ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 29 – 06- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.15738
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29Η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ έτους 2018, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:30 μ.μ.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Έγκριση και διάθεση πίστωσης
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία
Ενταύθα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 29 – 06- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.15674
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29Η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ έτους 2018, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 π.μ.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία
Ενταύθα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Κοιν/ση:
1. κ. Δήμαρχο
2. κ. Γενικό Γραμματέα
3. κ. Δ/ντρια Οικονομικών υπηρεσιών

Ακριβές Φωτ/φο
Άρτα Αυθημέρον
ο Υπάλληλος Ο.Ε.

Γεώργιος Κ. Ντεκουμές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 28-06- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.15561
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 2α του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα ΔΕΥΤΡΑ και ώρα 9:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1.Έγκριση αρ.15067/22-6-2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
2.Αποδοχή γνωμοδότησης σχετικά με προσκύρωση δημοτικού χώρου και εξώδικος διακανονισμός
3.Έπιλογή τρόπου εκτέλεσης, Επιλογή κριτηρίου ανάθεσης, Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύνταξη της μελέτης: Μελέτες ωρίμανσης του έργου Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ στην Άρτα.
4.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, λοιπές προμήθειες υλικών γραφείου(χαρτί φωτοτυπικό), υλικών μηχανογράφησης(μελανιών, εκτυπωτών, φωτοτυπ. κτλ)
5.Έγκριση ή μη πρακτικών επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: Συντήρηση- Υποστήριξη-Αναβάθμιση Υφιστάμενων Εφαρμογών Λογισμικού
6.Έγκριση ή μη πρακτικού 1ου επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και κάδων κομποστοποίησης
7.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
8.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση ρυθμιστών κυκλοφορίας
9. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες συντήρησης του μονοπατιού Βίδρας.
10.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Ταχυδρομικά Τέλη
11.Έγκριση ή μη πρακτικού 2 (Οικονομική προσφορά) για την ανάθεση της προμήθειας: Προμήθεια οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, Μεταχειρισμένο φορτηγό γερανοφόρο)
12.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ. Δήμου Αρταίων (1η ομάδα ξυλουργικά)
13.Έγκριση ή μη πρακτικού 1 διαγωνισμού για τη δαπάνη: Δαπάνες ετήσιας Τουριστικής Προβολής Δήμου Αρταίων
14. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής ρουφραχτών και των τοιχίων στήριξης αυτών στο αρδευτικό δίκτυο.
15. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Ανανέωση συμβολαίου συντήρησης λογισμικού Alpha Pro Plus για την νομική υπηρεσία του Δήμου
16. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συνδρομή σε σταθμούς μόνιμης αναφοράς για μετρήσεις με χρήση GPS
17. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης οικοπέδων ιδιωτών
18. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ
19. Έγκριση ή μη πρακτικού 1 διαγωνισμού για την υπηρεσία: Συντήρηση παραποτάμιου πάρκου, Αλσυλίου Αγ. Αναργύρων και αθλοπαιδιών Καρδάμου Σκούπας.
20.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων (αντιλογισμοί)
21. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

Συνεργασία Δήμου, Πυροσβεστικής και Τοπικών Κοινοτήτων για την πρόληψη των πυρκαγιών

Ευρεία συνάντηση με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, εκπροσώπους της ΔΟΑΚ Άρτας και εκπροσώπους πολιτιστικών συλλόγων, με θέμα την ενημέρωση και πρόληψη για τις πυρκαγιές πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Δημαρχείο Άρτας από τον Γενικό Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου Ευθύμιο Γεωργακόπουλο και τον Διοικητή Πυροσβεστικής Άρτας Θωμά Ρίζο.

Η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αρταίων Χρήστου Τσιρογιάννη, ο οποίος μαζί με τον κ. Γεωργακόπουλο ζήτησαν την καθημερινή συνεργασία με την Πολιτική Προστασία του Δήμου και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε να προλαμβάνονται φαινόμενα πυρκαγιών, ενώ συνέστησαν πολύ μεγάλη προσοχή σε όσους βάζουν φωτιές στα χωράφια τους, καθώς μεσούσης της αντιπυρικής περιόδου πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος εξάπλωσης των πυρκαγιών αυτών. Παράλληλα, ζήτησαν άμεση επικοινωνία όταν βλέπουν κάτι που πρέπει να αναφερθεί στις αρχές να μη διστάζουν να επικοινωνούν. Στόχος είναι να προστατευθούν οι ζωές και οι περιουσίες όλων των συμπολιτών.

Στη συνάντηση παρέστησαν ακόμη οι Αντιδήμαρχοι Κώστας Ζέρβας, Γιώργος Λιλής και Μιχάλης Κοτσαρίνης.

 

 

Τους πρωταθλητές βόλει παμπαίδων του συλλόγου ΓΣ Άρτα υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Αρταίων

Τους πρωταθλητές της Βορειοδυτικής Ελλάδας βόλει στους παμπαίδες υποδέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης. Ο ΓΣ Άρτας Άνω Πόλη αναδείχθηκε για 3η συνεχόμενη χρονιά πρωταθλητής στην συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία και το προσεχές Σαββατοκύριακο θα ταξιδέψει στην Ορεστιάδα για το τουρνουά πρόκρισης στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Ο Δήμαρχος κατά τη συνάντηση που είχε με τους αθλητές της ομάδας και τους προπονητές τους συνεχάρη για την επιτυχία τους, τους παρέδωσε έναν τιμητικό έπαινο και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στους αγώνες της Ορεστιάδας, τη συμμετοχή στους οποίους ο Δήμος θα στηρίξει και οικονομικά και στους οποίους στόχος είναι να περάσει η ομάδα στην τελική 4άδα του Πανελληνίου πρωταθλήματος, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει από ανάλογη ομάδα στη Δυτική Ελλάδα.

 

Στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) οι ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων από Γαβριά έως Κωστακιούς με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ

Στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης εντάχθηκε η πρόταση του Δήμου Αρταίων για Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών-αγροτικών εκμεταλλεύσεων από την Τ.Κ. Γαβριάς στη Δημοτική Κοινότητα Κωστακιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 600.000 ευρώ και μεταξύ άλλων, αφορά στην βελτίωση και ασφαλτόστρωση συνεχόμενου δικτύου υφιστάμενων χαλικοστρωμένων  αγροτικών οδών του Δήμου στην περιοχή της Γαβριάς και των Κωστακιών.

Το συνολικό μήκος της παρέμβασης είναι 5 χιλιόμετρα και πρόκειται για δρόμους οι οποίοι εξυπηρετούν σημαντικό αριθμό κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και γενικότερα γεωργικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής. Η βελτίωση της οδικής υποδομής θα εξυπηρετεί ταχύτερα και ασφαλέστερα τις παραπάνω δραστηριότητες, ενώ προβλέπεται να γίνουν όλες οι απαραίτητες χωματουργικές και τεχνικές εργασίες.

«Οι ασφαλτοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας για την εξυπηρέτηση πτηνό-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων αποτελούν μια πολύ σημαντική παρέμβαση για όλο το Δήμο και κυρίως για τον κάμπο μας, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα εξυπηρετήσουμε τον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα τους παραγωγούς μας, διευκολύνοντάς τις μετακινήσεις τους και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ενισχύσουν την παραγωγή τους. Αναμένουμε, πλέον, την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) ασφαλτοστρώσεων αγροτικών δρόμων μήκους 30 χιλιομέτρων και προϋπολογισμού 5 εκ. ευρώ, μια απόφαση η υπογραφή της οποίας έχει καθυστερήσει σημαντικά, καθώς είχε ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση από το περασμένο φθινόπωρο. Πρέπει να γίνει αντιληπτό από την Κυβέρνηση, ότι σε τέτοια ζητήματα, που αφορούν  τον πρωτογενή τομέα, οι χρονοβόρες καθυστερήσεις αποτελούν μεγάλη τροχοπέδη για όλη τους αγρότες και την τοπική μας οικονομία. Ως Δήμος Αρταίων δουλεύουμε διαρκώς πάνω στο θέμα των ασφαλτοστρώσεων αγροτικών δρόμων και ήδη έχουμε ωριμάσει μελέτες, ώστε να χρηματοδοτηθούν, είτε από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών, είτε από δημοτικούς πόρους» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

 

 

Αντικαταστάθηκαν σωλήνες ύδρευσης από αμίαντο σε κεντρικό αγωγό του Συνδέσμου Ύδρευσης Άρτας από Κωστακιούς προς Γαβριά

Στην αντικατάσταση σωλήνων αμιάντου του κεντρικού αγωγού ύδρευσης από την περιοχή της Γαβριάς προς του Κωστακιούς προέβη ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Πεδινών και Ημιορεινών Δήμων του Νομού Άρτας, επιλύοντας έτσι ένα σοβαρό θέμα που αφορούσε την δημόσια υγεία των κατοίκων της περιοχής. Σε μήκος 250 μέτρων πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση του τμήματος σωλήνων αμιάντου με σωλήνες πολυαιθυλενίου.

«Επιλύσαμε ένα πολύ σημαντικό θέμα για τη δημόσια υγεία των κατοίκων της περιοχής. Δίνουμε προτεραιότητα στην υγεία όλων των συμπολιτών μας, για αυτό δεν νοούνταν εν έτει 2018 να υπάρχουν σωλήνες ύδρευσης από αμίαντο. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε καθημερινά για την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών υποδομών για την υδροδότηση όλων των συμπολιτών στο Νομό Άρτας» αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ύδρευσης Πεδινών και Ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας και Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Στο μεταξύ, υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΥΑ Άρτας προέβη στην υποβολή του έργου «Βελτιώσεις επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης οικισμών Δήμου Αρταίων» με συνολικό προϋπολογισμό 4.362.251 ευρώ πλέον ΦΠΑ στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η πράξη χωρίζεται σε τέσσερα υποέργα, που έχουν ως στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των δικτύων ύδρευσης, ώστε να υπάρχει καλύτερος έλεγχος και να πραγματοποιείται καλύτερη συντήρηση. Αναλυτικά, τα τέσσερα υποέργα έχουν ως εξής:

  1. Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας, αυτοματισμών και ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Αρταίων, με προϋπολογισμό 1.435.251 ευρώ
  2. Βελτιώσεις επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης οικισμών (Έλατος Κορφοβουνίου, Κορωνησία, Στρογγυλή, Αμπέλια Αμμοτόπου και Παντάνασσα), προϋπολογισμού 1.907.000 ευρώ
  3. Ύδρευση υψηλής ζώνης Τ.Κ. Γραμμενίτσας με προϋπολογισμό 620.000 ευρώ και
  4. Ύδρευση Τ.Κ. Στρογγυλής (με προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Ζηρου), προϋπολογισμού 400.000 ευρώ.

Τέλος, να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα έχουν δημοπρατηθεί από τη ΔΕΥΑ και βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης έργα αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς Χαλκιάδων και Γλυκορίζου.

Αλλαγή της διάταξης του Νομοσχεδίου για να παραμείνουν στην Άρτα οι υπάλληλοι του ΤΕΙ ζητά από τον Υπουργό Παιδείας ο Δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης

Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου σχετικά με τα όσα προβλέπονται στο σχέδιο Νόμου για την ενοποίηση του ΤΕΙ Ηπείρου με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για το μέλλον των υπαλλήλων του ΤΕΙ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, απέστειλε ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Μετά την γνωστοποίηση του Νομοσχεδίου, στο οποίο αναφέρεται πως «το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την 1η-10-2018 στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, μεταφέρεται αυτοδικαίως στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε αντίστοιχη θέση αυτής που κατέχει (οργανική θέση ή προσωποπαγή) με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με το βαθμό που κατέχει. Εάν εργάζονται σε πόλη διαφορετική από αυτήν της έδρας του Α.Ε.Ι., είναι δυνατή η επανατοποθέτησή τους, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και λαμβάνοντας υπόψη την οικογενειακή κατάσταση, λόγους υγείας, καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια» και μετά από συνάντηση που είχε σήμερα το μεσημέρι ο Δήμαρχος με τον Πρόεδρο των Διοικητικών Υπαλλήλων του ΤΕΙ Ηλία Δούκα, ο κ. Τσιρογιάννης υπογραμμίζει προς τον Υπουργό ότι:

«Το Νομοσχέδιο δεν ξεκαθαρίζει αυτό που εμείς ως Δήμος (με την υπ’ αρίθμ. 269/2018 ομόφωνη απόφαση) και ως τοπική κοινωνία  είχαμε θέσει (και σας είχαμε προτείνει κατά την επίσκεψή σας στην Άρτα), ότι δηλαδή το προσωπικό του ΤΕΙ να μην μετακινηθεί σε άλλη πόλη, παρά μόνο με δική τους επιθυμία. Και αυτό, παρά τις διαβεβαιώσεις σας, κατά την τελευταία επίσκεψή σας στην Άρτα, όπως έχει καταγραφεί και στα τοπικά Μ.Μ.Ε., ότι δεν θα αναγκαστούν να μετακινηθούν οι εργαζόμενοι από τον τόπο που κατοικούν, μετά την ψήφιση του Νομοσχεδίου και την απορρόφηση του ΤΕΙ Ηπείρου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, εάν και εφόσον δεν το επιθυμούν».

»Όπως γίνεται αντιληπτό, το γεγονός της μετακίνησης ενός πολύ μεγάλου αριθμού υπαλλήλων από την Άρτα, θα επιβαρύνει τις οικογένειες των υπαλλήλων αυτών και τον οικονομικό οικογενειακό προϋπολογισμό τους. Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε όπως υπάρξει αλλαγή στο Νομοσχέδιο, το οποίο να προβλέπει, ότι όλοι οι υπάλληλοι θα παραμείνουν στην Άρτα και μόνο εάν υπάρχει βούληση κάποιου υπαλλήλου θα γίνει μετακίνηση, καθώς επίσης και ότι στις περιπτώσεις που δεν θα υπάρχουν ανάγκες  στα νέα Τμήματα  που θα υπάρχουν στις πόλεις, να δοθεί η δυνατότητα να μετακινηθούν  σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες στις πόλεις που κατοικούν και οι οποίες  έχουν ανάγκη από προσωπικό».

Παράταση συμβάσεων για τους εργαζόμενους του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας ζητά ο Δήμαρχος Αρταίων από το Υπ. Εργασίας

Την παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων με 8μηνη σύμβαση στο Δήμο Αρταίων από το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας ζητά με επιστολή του στο Υπουργείο Εργασίας ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται στο Δήμο και η δεύτερη φάση του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας)», ένα πρόγραμμα που κατά γενική ομολογία υπήρξε απολύτως επιτυχημένο, με το Δήμο να υποδέχεται 334 ωφελούμενους (σε δύο φάσεις). Οι ωφελούμενοι που έχουν εργαστεί στο Δήμο έχουν επιτελέσει πολύ σημαντικό έργο, κυρίως σε κρίσιμους τομείς που άπτονται της καθημερινότητας των συνδημοτών (όπως καθαριότητα, περιποίηση πρασίνου, επισκευές και συντήρηση δρόμων, κτιριακών υποδομών κ.α.).

Επειδή, λοιπόν, έχει αυξηθεί κατακόρυφα η ανταπόκριση του Δήμου στα αιτήματα των συνδημοτών και προκειμένου να διατηρηθεί αυτό το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο Δήμαρχος ζητά την παράταση των συμβάσεων των ωφελούμενων από πόρους του προγράμματος πριν τη λήξη των συμβάσεών τους, στις 7 Ιουλίου και μέχρι την υλοποίηση νέου αντίστοιχου προγράμματος.

Τέλος, ο κ. Τσιρογιάννης υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί άμεσα νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, στο οποίο να συμπεριληφθεί στους αρχικούς φορείς υλοποίησης ο Δήμος Αρταίων, καθώς η ανεργία παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα για την περιοχή μας, ενώ και ο Δήμος είναι υποστελεχωμένος.

Παραχώρηση εκτάσεων από τη Μητρόπολη Νικοπόλεως –Πρεβέζης στο Δήμο Αρταίων για την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων σε Ροδαυγή και Κεραμάτες

Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων των Κεραματών, η κατασκευή πλατείας, οδεύει προς υλοποίηση, καθώς υπεγράφη σήμερα το πρωί η σύμβαση χρησιδανείου μεταξύ Δήμου Αρταίων και Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης (Ενορία Αγίας Τριάδας Κεραματών) για την παραχώρηση έκτασης που ανήκε στην Μητρόπολη, για την κατασκευή πλατείας δίπλα στην Εκκλησία του χωριού.

Η σύμβαση υπεγράφη από το Δήμαρχο Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη και τον π. Ιωάννη Θήλυζα και είναι άνευ ανταλλάγματος, με χρονική διάρκεια 25 έτη. Η ανάπλαση του χώρου, με την κατασκευή της πλατείας, που θα αναβαθμίσει τις Κεραμάτες (μέχρι τώρα δεν υπάρχει πλατεία εκεί), θα υποβληθεί για ένταξη στο Leader, στην ανοικτή πρόσκληση που υπάρχει.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες εβδομάδες είχε υπογραφεί αντίστοιχη σύμβαση χρησιδανείου μεταξύ Δήμου Αρταίων και Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης και για την διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και παιδικής χαράς δίπλα στην πλατεία της Ροδαυγής, η οποία υπεβλήθη για χρηματοδότηση στο «Πράσινο Ταμείο» και εντάχθηκε.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω και δημόσια τον Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ.κ. Χρυσόστομο για την άψογη συνεργασία και την ανταπόκριση στα αιτήματά μας, ώστε να διαμορφώσουμε κοινόχρηστους χώρους σε δύο περιοχές του Δήμου μας. Επρόκειτο για διαρκή και πάγια αιτήματα των συμπολιτών, που χάρη στη συνεργασία μας με την Μητρόπολη οδεύουν προς υλοποίηση. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε χρήματα από κάθε πηγή, με τελικό στόχο να εντάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα έργα που θα αναβαθμίσουν την Άρτα και θα αλλάξουν σημαντικά την καθημερινότητα των συμπολιτών μας» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

 

Πρόσληψη δικηγόρου με πάγια αντιμισθία μετά από διαγωνισμό

Στην πρόσληψη δικηγόρου με πάγια αντιμισθία προέβη ο Δήμος Αρταίων, στο πλαίσιο της οργάνωσης του Νομικού Τμήματος. Η πρόσληψη έγινε έπειτα από διαγωνισμό και με κριτήρια ΑΣΕΠ, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ποτέ στο παρελθόν ο Δήμος δεν είχε κάποιον μόνιμο υπάλληλο-δικηγόρο, ώστε να προωθεί τα νομικά θέματα και κατ’ επέκταση να προστατεύει τα συμφέροντα του Δήμου και των συμπολιτών.