ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 58 ( 506-515 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 58η 22-10-2018
506 ‘‘Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Σχολικών-Δημοτικών εκτάσεων της Τ.Κ. Πολύδροσου της Δ.Ε. Αμβρακικού Δήμου Αρταίων
507 Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για οριστική κατακύρωση της προμήθειας: Προμήθεια υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων (τμήμα 3) του Δήμου Αρταίων
508 Έγκριση ή μη πρακτικού 4 επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (χαρτί φωτοτυπικό), υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων
509 Έγκριση ή μη πρακτικού 2 διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
510 Έγκριση ή μη πρακτικού 3 επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία: Υπηρεσίες Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 2018-2019–Διαδικασία Διαπραγμάτευσης
511 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
512 1. Έγκριση απευθείας ανάθεσης μίσθωσης μηχανήματος λόγω πυρκαγιάς στην Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα στις 13&14-10-2018
513 2. Έγκριση πρακτικού 1 αποσφράγισης –διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: Μελέτες Ωρίμανσης του έργου αξιοποίηση του παλαιού Ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ
514 3. Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης για την προμήθεια: Προμήθεια και τοποθέτηση Μεταλλικών Κολωνακίων
515 4. Απευθείας ανάθεση για προγράμματα συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας
58 22-10-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 57(498- 505 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 57η 15-10-2018
498 Απαλλαγή υπολόγων προνοιακών επιδομάτων Γ΄ διμήνου 2018 και έγκριση απόδοσης λογαριασμού
499 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δήμου Αρταίων
500 Έγκριση ή μη πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το έτος 2018-2019
501 Έγκριση ή μη γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 9/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Άρτας
502 1.   Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία: Διαδικτυακή πλατφόρμα ανακύκλωσης
503 2.   Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια Οχημάτων (Μεταχειρισμένο φορτηγό γερανοφόρο και μεταχειρισμένο όχημα για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗ.ΚΕ.Δ.Α.)
504 3.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Αρταίων
505 4.   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
57 15-10-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 56 (493-497)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 56η 8-10-2018
493 Ορισμός Συμβολαιογράφου για κατάρτιση συμβολαιογραφικής πράξης
494 Αποδοχή δωρεάς εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε
495 ‘‘Επί Αιτήσεως κ. Γεωργίου Φωτίου πρώην Δημοτικού Συμβούλου και Αντιδημάρχου για ορισμό δικηγόρου ΔΕΝ ΟΡΙΣΘΗΚΕ
496 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 9/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Άρτας
497 Έγκριση ή μη πρακτικού 1 διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
56 8-10-2018

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου:«Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Άρτα  31   –  10  -2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                     Αριθμ. Πρωτ. 26468

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

  • Ο Δήμος Αρταίων, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου:

«Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά)»

1.Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 1.540.564,52 (χωρίς Φ.Π.Α.)

  1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ‘ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’ της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων στην διεύθυνση http://old.arta.gr/prokirikseis/.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681362235, FAX επικοινωνίας 2681362254, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αικατερίνη Σιώζου.

  1. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 30/11/2018 και ώρα 13:00μ.μ.

Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: “77949”

Ημερομηνία αποσφράγισης: 06/12/2018 και ώρα 10:00π.μ. στη διεύθυνση “Δήμος Αρταίων, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου αρ.37, Τ.Κ.47132, Άρτα”.

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ τάξης 3ης και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
  • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
  1. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 30.812,00 ευρώ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

  1. Το έργο χρηματοδοτείται με 1.910.300,00 € από ΣΑΤΑ . Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
  2. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων.
  3. Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο.

Άρτα    31   –  10   – 2018

Ο

Δήμαρχος  Αρταίων

Τσιρογιάννης Χρήστος

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 31- 10- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.26450
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 31Η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:30 π.μ.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1.Ορισμός υπόλογου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου Αρταίων στην 8η Ελληνογερμανική Συνέλευση (01-03/11/2018»

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 54 (477-478)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 54η 27-9-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
477 Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού, οριστικής κατακύρωσης για την ‘‘ Σίτιση Μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2018-2019’’
478 Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2018 του Δήμου Αρταίων βάσει της αρ. 34574/2018 ΚΥΑ
54 27-9-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 55 (479-492)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 55η 1-10-2018
479 Αποδοχή δωρεάς εταιρείας από πτηνοτροφικό συνεταιρισμό
480 Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο –Δεκέμβριο 2017
481 Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Εγκαταστάσεις Φωτισμού στο Δήμο Αρταίων
482 Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Επισκευές-συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων
483 1.   Έγκριση απευθείας ανάθεσης μίσθωσης μηχανήματος λόγω πυρκαγιάς στην Τ.Κ. Στρογγυλής στις 22-9-2018
484 2.   Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ετών 2018-2019( είδη αρτοποιείου ομάδα Θ, για τις ΔΕ Αρταίων, Αμβρακικού, Φιλοθέης και για όλες τις ομάδες εκτός της Γ- είδη οπωροπωλείου για τις Δ.Ε. Βλαχερνών και Ξηροβουνίου.
485 3.   Έγκριση ή μη 5ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ετήσια Τουριστική Προβολή του Δήμου Αρταίων- Δικαιολογητικά κατακύρωσης
486 4.   Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Κατασκευή Πεζοδρομίων
487 5.   Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (χαρτί φωτοτυπικό), υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων
488 6.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την εργασία: Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Αιτωλοακαρνανίας (νέο)
489 7.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Εργασίες διαμόρφωσης Αγροτικών Δρόμων Δήμου Αρταίων
490 8.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία: Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε)του Δήμου Αρταίων
491 9.   Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
492 10. Απαλλαγή υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Β΄διμήνου 2018 και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
55 1-10-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 53 (472-476)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 53η 24-9-2018
472 Έγκριση ή μη γνωμοδότησης για εξωδικαστικό συμβιβασμό σχετικά με αποζημίωση ή μη οχήματος του κ. Πάνου Αθανασίου λόγω φθορών από μεταλλική μπάρα
473 Έγκριση ή μη γνωμοδότησης σχετικά με την αρ. 108/2018 διαταγή πληρωμής Ειρηνοδικείου Άρτας της εταιρείας ΝΥΧΤΗΣ Γ. & ΣΙΑ ΕΕ
474 Έκδοση απόφασης για προσφυγή με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην επισκευή- συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Αρταίων
475 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσίας: Διαδικτυακή πλατφόρμα ανακύκλωσης
476 Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας
53 24-9-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 51 (460-470 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 51η 17-9-2018
460 Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών μνχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων (τμήμα 3) του Δήμου Αρταίων
461 Σύνταξη πρόσκλησης για διαδικασία διαπραγμάτευσης με το άρθρο 32 και 2γ Ν. 4412/2016 του έργου: Διάνοιξη αντιπυρικού οδικού δικτύου στη δυτική Βαλαώρα περιαστικού δάσους Άρτας
462 Αποδοχή δωρεάς κατ-τος PUBLIC-ΙΩΑΝΝΙΝΑ
463 Παραλαβή της μελέτης: Μελέτη κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρρίου- Ιωαννίνων στην Πόλη της Άρτας
464 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 108/2018 διαταγή πληρωμής ΝΥΧΤΗΣ
465 Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις
466 Έγκριση ή μη πρακτικού 2 επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (χαρτί φωτοτυπικό), υλικών μνχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων
467 Έγκριση ή μη πρακτικού 2 επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία: Υπηρεσίες ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Αρταίων 2018-2019
468 Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κολωνακίων
469 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
470 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

51 17-9-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 50 (458-459 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 50η 11-9-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
458 1. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών καθ-τας και ευπρεπισμού, λοπών ειδών υγιεινής και προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τα έτη 2018-2019 του Δήμου Αρταίων και των νομικών Προσώπων ετών 2018-2019 και ( για το Δήμο Αρταίων προαίρεση 30%)
459 2. Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού για την ετήσια Τουριστική Προβολή του Δήμου Αρταίων – Διαδικασία Διαπραγμάτευσης.
50 11-9-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ