ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΕΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, ΕΛΑΦΡΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ, ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ) ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΑΔΑ: Ω2Σ7ΩΨΑ-1Κ6

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Άρτα: 31-07-2017
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
                                                                              Αρ. Πρωτ.: 29330
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
     

                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΕΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, ΕΛΑΦΡΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ, ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ) ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει νέο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, τρακτέρ με καταστροφέα) Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (συμφερότερη προσφορά), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 100.192,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Τρίτη 22-08-2017 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016.  Οι αριθμοί του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 44880 (ελαφρύ ημιφορτηγό – τμήμα 1), 44883 (επιβατικά – τμήμα 1), 44882 (τρακτέρ – τμήμα 2) και 44884 (καταστροφέας – τμήμα 2).

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στην επιλογή «εφημερίδα της υπηρεσίας», «προκηρύξεις», όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΕΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 5ΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΓΙΑΣ” ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΤΑ 28/7/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 215
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΑΔΑΕ ΟΤΑ
Πληροφορίες : Γ.Μπόνιας
Τηλ. 2681078840
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 5ΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΓΙΑΣ”
ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΟΤΑ
Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για
την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη Διοργάνωση της ετήσιας
Εμποροπανήγυρης και της 5ης Πανελλήνιας Έκθεσης στο Εκθεσιακό Κέντρο
«Κώστας Βάγιας» στην Άρτα για το έτος 2017, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),
συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 63.302,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το
σύνολο των υπηρεσιών ή για συγκεκριμένη ομάδα υπηρεσίας όπως αναλύεται στην
Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της ΑΔΑΕ ΟΤΑ στο Συνεδριακό Κέντρο
«ΔΙΩΝΗ» που βρίσκεται εντός του εκθεσιακού κέντρου ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΓΙΑΣ στην Άρτα
την Παρασκευή 18/08/2017 και ώρα 12:30 π.μ. έως 13:00 π.μ., κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης,
ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με
οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα του διαγωνισμού.
Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και πληροφορίες γι’
αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία της ΑΔΑΕ ΟΤΑ
στο Συνεδριακό Κέντρο «ΔΙΩΝΗ», (αρμόδιος υπάλληλος: Μπόνιας Γεώργιος
τηλ.2681078840), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr και την
ιστοσελίδα της ΑΔΑΕ ΟΤΑ www.adaeota.gr.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΟΤΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΖΕΡΒΑΣ

Κατεβάστε τη προκήρυξη εδώ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου:«Οδοποιία νέου οικισμού Κορωνησίας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 28371/21-7-2017   

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Αρταίων, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου: «Οδοποιία νέου οικισμού Κορωνησίας»

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 40.322,58 ΕΥΡΩ ( χωρίς αναθεώρηση  και ΦΠΑ).

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Αυξεντίου & Περιφερειακή οδός, μέχρι τις 17- 08-2017.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681362230, FAX επικοινωνίας 2681362254, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Γκούβελου Αγγελική.

  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22–08– 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, σύμφωνα με τον νόμο 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ.2α. του Ν.4412/2016.

4.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ τάξης Α1 και άνω καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις της κατηγορίας ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ που είναι γραμμένες στα μητρώα περιφερικών ενοτήτων ,ανεξάρτητα από την έδρα τους και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μόρφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

  1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 807,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
  2. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ με 50.000,00 €, υπάρχουσα πίστωση για το 2017 50.000,00 € με Φ.Π.Α. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
  3. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων.
  4. Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο και στον Ελληνικό Τύπο..

Άρτα   21  – 07 – 2017

Ο

Δήμαρχος  Αρταίων

 

Τσιρογιάννης Χρήστος

 

δείτε τα αρχεία εδώ

 

Νίκος Κουρλιούρος και Ελίνα Μάνθα οι νικητές του 13ου Κολυμβητικού Διάπλου Αμβρακικού

-Με επιτυχία το αθλητικό διήμερο στην Κορωνησία που διοργάνωσε ο Δήμος Αρταίων

Με επιτυχία και με ρεκόρ χρόνου συνοδεύτηκε ο 13ος Κολυμβητικός Διάπλους Αμβρακικού, που πραγματοποιήθηκε σήμερα από το Δήμο Αρταίων στην Κορωνησία. Νικητής του αγώνα ήταν ο Νίκος Κουρλιούρος από την Αθήνα, ο οποίος κάλυψε τα 11 χιλιόμετρα της διαδρομής από την Βόνιτσα έως την Κορωνησία σε 2 ώρες και 43 λεπτά. Οι αθλητές που συμμετείχαν ήταν από όλη την Ελλάδα, κάτι που δείχνει ότι ο Διάπλους του Αμβρακικού χρόνο με το χρόνο κερδίζει το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων αθλητών και πλέον αποτελεί θεσμό.

Στους άντρες δεύτερος τερμάτισε ο Κωνσταντίνος Λέτσιος από την Θεσσαλονίκη και τρίτος ο Πάνος Μπαντουβάνης από την Αθήνα, ενώ στις γυναίκες πρώτη ήταν η Ελίνα Μάνθα από την Άρτα, δεύτερη η Κλεοπάτρα Στογιαννίδου από την Θεσσαλονίκη και τρίτη η Βασιλική Λουκά από την Αθήνα.

«Ο Διάπλους του Αμβρακικού χρόνο με το χρόνο κερδίζει όλο και περισσότερους υποστηρικτές. Το οικοσύστημα και η θάλασσα του Αμβρακικού προσελκύουν πολλούς αθλητές που κολυμπούν στα νερά του Κόλπου, ο οποίος αποτελεί για εμάς στην Άρτα αποτελεί σημείο αναφοράς. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τον Αμβρακικό και τα είδη που διαβιούν σε αυτόν. Για αυτό και ως Δήμος Αρταίων καταθέσαμε επίσημα πρόταση για τη δημιουργία ενός αναπτυξιακού προγράμματος για τον Αμβρακικό, είτε μέσα από πόρους του ΕΣΠΑ, είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης. Και συνέχισε: «Ο Διάπλους του Αμβρακικού αποτελεί ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός για εμάς στο Δήμο Αρταίων και συμβάλλει στην διαρκή προσπάθεια που κάνουμε για την ανάδειξη της Κορωνησίας ως τουριστικό προορισμό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν στην διοργάνωση του αθλητικού διημέρου».

Οι εκδηλώσεις για τον 13ο Κολυμβητικό Διάπλου Αμβρακικού ξεκίνησαν από το Σάββατο με πρωτάθλημα beach soccer το οποίο διοργανώθηκε από το Δήμο Αρταίων και την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Άρτας. Συμμετείχαν έξι ομάδες με 55 αθλητές και νικητές ήταν οι «70’s», μετά από έναν τελικό που διεξήχθη υπό το φως των προβολέων και πήγε στην παράταση συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον πολλών θεατών. Ακολούθησε beach party, ενώ χθες Κυριακή παράλληλα με τον Διάπλου πραγματοποιήθηκαν Κολυμβητικοί Αγώνες Ακαδημιών και αγώνες πόλο ακαδημιών σε συνεργασία με τα Κολυμβητικά Σωματεία «Γ.Σ. Άρτας», «Δόξα Άρτας» και «Νηρέας Νηρηίδες».

Ο Δήμος Αρταίων ευχαριστεί όλους όσους συνέδραμαν στην άρτια διοργάνωση του 13ου Κολυμβητικού Διάπλου Αμβρακικού και συγκεκριμένα τους αθλητές που συμμετείχαν στον μεγάλο αγώνα των 11 χιλιομέτρων, τα παιδιά των κολυμβητικών ακαδημιών, τους γονείς και τους προπονητές τους, τις ομάδες και τους αθλητές του beach soccer, την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Άρτας, τα Κολυμβητικά Σωματεία «Γ.Σ. Άρτας», «Δόξα Άρτας» και «Νηρέας Νηρηίδες», τους χορηγούς επικοινωνίας και τους χορηγούς του αγώνα, την Lifeguard Hellas για τη διάθεση ναυαγοσωστών, το Λιμεναρχείο Πρέβεζας, τον Ιατρικό Σύλλογο Άρτας για τη διάθεση του γιατρού του αγώνα, την Δημοτική Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΔΟΑΚ), τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, καθώς και τα στελέχη του Δήμου.

 

.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.

                ΑΔΑ: 6ΨΦΘΩΨΑ-Χ4Σ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                          Άρτα:28-07-2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                     Αρ.Πρωτ.: 29283

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προϋπολογισμού,

Λογιστηρίου & Προμηθειών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής έτους 2017 για τον Δήμο και την ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικού προϋπολογισμού  12.244,57 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Δευτέρα 21-08-2017 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 44811

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

κ.α.α.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ ΔΗΜΟΥ ΔΗΚΕΔΑ

15 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 23-6-2017 (αποφάσεις από 365 εως 370)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 23-6-2017
ΤΑΚΤΙΚΑ

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αρταίων» και επιλογή τρόπου εκτέλεσης
2. Ακύρωση της αριθμ. 349/2017 προηγούμενης απόφασης Δημ. Συμβουλίου και εκ νέου έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Μετατροπή πνευματικού κέντρου Κωστακιών σε παιδικό σταθμό»
3. Ακύρωση της αριθμ. 309/2017 προηγούμενης απόφασης Δημ. Συμβουλίου και εκ νέου έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Διαμόρφωση παιδικών χαρών»
4. Εκ νέου έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης «Προμήθεια ομπρελών για κοινόχρηστους χώρους» (Συμπλήρωση της αριθμ. 308/2017 προηγούμενης απόφασης Δημ. Συμβουλίου)
5. Επιλογή τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ομπρελών για κοινόχρηστους χώρους»
15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 23-6-2017

14η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 12-6-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 12-6-2017

ΕΚΤΑΚΤΑ
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (Αριθμ 321 /2017 Α.Ο.Ε.)
2. Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου Αρταίων της εργασίας “Εργασία
συντήρησης αρδευτικού δικτύου και ελέγχου αυτοματισμών συστημάτων άρδευσης στους χώρους πρασίνου του Δήμου Αρταίων
3. Τροποποίηση της αριθμ.551/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων έργων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρταίων»
4. Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης 4 στρεμμάτων στη θέση “Νεγρέσι” της Τ.Κ. Αμμοτόπου
5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο προμήθεια βιβλίων κλπ
6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Ηλεκτρολογική
υδραυλική σύνδεση υποβρυχίου συγκροτήματος σε γεώτρηση στο εκθεσιακό κέντρο

ΤΑΚΤΙΚΑ
1. Αποδοχή της αριθμ. 913/19-05-2017 απόφασης Περιφερειάρχη Ηπείρου σχετικά με ένταξη της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη των κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων
2. Υποβολή πρότασης για την «Ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας» στα πλαίσια της πρόσκλησης 41/2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»
3. Τροποποίηση της αριθμ. 213/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Πεδινής και Ημιορεινής Περιοχής Νομού Άρτας για την κατασκευή και λειτουργία του Σταθμού Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Άρτας
4. Έγκριση Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αρταίων
5. Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρταίων» που εντάχθηκε στο Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2017 (αριθμ. 299/2017 Α.Ο.Ε.)
7. Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
8. Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους.
9. Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την περισυλλογή και μεταφορά στον κτηνίατρο και μετά στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς
11. Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια συστημάτων εντοπισμού & παρακολούθησης οχημάτων (GPS) Δήμου Αρταίων
12. Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτηρίων & λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων, Λαϊκών αγορών Δήμου Αρταίων (Ομάδα 4η Σιδηρουργικά)
13. Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτηρίων & λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων, Λαϊκών αγορών Δήμου Αρταίων
14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής, ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών για την κατασκευή χώρων προσωρινού εγκλωβισμού ανεπιτήρητων βοοειδών 2017 Δήμου Αρταίων
15. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τα Ελευθέρια και το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2017 του Δήμου Αρταίων. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων
16. Επιχορήγηση Αθλητικών και πολιτιστικών Συλλόγων
17. Διάθεση δαπάνης για αγορά βιβλίων
18. Διάθεση δαπάνης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τα Ελευθέρια και το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2017 του Δήμου Αρταίων.
19. Τρόπος χρέωσης καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων εντός και εκτός σχεδίου για πρόληψη πυρκαγιάς.
20. Παρακατάθεση αποζημίωσης για την κύρια οδό Κωστακιών – Κεραματών
21. Μερική εφαρμογή της Π7/2003 πράξης αναλογισμού.
22. Συμπλήρωση της αριθμ. 309/2017 προηγούμενης απόφασης ΔΣ
23. Έγκριση της αριθμ.23/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία αφορά «Εισήγηση επί τροποποίησης σχεδίου πόλεως ΟΤ 4Α »
24. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου κλειστού Τ9 στους Κωστακιούς» και επιλογή τρόπου εκτέλεσης
25. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Μετατροπή πνευματικού κέντρου Κωστακιών σε παιδικό σταθμό»
26. Αποδοχή ένστασης της Τ.Ε. ¨Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ¨ με δ.τ. ¨ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε.¨κατά της αρ. 40938/14/12//2016 απόφασης έκπτωσης για το έργο ¨Κατασκευή πεζοδρομίου και χώρου στα΄θμευσης έμπροσθεν του Μουσικού Σχολείου¨
27. Επί αιτήσεως της Μαριάνθης Κωστούλα η οποία αφορά Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου Βελτίωση αρδευτικού δικτύου από νερόμυλο προς περιοχή παράγκες της Τ.Κ. Καμπής.
28. Έγκριση ή μη του 5ου ΑΠΕ του έργου ¨Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 1200 θέσεων¨
29. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη παρόδου Λόρδου Βύρωνος»
30. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Καθαρισμός χειμάρων Τ.Κ. Γραμμενίτσας»
31. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της εργασίας συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Ξηροβουνίου
32. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της εργασίας συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Φιλοθέης
33. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της εργασίας συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Βλαχέρνας
34. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της εργασίας συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αμβρακικού
35. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για οριστική-προσωρινή παραλαβή των έργων
36. Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
37. Έγκριση της αριθμ. 11/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Άρτας η οποία αφορά έγκριση ψήφισης ισολογισμού και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και απολογισμού έτους 2016
38. Έγκριση της αριθμ. 25/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Άρτας η οποία αφορά έγκριση ψήφισης ισολογισμού και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και απολογισμού έτους 2013
39. Έγκριση της αριθμ. 26/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Άρτας η οποία αφορά έγκριση ψήφισης ισολογισμού και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και απολογισμού έτους 2014
40. Έγκριση της αριθμ. 27/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Άρτας η οποία αφορά έγκριση ψήφισης ισολογισμού και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και απολογισμού έτους 2015
14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 12-6-2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 31-7-2017

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 27/ 07 /2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 29138
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Τηλ.: 2681362263
Πληροφορίες: Γ. Ντεκουμές
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την ΔΕΥΤΕΡΑ 31-07-2017 και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Μερική τροποποίηση της αρ. 357/2014 Α.Ο.Ε. ως προς το όνομα του Δικηγόρου.

2. Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια Υλικών Καθ/τας και Ευπρεπισμού, Λοιπών Υλικών Υγιεινής και Σάκων Απορριμμάτων έτους 2017 Δήμου Αρταίων και Νομικών Προσώπων ( ομάδα Α – Υλικά Καθ-τας για το ΝΠΔΔ Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.

3. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δ.Ε. Αρταίων

4. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Χαρακλιάς Κων-νος
4. Λιλής Γεώργιος
5. Βλάχος Μιχαήλ
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8. Παπαϊωάνου Κων-νος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη μοριοδότηση για εκμίσθωση χώρος εντός του Δημαρχιακού μεγάρου για τη λειτουργία κυλικείου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθ 78/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις 9 Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ.

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 200,00 ευρώ / μήνα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι 240,00 ευρώ.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

 Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

                                                                         Ο Δήμαρχος Αρταίων

                                                                       Χρήστος Τσιρογιάννης

Με εντολή Δημάρχου

Η υπάλληλος

Καψάλη Κλεονίκη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 27_7

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 7ΔΟ2ΩΨΑ-ΖΛ8

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Άρτα:27-07-2017
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                              
Αρ. Πρωτ.: 29031
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     

                                                    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια κάδων και δοχείων απορριμμάτων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υλικών κάθε ομάδας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 29.561,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Τρίτη 08-08-2017 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr, στην επιλογή «Εφημερίδα της υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

κ.α.α.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Με συμμετοχές απο όλη την Ελλάδα την Κυριακή ο 13ος Κολυμβητικός Διάπλους Αμβρακικού

Παρουσία αθλητών από όλη τη χώρα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Ιουλίου 2017 ο 13ος Κολυμβητικός Διάπλους Αμβρακικού, που διοργανώνει ο Δήμος Αρταίων στην Κορωνησία.

Οι εκδηλώσεις για τον Διάπλου (ο οποίος έχει συνολικό μήκος 11 χιλιόμετρα) περιλαμβάνουν πλήθος αθλητικών δραστηριοτήτων και όχι μόνο, σε μια προσπάθεια που στόχο έχει την ανάδειξη του μοναδικού θαλάσσιου οικοσυστήματος του Αμβρακικού Κόλπου, την τουριστική προβολή της Κορωνησίας και την προβολή και προώθηση των αλιευμάτων του Αμβρακικού Κόλπου.

Οι συμμετοχές στον Διάπλου φθάνουν τις 25 (είναι το μέγιστο επιτρεπτό όριο, καθώς σε κάθε μια συμμετοχή αντιστοιχεί και μια βάρκα συνοδείας) και είναι περισσότερες από πέρυσι, ενώ χαρακτηριστικό της δυναμικής που αρχίζει και αναπτύσσει ο αγώνας είναι ότι φέτος η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι από περιοχές εκτός Ηπείρου.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Το Σάββατο 29 Ιουλίου 2017 και ώρα 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία Αλιευτικού Συνεταιρισμού στην Κορωνησία εκδήλωση με θέμα «Η Φύση & οι Άνθρωποι των λιμνοθαλασσών. Τα οικοσυστήματα, η εκμετάλλευση και οι προοπτικές τους» από το Δήμο Αρταίων και τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού.

Στις 16:00 στην Κορωνησία θα ξεκινήσουν οι αγώνες beach soccer  που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Άρτας.

Από τις 19:00 το απόγευμα ο Ναυτικός Όμιλος Κορωνησίας θα πραγματοποιεί επίδειξη Kite surfing, ενώ μετά των τέλος των αγώνων beach soccer, περίπου στις 22:30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί beach party.

Την Κυριακή 30 Ιουλίου 2017 ο Διάπλους θα ξεκινήσει στις 7:30 το πρωί από το λιμάνι της Βόνιτσας και ο τερματισμός αναμένεται στην Κορωνησία, περίπου 3 ώρες αργότερα.

Στις 8:30 θα ξεκινήσουν στην Κορωνησία κολυμβητικοί αγώνες ακαδημιών, σε συνεργασία με τα Κολυμβητικά Σωματεία της Άρτας «Γ.Σ. Άρτας», «Δόξα Άρτας» και «Νηρέας Νηρηίδες», ενώ στις 9:45 θα πραγματοποιηθεί επίδειξη αγώνα water polo. Οι απονομές των μεταλλίων και των τροπαίων στους νικητές του Διάπλου θα πραγματοποιηθούν από τις 11 το πρωί.