Προμήθεια τριών αλατιέρων για την πολιτική προστασία του Δήμου Αρταίων

Στην προμήθεια τριών αλατιέρων για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση της κακοκαιρίας τη χειμερινή περίοδο έχει προβεί ο Δήμος Αρταίων. Οι αλατιέρες συνολικής χωρητικότητας 6 κυβικών ήδη χρησιμοποιούνται από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Αρταίων για τη ρίψη αλατιού, ιδιαίτερα στα ορεινά όπου τις τελευταίες ημέρες έχουν σημειωθεί χιονοπτώσεις.

Αναλυτικότερα, έχει αποκτηθεί μια αλατιέρα συνολικής χωρητικότητας 5 κυβικών, η οποία έχει τοποθετηθεί στο φορτηγό του Δήμου, το οποίο φέρει και λεπίδα βάρους 900 κιλών και πλάτους 3 μέτρων στο μπροστινό μέρος, για τον αποχιονισμό δρόμων.

Επίσης, έχουν αποκτηθεί και άλλες δύο αλατιέρες χωρητικότητας μισού κυβικού η κάθε μια που έχουν τοποθετηθεί σε ημιφορτηγά του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανήλθε στα 20.088 ευρώ.

Στο μεταξύ, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αρταίων μαζί με μηχανήματα από ιδιώτες που μισθώνονται, όπως κάθε χρόνο, βρίσκονται επί ποδός για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας που σημειώνεται ιδιαίτερα στα ορεινά σημεία, με χιονοπτώσεις. Όσα προβλήματα εμφανίστηκαν αντιμετωπίστηκαν άμεσα.

Ο Δήμος και φέτος έχει προμηθευτεί αλάτι και συγκεκριμένα 45 τόνους, ενώ μισθώνει και ιδιωτικά οχήματα για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών. Συνολικά, στα μητρώα του Δήμου βρίσκονται 20 ιδιώτες με μηχανήματα και είναι στην διάθεση του Δήμου όταν υπάρξουν ακραία καιρικά φαινόμενα, για να επέμβουν άμεσα και να βοηθήσουν στην προσβασιμότητα των δημοτών και τον αποχιονισμό των δρόμων.

 

 

Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Ο Δήμος Αρταίων, στα πλαίσια του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,

καλεί

Α. επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που δεν έχουν ανανεώσει την άδειά τους μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 4497/17 (ημερομηνία δημοσίευσης: 13.11.2017), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων,

Β. κατόχους επαγγελματικών αδειών στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου που δεν έχουν ανανεώσει τις άδειές τους βάσει του ν. 4264/2014,

όπως προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα και στο γραφείο αδειοδοτήσεων με τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να θεωρήσουν τις άδειες έως τις 31 Μαρτίου 2018:

α. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι:

αα) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά από τη χονδρική πώληση των πωλούμενων προϊόντων, δεν υπερβαίνει το 15% του ετήσιου τζίρου τους και τα εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή, δεν υπερβαίνουν το 40% του ποσού του κατωφλίου της φτώχειας, μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, που αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά, όπως αυτό δημοσιεύεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ..

ββ) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38, και

γγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα,

β. εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21,

γ. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,

δ. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή του ημερήσιου τέλους προσέλευσης στις λαϊκές αγορές,

ε. κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β’1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (παρ. 1 άρθρο 22 Ν.4497/17)

 

Για τη θεώρηση της άδειας ο επαγγελματίας καταθέτει υπέρ του Δήμου παράβολο σύμφωνα με την απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 12679/01-02-2018.

 

Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω ημερομηνίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα αδειοδοτήσεων του Δήμου Αρταίων.

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων

Κ.α.α.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

 

 

 Χριστόφορος Σιαφάκας

 

Ακριβές Αντίγραφο

Με εντολή Δημάρχου

Η υπάλληλος του Δήμου

 

Κλεονίκη Καψάλη

Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 38 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», προβλέπεται ότι οι πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις αγορές του ανωτέρω άρθρου (Εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές) πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας, η οποία εκδίδεται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Αρταίων, που στεγάζεται στον 1ο όροφο του Δημαρχείου Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου, για να παραλαμβάνουν την αίτηση την οποία θα καταθέτουν στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου, προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση, επισυνάπτοντας και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

  1. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS
  2. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή
  3. Πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται
  4. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση
  5. Άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση
  6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου και
  7. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

 

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων

Κ. α.α.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

 

 Χριστόφορος Σιαφάκας

 

 

Ακριβές Αντίγραφο

Με εντολή Δημάρχου

Η υπάλληλος του Δήμου

 

Καψάλη Κλεονίκη

ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Στο Βελιγράδι και την διεθνή έκθεση τουρισμού IFT συμμετείχε για πρώτη φορά ο Δήμος Αρταίων, στην διαρκή προσπάθεια που κάνει για προβολή της περιοχής μας διεθνώς, αλλά και για την ανάπτυξη τουριστικού ρεύματος προς την Άρτα, ιδιαίτερα δε από αγορές με τις οποίες υπάρχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά.

 

Ο Δήμος συμμετείχε στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώ εκπροσωπήθηκε από το Δήμαρχο Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Κώστα Χαρακλιά, τον Δημοτικό Σύμβουλο Μιχάλη Κοτσαρίνη και τον προϊστάμενο του Τμήματος Τουρισμού Θανάση Αρκουμάνη.

 

Πραγματοποιήθηκαν επαφές με tour operators και επισκέπτες, που γνώρισαν την Άρτα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, όπως τα Βυζαντινά μνημεία, τις περιοχές –προορισμούς, όπως η Ροδαυγή και η Κορωνησία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προβολή των μνημείων μας και στις προοπτικές ανάπτυξης θρησκευτικού τουρισμού, καθώς και εναλλακτικού τουρισμού.

 

Οι συμμετοχές του Δήμου Αρταίων σε τουριστικές εκθέσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα στο Βερολίνο, στην ITB, και στην Μόσχα, όπου θα συμμετέχει στην ΜΙΤΤ. Και στις δύο εκθέσεις ο Δήμος θα συμμετάσχει στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

 

Στην Άρτα 3και 4 Μαρτίου το Δ.Σ. του Συνδέσμου Δήμων με Ιαματικές Πηγές Ελλάδος

Στην Άρτα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων με Ιαματικές Πηγές Ελλάδος, μέλος του οποίου είναι ο Δήμος Αρταίων, στα όρια του οποίου λειτουργούν οι Ιαματικές Πηγές του Χανοπούλου.

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων στις 18:00. Την Κυριακή 3 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί περιήγηση στα Ιαματικά Λουτρά και στα αξιοθέατα της Άρτας.

Ο Δήμος Αρταίων είχε αιτηθεί τη διοργάνωση του Διοικητικού Συμβουλίου, με στόχο την ανάδειξη Πανελλαδικά των Ιαματικών Πηγών του Χανοπούλου και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, καθώς και την προβολή της Άρτας ως ένας προορισμός ιαματικού τουρισμού.

Κλειστοί οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Αρταίων την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου

Κλειστοί θα παραμείνουν την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 οι Παιδικοί σταθμοί του Δήμου Αρταίων στο πλαίσιο απόφασης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, με αφορμή την απόφαση της κυβέρνησης να εντάξει τα παιδιά ηλικίας τεσσάρων ετών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, γεγονός που οδηγεί σε αδιέξοδο δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενες οικογένειες και θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία  1.600 δημοτικών δομών όπως οι παιδικοί σταθμοί.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 22/02/2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθμ.Πρωτ:4502
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Τηλ.: 2681362263
Πληροφορίες: Γ. Ντεκουμές
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την ΔΕΥΤΕΡΑ 26-02-2018 και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση αρ. 2672/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων στις 13-2-2018 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο επί αγωγής κ.κ. Τσομάνη Κων-νου και Τσουμάνη Λεωνίδα κατά του Δήμου Αρταίων
2. Έγκριση αρ. 1131/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Άρτας στις 19-1-2018 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο επί αιτήσεως αναγνώρισης δικαιούχου απιζημίωσης της κ. Γιώτη Ανθούλας.
3. Έγκριση αρ. 1132/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Άρτας στις 07-02-2018 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο επί αγωγής υπαλλήλων του Δήμου κατά του Δήμου Αρταίων.
4. Έγκριση αρ. 1133/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Άρτας στις 07-02-2018 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο επί αγωγής εταιρείας Γεωργίου Δ.- Ντάλια Ο.Ε. κατά του Δήμου Αρταίων.
5. Έγκριση αρ. 1135/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για κατάθεση έφεσης κατά της αρ. 373/2015 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων επί αγωγής κ. Αχιλλέα Μαργώνη και εν συνεχεία να παραστεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο που θα ορισθεί.
6. Έγκριση αρ. 1136/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων στις 14-2-2018 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο επί αιτήσεως ακυρώσεως της εταιρείας με την επωνυμία EN.ACT. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά του Δήμου Αρταίων.
7. Έγκριση αρ. 1137/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου στις 5-3-2018 ότε και συζητείται η αίτηση αναίρεσης του κ. Ιωαάννη Κάλλια κατά του Δήμου Αρταίων.
8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άρτας στις 28-3-2018 και σε κάθε μετ΄αναβολη δικάσιμο προκειμένου να παραστεί και να καταθέσει προτάσεις μετά την από 19-1-2018 κλήση του κ. Γεωργίου Μάλλιου για καταβολή ιδιαιτέρας αποζημίωσης κατ΄εφαρμογή του σχεδίου πόλεως στην οδό Τζουμέρκων.
9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για γνωμοδότηση σχετικά με επίσχεση εργασίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ του Δήμου.
10. Έγκριση ή μη γνωμοδότησης σχετικά με αποζημίωση ή μη του οχήματος των κ.κ. Μιάμη Ελπινίκης και Καυκιά Βασιλείου.
11. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Ανταλλακτικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων και προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.
12. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια επίπλων και σκευών, Προμήθεια ειδων σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων
13. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα του Δήμου Αρταίων.
14. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
15. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Έξοδα Συμβολαιογράφων και Δικαστικών Επιμελητών.
16. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Υπηρεσίες έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακού ελέγχου για το κολυμβητήριο Άρτας.
17. Έγκριση ή μη πρακτικού κατακύρωσης της προμήθειας: Προμήθεια οχημάτων ( τρακτέρ με καταστροφέα-τμήμα 2) Δήμου Αρταίων.
18. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Χαρακλιάς Κων-νος
4. Λιλής Γεώργιος
5. Βλάχος Μιχαήλ
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8. Παπαϊωάνου Κων-νος

Δημιουργία Συμβουλευτικού Σταθμού για την άνοια στο Δήμο Αρταίων

-Νέο δίκτυο ύδρευσης στο Γλυκόριζο και ενεργειακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Άρτας

Στο πλαίσιο των δράσεων και των πρωτοβουλιών για την στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ο Δήμος Αρταίων προγραμματίζει την δημιουργία Συμβουλευτικού Σταθμού για την άνοια στο Δήμο Αρταίων.

Το θέμα συζητήθηκε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, όπου μεταξύ άλλων, τονίστηκε πως στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πρόληψη της άνοιας και κυρίως η υποστήριξη των πασχόντων δημοτών και κατοίκων του Δήμου (μέσω μη φαρμακευτικών θεραπειών όπως ασκήσεων μνήμης, εργοθεραπείας, γυμναστικής κλπ) και η ψυχοκοινωνική στήριξη των οικογενειών τους, ώστε να προκύψουν συγκεκριμένα θεραπευτικά αποτελέσματα καθώς και η εξοικονόμηση ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων του Δήμου.

Να αναφερθεί ότι στην πόλη της Άρτας σύμφωνα με την τελευταία απογραφή υπάρχουν 10.791 άτομα άνω των 60 ετών και εκτιμάται ότι υπάρχουν 647 άτομα με άνοια (επιπολασμός της άνοιας στην Ελλάδα 6% των ατόμων άνω των 60 ετών).

Η δημιουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού θα γίνει σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, μέλος του οποίου είναι ο Δήμος Αρταίων, καθώς και την εταιρεία Alzheimer Αθηνών, η οποία αναλαμβάνει τη διάθεση νευρολόγου 1-2 φορές το μήνα, για την εξέταση των ασθενών και 1 ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό μια φορά την εβδομάδα, για την υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους. Επιπλέον, αναλαμβάνει την παροχή υλικού (επιστημονικά έντυπα, οδηγίες κλπ) που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού.

Ο Δήμος θα αναλάβει να ορίσει τους επαγγελματίες υγείας που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και να παραχωρήσει το χώρο που θα φιλοξενεί το Συμβουλευτικό Σταθμό. Αναλαμβάνει επίσης την προβολή του Συμβουλευτικού Σταθμού, ώστε να προσέρχονται και να καταγράφονται οι ασθενείς και τα μέλη των οικογενειών τους για να συμμετέχουν στις ημερίδες και τις εκδηλώσεις. Ακόμα, αναλαμβάνει την ενημέρωση των φροντιστών των ατόμων με άνοια για τη συμβουλευτική υποστήριξη που τους παρέχεται μέσω του Συμβουλευτικού Σταθμού. Τέλος αναλαμβάνει τη φιλοξενία των επιστημόνων της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών  και των ομιλητών.

 

 Νέο δίκτυο ύδρευσης στο Γλυκόριζο και ενεργειακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Άρτας

Στο μεταξύ, στη χθεσινή συνεδρίαση εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑ για την κατασκευή τμημάτων ύδρευσης στον οικισμό του Γλυκορίζου. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 248.000€, εκ των οποίων τα 100.000€ προέρχονται από την Περιφέρεια Ηπείρου και τα υπόλοιπα χρήματα από την ΔΕΥΑ Άρτας.

Να σημειωθεί, ότι ήδη δρομολογούνται αντίστοιχα νέα δίκτυα ύδρευσης σε Γραμμενίτσα και Χαλκιάδες, ενώ ολοκληρώθηκε η μελέτη και για τις περιοχές: Έλατος Κορφοβουνίου, Κορωνησία, Αμπέλια Αμμοτόπου, Παντάνασσα και Στρογγυλή.

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, ο Δήμος προσπαθεί να εντάξει στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ηπείρου την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στις περιοχές Γλυκόριζο- Λιμίνη, Γραμμενίτσα- Βλαχέρνα- Ελεούσα και Αγία Τριάδα Κεραμάτων, για τις όποιες ολοκληρώνονται οι μελέτες, ενώ η ΔΕΥΑ έχει εντάξει στο Τεχνικό της Πρόγραμμα τις μελέτες για την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων σε όλα τα χωριά του Δήμου Αρταίων.

Επιπλέον, το Σώμα ενέκρινε την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και του Νομικού Προσώπου ΚΚΜΠΑΠ για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακού ελέγχου για το Κολυμβητήριο της Άρτας». Η έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού είναι προαπαιτούμενη για την κατάθεση πρότασης για την χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης του Κολυμβητηρίου (μέσω ΕΣΠΑ).

 

Συζήτηση για το μέλλον του Στρατοπέδου Άρτας

Το θέμα της αξιοποίησης του Στρατοπέδου Άρτας απασχόλησε την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων, μετά και την ανακοίνωση για το κλείσιμο Κέντρων Νεοσυλλέκτων σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων και του ΚΕΝ Άρτας.

Όπως επεσήμανε στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, ο οποίος είχε συνάντηση για το θέμα με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού στην Αθήνα, «πρέπει να συζητήσουμε με συγκεκριμένα επιχειρήματα και να διαμορφώσουμε ως Σώμα τη θέση μας για το μέλλον του στρατοπέδου. Σε καμία περίπτωση το στρατόπεδο δεν πρέπει να αφεθεί στην τύχη του, αλλά να συζητήσουμε και να ζητήσουμε ως κοινωνία το καλύτερο δυνατό ισοδύναμο, το οποίο θα εξασφαλίζει την στήριξη της τοπικής οικονομίας. Χρειαζόμαστε ισχυρό διεκδικητικό πλαίσιο, ώστε να μην αφήσουμε το στρατόπεδο να κλείσει, κάτι που εάν γίνει θα είναι θέμα καθαρής κυβερνητικής βούλησης και μόνο».

Ο Δήμαρχος ζήτησε από όλες τις παρατάξεις να ετοιμάσουν τις προτάσεις τους, ώστε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί το θέμα εκτενέστερα και να ληφθεί μια απόφαση-πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου για το Στρατόπεδο.

Τέλος, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε και στις κινητοποιήσεις στους παιδικούς σταθμούς, υπογραμμίζοντας πως με την ενέργεια της Κυβέρνησης για την υποχρεωτική ένταξη των παιδιών από 4 ετών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, ουσιαστικά θα κλείσουν οι δημοτικές δομές των παιδικών σταθμών και χιλιάδες εργαζόμενοι θα μείνουν χωρίς δουλειά, ενώ παράλληλα θα υπάρξουν πρακτικά και ουσιαστικά προβλήματα σε χιλιάδες εργαζόμενους γονείς που τώρα έχουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς, οι οποίοι λειτουργούν ακόμη και ως τις 4 κάθε απόγευμα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 22 – 02- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.4248
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22a του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση ή μη γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ή μη έφεσης κατά της αρ. 39/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Άρτας επί αγωγής Χρ. Γκίζα και Αλέξιου Κοτσαρίνη
2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για ασφάλιση οχημάτων με τίτλο: Ααφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων έργου, χορτοκοπτικών μηχανημάτων έτους 2018
3. Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων (αντιλογισμοί)
4. Έγκριση οφειλόμενων δαπανών παρελθούσης χρήσης.
5. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια εκπονεί ο Δήμος Αρταίων

Με στόχο την δημιουργία ενός «οδικού χάρτη έργων» για την βιώσιμη ενέργεια και την περιβαλλοντική αναβάθμισή του, ο Δήμος Αρταίων θα εκπονήσει το επόμενο διάστημα Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ). Η σχετική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου υπεγράφη από το Δήμαρχο Χρήστο Τσιρογιάννη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας.

Το Σχέδιο Δράσης, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε  102.721,17€, (χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ-ΠΕΠ Ηπείρου) θα αποτελέσει το εργαλείο ενεργειακού σχεδιασμού του Δήμου, θα αποτυπώσει την ενεργειακή στρατηγική του και θα περιγράφει τις δράσεις που σκοπεύει να υλοποιήσει ο Δήμος Αρταίων για την εξοικονόμηση ενέργειας, την προώθηση των ΑΠΕ, των πράσινων προμηθειών και της βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς των πολιτών. Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις αυτές θα υποβληθούν για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ενώ προτεραιότητα στην ένταξη θα έχουν οι πόλεις που έχουν ενταχθεί στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» για την μείωση των ρύπων, όπως είναι ο Δήμος Αρταίων.

«Ο Δήμος Αρταίων θα επωφεληθεί σημαντικά από την εκπόνηση και εφαρμογή Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια. Η υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις, στον δημοτικό φωτισμό και στις δημοτικές μεταφορές, θα μας οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας και εξοικονόμηση δημοτικών πόρων, οι οποίοι κατά συνέπεια μπορούν να διατεθούν σε άλλα έργα και δράσεις του Δήμου, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος, προς όφελος των συμπολιτών» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Με το Σχέδιο θα γίνει πλήρης καταγραφή των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, των δημοτικών οχημάτων, και των βασικών χαρακτηριστικών τους, ενώ θα υπολογιστούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του Συμφώνου των Δημάρχων.

Επιπλέον, στο σχέδιο θα περιλαμβάνονται δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν για την εξοικονόμηση ενέργειας, την προώθηση των ΑΠΕ, των πράσινων προμηθειών και της βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς των πολιτών. Η διάρκεια υλοποίησης της μελέτης ορίζεται σε 10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Εργαστήρι εργασιακής συμβουλευτικής στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Αρταίων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου και στο πλαίσιο της παρεχόμενης υπηρεσίας εργασιακής συμβουλευτικής, πρόκειται να υλοποιήσει δωρεάν εργαστήρι ομαδικής εργασιακής συμβουλευτικής με θέμα: «Τεχνικές αναζήτησης εργασίας και ενδυνάμωση των γυναικών»

Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Συμβουλευτικού Κέντρου, στην οδό Τζαβέλλα 24 στην Άρτα. Για αιτήσεις συμμετοχής και πρόσθετη πληροφόρηση, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Αρταίων, Δευτέρα- Παρασκευή 9:00- 14:00, τηλ. επικοινωνίας: 2681077400. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί η 5η Μαρτίου.