Λιμίνη συνεχίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης ο «Διάλογος με τους πολίτες και την τοπική κοινωνία», της Δημοτικής Αρχής. Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης και μέλη της Δημοτικής Αρχής που συναντήθηκαν με το Τοπικό Συμβούλιο της Λιμίνης, καθώς και εκπροσώπους φορέων της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε ενημέρωση για όλα τα έργα και τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή, αλλά και για όσα προγραμματίζονται στο αμέσως επόμενο διάστημα, ενώ αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος για όλα τα θέματα που απασχολούν την συγκεκριμένη περιοχή.

Μέχρι σήμερα στην Λιμίνη έχουν πραγματοποιηθεί:

 • Επισκευές και συντήρηση εγκαταστάσεων του κοιμητηρίου
 • Κατασκευή παιδικής χαράς
 • Αποχέτευση ομβρίων υδάτων
 • Μικρά τεχνικά έργα
 • Κοπή Υψίκορμων δέντρων
 • Χαλικοστρώσεις, κοπή βλάστησης, καθαρισμοί αυλάκων, κλαδεύσεις, συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού

Το αμέσως επόμενο διάστημα προγραμματίζονται:

 • Σύνταξη μελετών ασφαλτόστρωσης εσωτερικής οδοποιίας οικισμού,
 • Σύνταξη μελετών ασφαλτόστρωσης αγροτικών δρόμων που οδηγούν σε πτηνό-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
 • Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων (μέσω ΕΣΠΑ)
 • Επισκευές αγροτικού ιατρείου
 • Χαλικοστρώσεις, κοπή βλάστησης, καθαρισμοί αυλάκων, κλαδεύσεις, συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού, κοπή υψίκορμων δέντρων, μικρά τεχνικά έργα

Στην συνάντηση παρέστησαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρέας Λώλος, οι Αντιδήμαρχοι Γιώργος Πανέτας, Κώστας Χαρακλιάς, Άννα Κουτρούμπα και Θεανώ Γραμματικού, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Δημήτρης Σφήκας, ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΑ Γιώργος Λιλής, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Κώστας Γιώτης και το μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Γιάννης Χαλματζής, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Θεόδωρος Χαλματζής, ο Ιεράς του χωριού και κάτοικοι της περιοχής.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16 (151-156 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16η 26 -03 -2018
151 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την εργασία: Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων (Νέες Εργασίες)
152 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια οχημάτων Δήμου Αρταίων
153 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας την 04-05-2017 (και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο) ότε και συζητείται η από 3-9-2009 αγωγή (αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου ) του κοινωφελούς ιδρύματος, υπό την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΟΛΓΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΑ» κατά του Δήμου Αρταίων
154 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Υπηρεσία παρακολούθησης των οχημάτων με εγκατεστημένο (GPS) μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και έγκριση και διάθεση πίστωσης
155 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια Η/Υ εκτυπωτών & Ηλ-κων Συγκρ-των Δήμου Αρταίων & Προμήθεια Φωτ-κων μηχ-των και έγκριση διάθεσης πίστωσης
156 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
16 26-3-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, ΕΛΑΦΡΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΈΝΟ ΦΟΡΤΗΓΌ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΑΔΑΜ: 6ΤΙΓΩΨΑ-ΖΓΚ

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Άρτα: 30-03-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                            
Αρ.Πρωτ.: 7812
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     

                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, ΕΛΑΦΡΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΈΝΟ ΦΟΡΤΗΓΌ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, μεταχειρισμένο φορτηγό γερανοφόρο) Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (συμφερότερη προσφορά), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 95.360,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Δευτέρα 30-04-2018 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016.  Οι αριθμοί του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 56075 (επιβατικά – τμήμα 1), 56076 (ελαφρύ ημιφορτηγό – τμήμα 1), και 56077 (μεταχειρισμένο γερανοφόρο φορτηγό– τμήμα 2).  Οι προσφορές θα ανοιχτούν την Παρασκευή 04-05-2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στην επιλογή «εφημερίδα της υπηρεσίας»,«προκηρύξεις», όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΧΗΜΑΤΑ 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 14 (133-149 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14η 21 -03 -2018
133 Καθορισμός τιμής ζώνης για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων, το συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ) και το συντελεστή οικοπέδου (ΣΟ), για τον υπολογισμό ΤΑΠ
134 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια καυσίμων για τις υπηρεσίες του Δήμου έτους 2018
135 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια κλιματισμού κλειστού Γυμναστηρίου στο Δημοτικό Στάδιο Άρτας
136 Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (β΄φάση)
137 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δήμου Αρταίων
138 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση αντλιοστασίων άρδευσης και αποστράγγισης
139 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες διερεύνησης απόψεων των πολιτών του Δήμου μας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου & αξιολόγηση αυτών
140 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και κάδων κομποστοποίησης
141 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εκτυπώσεις,εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις κλπ.
142 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία (εργασία): περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς
143 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αρταίων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα το διάστημα 19 & 20/03/2018
144 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ. Δήμου Αρταίων (1η ομάδα ξυλουργικά)
145 Έγκριση ή μη πρακτικού 3 ανάδειξης οριστικών αναδόχων για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Αρταίων και νομικών προσώπων ετών 2018-2019 (και προαίρεση καυσίμων Δήμου Αρταίων)
146 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση για μίσθωση μηχανημάτων λόγω έντονων βροχοπτώσεων
147 Σύσταση πάγιας προκαταβολής, ορισμός υπολόγων Προέδρων Τοπικών και Δημοτικών κοινοτήτων έτους 2018, έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και έγκριση και διάθεσης πίστωσης
148 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
149 Συμπλήρωση της αρ.130/2018 Α.Ο.Ε. (Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση κατ/τος αρ. 6 της Δημοτικής Αγοράς)
14 21-3-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13 (111-132 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 14 -03 -2018
111 Συμπλήρωση της αρ. 42/2018 Α.Ο.Ε. (Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ή μη έφεσης κατά της αρ. 39/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Άρτας επί αγωγής Χρ. Γκίζα και Αλέξιου Κοτσαρίνη)
112 Μερική τροποποίηση της αρ. 462/2017 Α.Ο.Ε.
113 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοσίων χώρων (πάγια προκαταβολή Προέδρων)
114 Ορισμός υπολόγου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ασφαλειών οχημάτων μηχανημάτων έργου κλπ
115 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης και επισκευής σηματοδοτούμενων κόμβων
116 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
117 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες στεγανοποίησης Δημοτικών κτιρίων
118 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής
119 Έγκριση και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης
120 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
121 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Αγιογράφηση Ιερού Ναού Αγίου Κοσμά του Αιτωλού
122 1. Έγκριση αρ. 5898/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό δικηγόρου για κατάθεση αίτησης αναίρεσης κατά της αρ. 33/2017 απόφασης Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων.
123 2. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για μείωση τιμών διοδίων Ιόνιας οδού και Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου
124 3. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε ενέργειες για δωρεάν παροχή ρεύματος στους κατοίκους του Δήμου όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε.
125 4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια φυτικού υλικού, σπόρων και έτοιμου χλοοτάπητα
126 5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού.
127 6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού δικτύου ΜΑΝ
128 7. Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης (2) θέσεων περιπτέρων μετά των κουβουκλίων αυτών του Δήμου Αρταίων.
129 8. Έγκριση ή μη πρακτικού ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για σύναψη σύμβασης για τη διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής εντός των ορίων του Δήμου
130 9. Σύνταξη όρων και καθορισμός κατώτατων ορίων μισθωμάτων για εκμίσθωση του κατ/τος αρ. 6 της Δημοτικής Αγοράς.
131 10. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων προμηθειών για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων και ΚΚΜΠΑΠ ετών 2018-2019 (και δικαίωμα προαίρεσης γάλακτος Δήμου Αρταίων).
132 11. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
13 14-3-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12 (109-110 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12η 07 -03 -2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
109 1. Ακύρωση της αρ. 61/2018 Α.Ο.Ε.
110 2. Σύνταξη νέων όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Αντικατάσταση στέγης, εγκατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης αθλητικού κέντρου Άρτας
12 7-3-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11 (81-108)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11η 05 -03 -2018
81 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια υλικών για την εκτέλεση της εργασίας μικρής κλίμακας, Σχεδιασμός και διαμόρφωση νέων χώρων πρασίνου και επιβλέψεις φυτεύσεων σε Ιστορικό Γεφύρι-Τρίγωνο-Νησίδες Περιφερειακής οδού-Εργατικές Κατοικίες
82 Ορισμός υπολόγου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση τουρισμού ΜΙΤΤ 2018
83 Έγκριση αρ. 5332/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Άρτας στις 05-03-2018 (και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο) και κατά τη δικάσιμο 24-10-2018 (και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο) επί αιτήσεως υπαγωγής στο Ν. 3869/20109(ρύθμιση οφειλών) Γεωργίου Σ. Γιαννόπουλου και Δέσποινας συζ. Γεωργίου Γιαννόπουλου κατά του Δήμου Αρταίων
84 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια λοιπού υλικού
85 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για με τίτλο: Εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αρταίων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα το διάστημα 01-03/12/2017
86 Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης με τίτλο: καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αρταίων
87 Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης με τίτλο: καταπολέμηση τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους
88 Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης με τίτλο: καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους
89 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων
90 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Αναπαλαίωση κορνιζών με διατελέσαντες Δημάρχους
91 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια αναλωσίμων και Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού μετά των ανάλογων ανταλλακτικών
92 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για αμοιβή εταιρείας για ορκωτό λογιστή-ελεγκτή χρήσης 2017
93 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των (φωτ/κων) και Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών Μηχ/των(φωτ/κων)
94 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των (φωτ/κων) και Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών Μηχ/των(φωτ/κων)
95 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση χωρισμάτων αλουμινίου σε γραφεία του Δήμου
96 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης: Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων (κλιματισμός, ανελκυστήρες, υποσταθμός, μέσα πυρασφάλειας κλπ)
97 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την υπηρεσία: Διενέργεια υπηρεσίας πλυσίματος επιβατικών οχημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων
98 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια μικροϋλικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Αρταίων
99 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες Συντήρησης και επισκευής μικρών κηποτεχνικών μηχανημάτων
100 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες ανάπλασης σε νησίδες πρασίνου
101 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
102 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αμβρακικού
103 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Βλαχέρνας
104 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Ξηροβουνίου
105 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Φιλοθέης
106 Απαλλαγή υπολόγων προνοιακών επιδομάτων Ε΄ διμήνου 2017
107 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
108 Ορισμός υπαλλήλου για Χορήγηση πάγιας Προκαταβολής έτους 2018
11 5-3-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10 (47-80)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η 26 -02 -2018
47 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)
48 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια υλικών φαρμακείου
49 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες εκκένωσης βόθρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς
50 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής ΔΕΗ
51 Ορισμός υπολόγου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση τουρισμού ITB 2018
52 Έγκριση ή μη πρακτικού 2 ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Αρταίων και νομικών προσώπων ετών 2018-2019 (και προαίρεση καυσίμων Δήμου Αρταίων)
53 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια DEXION
54 Έγκριση και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης
55 Ορισμός υπολόγων υπαλλήλων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Α΄ διμήνου 2018
56 Σύνταξη όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Διάνοιξη και κατασκευή τμήματος οδού Δρυάδων και πεζοδρόμηση οδού Αμβρακιώτη
57 Σύνταξη όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Γεωτρήσεις στα δημοτικά γήπεδα Κορφοβουνίου και Πλησιών
58 Σύνταξη όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην άνω Πόλη
59 Σύνταξη όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση Ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας, κάγκελα κ.α.)
60 Σύνταξη όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Αντικατάσταση συνδετικών δαπέδων και επισκευή περίφραξης στα γήπεδα τένις στο Δήμο Αρταίων
61 Σύνταξη όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Αντικατάσταση στέγης, εγκατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης αθλητικού κέντρου Άρτας
62 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εργασία: Καθαρισμός αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων ΔΕ Βλαχερνών, ΔΕ Αρταίων και ΔΕ Ξηροβουνίου και καθαρισμός χειμάρων
63 Έγκριση αρ. 2672/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων στις 13-2-2018 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο επί αγωγής κ.κ. Τσουμάνη Κων-νου και Τσουμάνη Λεωνίδα κατά του Δήμου Αρταίων
64 Έγκριση αρ. 1131/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό δικηγόρου(υπόθεση Ανθούλα Γιώτη)
65 Έγκριση αρ.1132/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Άρτας στις 07-02-2018 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο επί αγωγής υπαλλήλων του Δήμου κατά του Δήμου Αρταίων
66 Έγκριση αρ.1133/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Άρτας στις 07-02-2018 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο επί αγωγής εταιρείας Γεωργίου Δ.- Ντάλια Ο.Ε. κατά του Δήμου Αρταίων
67 Έγκριση αρ.1135/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για κατάθεση έφεσης κατά της αρ. 373/2015 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων επί αγωγής κ. Αχιλλέα Μαργώνη και εν συνεχεία να παραστεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο που θα ορισθεί.
68 Έγκριση αρ.1136/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων στις 14-2-2018 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο επί αιτήσεως ακυρώσεως της εταιρείας με την επωνυμία EN.ACT. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά του Δήμου Αρταίων
69 Έγκριση αρ.1137/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου στις 5-3-2018 ότε και συζητείται η αίτηση αναίρεσης του κ. Ιωαάννη Κάλλια κατά του Δήμου Αρταίων
70 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άρτας στις 28-3-2018 και σε κάθε μετ΄αναβολη δικάσιμο προκειμένου να παραστεί και να καταθέσει προτάσεις μετά την από 19-1-2018 κλήση του κ. Γεωργίου Μάλλιου για καταβολή ιδιαιτέρας αποζημίωσης κατ΄εφαρμογή του σχεδίου πόλεως στην οδό Τζουμέρκων
71 Ορισμός δικηγόρου του Δήμου για γνωμοδότηση σχετικά με επίσχεση εργασίας ΙΔΟΧ του Δήμου Αρταίων και κατάθεση απαιτούμενου δικόγραφου ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων
72 Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης σχετικά με αποζημίωση ή μη του οχήματος των κ.κ. Μιάμη Ελπινίκης και Καυκιά Βασίλειου λόγω φθορών με εξώδικο συμβιβασμό
73 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Ανταλλακτικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων και προμήθεια λοιπού εξοπλισμού
74 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Ανταλλακτικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων και προμήθεια λοιπού εξοπλισμού
75 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα του Δήμου Αρταίων
76 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
77 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Έξοδα Συμβολαιογράφων και Δικαστικών Επιμελητών
78 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Υπηρεσίες έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακού ελέγχου για το κολυμβητήριο Άρτας
79 Έγκριση ή μη πρακτικού κατακύρωσης της προμήθειας: Προμήθεια οχημάτων ( τρακτέρ με καταστροφέα-τμήμα 2) Δήμου Αρταίων
80 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
10 26-2-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 9 (42-46)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9η 22 -02 -2018 εκτακτη
42 1.   Έγκριση ή μη γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ή μη έφεσης κατά της αρ. 39/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Άρτας επί αγωγής Χρ. Γκίζα και Αλέξιου Κοτσαρίνη
43 2.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για ασφάλιση οχημάτων με τίτλο: Ααφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων έργου, χορτοκοπτικών μηχανημάτων έτους 2018
44 3.   Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων (αντιλογισμοί)
45 4.   Έγκριση οφειλόμενων δαπανών παρελθούσης χρήσης.
46 5.   Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
9 22-2-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ