Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου:”Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Άρτα  28  –  09 -2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                     Αριθμ. Πρωτ. 23248

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 • Ο Δήμος Αρταίων, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου:

«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»

1.Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  & Η/Μ με προϋπολογισμό 407.661,29 (χωρίς Φ.Π.Α.)

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ‘ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’ της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων στην διεύθυνση http://old.arta.gr/prokirikseis/.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681362235, FAX επικοινωνίας 2681362254, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αικατερίνη Σιώζου.

 1. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 24/10/2018 και ώρα 14:00μ.μ.

Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: “77094”

Ημερομηνία αποσφράγισης: 29/10/2018 και ώρα 10:00π.μ. στη διεύθυνση “Δήμος Αρταίων, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου αρ.37, Τ.Κ.47132, Άρτα”.

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ τάξης Α2 και άνω & Η/Μ τάξης Α2 και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
 1. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 8.154,00 ευρώ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 1. Το έργο χρηματοδοτείται με 505.500,00 € από ΣΑΕΠ530 & ΣΑΤΑ . Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
 2. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων.
 3. Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο.

 

Άρτα  28  –   09 – 2018

Ο

Δήμαρχος  Αρταίων

Τσιρογιάννης Χρήστος

δειτε τα αρχεια ΕΔΩ

Άρτα «Έξυπνη Πόλη» σε ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τουρισμό-πολιτισμό, κινητικότητα, περιβάλλον, ενέργεια, τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα

Ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών και των νέων τεχνολογιών θα αποκτήσει ο Δήμος Αρταίων με την Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου για την «Έξυπνη Πόλη» (Smart City). Το Επιχειρησιακό Σχέδιο θα υλοποιηθεί από το ΤΕΙ Ηπείρου, μέσω προγραμματικής σύμβασης, η οποία υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου Αρταίων Χρήστου Τσιρογιάννη και του Αντιπρύτανη του ΤΕΙ Ηπείρου και Προέδρου του  ΕΛΚΕ  Κώστα Καραμάνη στο γραφείο Δημάρχου.

Βασικός σκοπός του έργου, προϋπολογισμού 10.000 ευρώ, είναι η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου, στο οποίο, αφού καταγραφούν οι υφιστάμενες εφαρμογές και τεχνολογικά συστήματα που έχει ο Δήμος στη διάθεσή του και ερευνηθούν οι ιδιαιτερότητες και τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα της περιοχής σε συνάρτηση με τις τάσεις και τις εξελίξεις στο διεθνές τεχνολογικό περιβάλλον, θα αποτυπωθεί η Στρατηγική του Δήμου για την «έξυπνη πόλη» στους σημαντικότερους τους τομείς της δραστηριότητάς του, ενδεικτικά μεταξύ άλλων όπως:

 • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
 • Τουρισμός-πολιτισμός,
 • Κινητικότητα,
 • Περιβάλλον,
 • Ενέργεια,
 • Τοπική οικονομία,
 • Τόνωση επιχειρηματικότητας

«Στόχος, αφενός μεν, είναι να βελτιστοποιηθεί η χρήση των υπαρχόντων υποδομών, αφετέρου δε, να αναζητηθούν πόροι, από το  ΕΣΠΑ και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, για την υλοποίηση έργων έξυπνων εφαρμογών και συστημάτων, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ώστε η Άρτα μετατραπεί σε «Έξυπνη Πόλη» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Άνοιξαν τις πύλες τους 6η Πανελλήνια Έκθεση και Εμποροπανήγυρη Άρτας

ΧΡ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: «Ξεκινά η μελέτη για το μόνιμο εκθεσιακό κέντρο. – Η διοργάνωση Εκθέσεων όλο το χρόνο θα ενισχύσει σημαντικά την τοπική μας οικονομία»

Άνοιξαν το απόγευμα της Πέμπτης τις πύλες τους για το κοινό η 6η Πανελλήνια Έκθεση και η Εμποροπανήγυρη, που διοργανώνει ο Δήμος Αρταίων και η Αναπτυξιακή του Δήμου, με τη συνδιοργάνωση του Επιμελητηρίου Άρτας και του Εμπορικού Συλλόγου Άρτας.

Πρόκειται για έναν θεσμό που προσελκύει χιλιάδες επισκεπτών από την Άρτα, την Ήπειρο και όλη τη χώρα, με τους εκθέτες να προέρχονται από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Φέτος, η Έκθεση εκτείνεται σε σχεδόν 2500 τετραγωνικά και φιλοξενεί πάνω από 70 επιχειρήσεις και φορείς, αποτελώντας το μεγαλύτερο  εμπορικό ραντεβού για όλη την περιοχή.

Στην τελετή των εγκαινίων χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ.κ. Καλλίνικος, με το Δήμαρχο Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη, στο χαιρετισμό του, να αναφέρεται στην σημασία της διοργάνωσης, μέσα σε ένα δυσμενές περιβάλλον για το «επιχειρείν».

«Άρτα για εμάς είναι πολλά πράγματα μαζί. Οι δύο βασικοί άξονες, στους οποίους έχουμε δομήσει μέρος του αναπτυξιακού μας προγράμματος είναι: Ο Πρωτογενής τομέας με τα αγροτικά και πτηνό-κτηνοτροφικά μας προϊόντα και τα αλιεύματα, τα οποία χάρη και στις πολύ καλές επιχειρήσεις που υπάρχουν, αλλά και στο ΤΕΙ Ηπείρου έχουν αποκτήσει και συνεχίζουν να αποκτούν την αναγνώριση που αξίζουν, καθώς και ο τουρισμός μας που αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία 3 χρόνια, κυρίως χάρη και στην Ιόνια Οδό, η οποία έχει αλλάξει ριζικά τα δεδομένα για την Ήπειρο και την Άρτα, αλλά και στις δράσεις τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου σε συνεργασία με τους Δήμους και αρμοδίους φορείς. Αυτά τα στοιχεία είναι συγκεντρωμένα και προβάλλονται και στη φετινή έκθεση» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της διοργάνωσης εκθέσεων όλο το χρόνο, κάτι που θα γίνει πραγματικότητα με το Μόνιμο Εκθεσιακό Κέντρο, η μελέτη του οποίου δημοπρατήθηκε. «Ως Δημοτική Αρχή δεν είδαμε το κομμάτι της Έκθεσης ως κάτι διαφορετικό από την προβολή και την ανάπτυξη όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μας. Παράλληλα, αντιλαμβανόμενοι την πολύ μεγάλη σημασία που έχει για την τοπική οικονομία η διοργάνωση και άλλων εκθέσεων, ήδη έχουμε προβεί στην  δημοπράτηση της μελέτης του Μόνιμου Εκθεσιακού Χώρου εδώ σε αυτό τον χώρο που σήμερα βρισκόμαστε. Μάλιστα, θα ήθελα να σας ανακοινώσω σήμερα πως τις επόμενες ημέρες, εδώ σε αυτόν τον χώρο θα υπογράψουμε τη σύμβαση για τη μελέτη κατασκευής του Εκθεσιακού Κέντρου, σηματοδοτώντας ουσιαστικά το νέο ξεκίνημα της Άρτας, σε αυτή την πολύ σημαντική αγορά, που θα έχει μόνο οφέλη στην οικονομία της. Πρόκειται για ένα κτίριο 3000 τετραγωνικών που θα μπορεί να φιλοξενεί κλαδικές και όχι μόνο εκθέσεις όλο το χρόνο, φέρνοντας στην Άρτα πολύ κόσμο από όλη τη χώρα, στηρίζοντας έτσι την τοπική οικονομία. Ήδη προγραμματίζουμε και την διοργάνωση μιας ακόμη έκθεσης την προσεχή άνοιξη που θα αφορά τα αγροτικά μηχανήματα και προϊόντα, ώστε να αναδείξουμε την πολύ μεγάλη δύναμη που έχει για την οικονομία της περιοχής η διοργάνωση εκθέσεων».

»Επιπλέον, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Άρτας και την Περιφέρεια Ηπείρου δρομολογήσαμε το θέμα του Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας, το οποίο για 4 δεκαετίες ήταν «βαλτωμένο». Ο Νομός Άρτας είναι ο μοναδικός που δεν έχει Επιχειρηματικό Πάρκο στα όριά του. Πλέον θέλουμε να άρουμε αυτή την αδικία για τις επιχειρήσεις της περιοχής μας. Οι μελέτες που εκπονούνται θα καταδείξουν την καταλληλότητα της θέσης στην Τοπική Κοινότητα Αμμοτόπου, ώστε στην συνέχεια, να ξεκινήσουμε την αναζήτηση χρηματοδότησης για την κατασκευή του Παράλληλα με όλα αυτά, στο Δήμο Αρταίων λειτουργούμε με μεγάλη επιτυχία το Γραφείο Επιχειρηματικότητας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης, σκοπός του οποίου είναι να προσφέρει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία πληροφόρησης προς όσους επιθυμούν να ιδρύσουν επιχείρηση, στον αγροτικό και όχι μόνο τομέα, αλλά και να ενημερωθούν για τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας στην περιοχή.» κατέληξε στην ομιλία του ο Δήμαρχος.

Τέλος, ευχαρίστησε τους συνδιοργανωτές, την Αναπτυξιακή του Δήμου, το Επιμελητήριο Άρτας και  τον Εμπορικό Σύλλογο Άρτας, καθώς τους Δήμους Νικολάου Σκουφά και Γεωργίου Καραϊσκάκη, την Ιερά Μητρόπολη Άρτας, την Ελληνική Αστυνομία και όλους τους φορείς που συμμετέχουν με τα περίπτερά τους στην Έκθεση, όλους τους εκθέτες, τους επιχειρηματίες, τους χορηγούς, τους εθελοντές, τους υπαλλήλους και τα στελέχη του Δήμου και της Αναπτυξιακής Εταιρίας ΑΔΑΕ-ΟΤΑ που έχουν εργαστεί για την προετοιμασία της Έκθεσης και όλους όσους έδωσαν το «παρών» στα εγκαίνια της Έκθεσης. Να σημειωθεί ότι στο χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης και της Εμποροπανήγυρης λειτουργεί και λούνα παρκ.

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ακόμη ο Βουλευτής Άρτας Γιώργος Στύλιος, Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας Βασίλης Ψαθάς, ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Βαρέλης, οι Δήμαρχοι Νικολάου Σκουφά Ευστάθιος Γιαννούλης και Γεωργίου Καραϊσκάκη Περικλής Μίγδος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρέας Λώλος, οι Αντιδήμαρχοι Χριστόφορος Σιαφάκας, Κώστας Ζέρβας, Κώστας Τράμπας, Δημήτρης Σφήκας, Γιώργος Λιλής και Μιχάλης Κοτσαρίνης, η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Τζένη Ταπραντζή, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Γιάννης Κατέρης, Ντίνος Παπαδημητρίου, Αναστασία Σίμου, ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ ΟΤΑ Νίκος Λιόντος, ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π του Δήμου Αρταίων Γιώργος Πανέτας, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Κώστας Χαρακλιάς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κώστας Πατήλας, Άννα Κουτρούμπα, Γιάννης Παπαλέξης και Βίκυ Βασιλάκη, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αρταίων Ηλίας Σερβετάς, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας Γιάννης Γκολομάζος, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Άρτας Δημήτρης Χουλιάρας, ο πρώην Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χρήστος Παπάζογλου, οι πρώην Βουλευτές Άρτας Χρήστος Γκόκας και Κώστας Καραμπίνας, η πολιτευτής του Νομού Άρτας Εύη Καραμπίνα, ο Αστυνομικός Διευθυντής Άρτας Φώτης Ντζιμάνης, ο Διοικητής Πυροσβεστικής Άρτας Θωμάς Ρίζος, ο Πρόεδρος του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου «Ο ΣΚΟΥΦΑΣ» Νίκος Μπανταλούκας και εκπρόσωποι φορέων.

Να σημειωθεί ότι την εκδήλωση έντυσαν μουσικά η Φιλαρμονική του «ΣΚΟΥΦΑ» και το συγκρότημα KROTAL ARTA.

 

Ξεκινούν από την Δευτέρα οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Φροντιστήριο στο Δήμο Αρταίων

Ξεκινούν από τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Φροντιστήριο στο Δήμο Αρταίων. Καλούνται οι γονείς μαθητών της Γ’ Λυκείου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση εγγραφής των παιδιών τους μέχρι και τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και να την υποβάλλουν στο γραφείο Δημάρχου (Δημαρχείο Άρτας, 3ος όροφος). Να σημειωθεί ότι φέτος, στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου θα διδάξουν εθελοντικά καθηγητές

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

 • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου (με άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς κατοίκους)
 • Βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο που φοιτά ο μαθητής
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού Ε1 και Ε9
 • Πιστοποιητικό εντοπιότητας του Δήμου Αρταίων
 • Έγγραφο από το οποίο προκύπτουν στοιχεία για τα κοινωνικά κριτήρια (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άτομα οικογενειών με αναπηρία, μονογονεϊκές οικογένειες)
 • Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ληφθεί θετικά για την ένταξη του παιδιού στο Κοινοτικό Φροντιστήριο.
 • Κριτήρια ένταξης των ενδιαφερομένων ανά κατηγορία είναι το συνολικό εισόδημα των συνοικούντων με τον δικαιούχο να μην ξεπερνά τα 6.000 ευρώ πραγματικό και όχι τεκμαρτό, προσαυξημένο κατά 10% για κάθε ανήλικο παιδί, ενώ θα συνυπολογίζεται επιπλέον η οικογενειακή κατάσταση (δάνεια, σπουδές άλλων παιδιών της οικογένειας, ενοίκια κ.α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν για πληροφορίες στα τηλέφωνα 2681362201 και 2681362131.

 

Οκτώβριος, μήνας αφιερωμένος στην Τρίτη ηλικία για το Δήμο Αρταίων

-Εκδηλώσεις τη Δευτέρα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων

Μήνας αφιερωμένος στην τρίτη ηλικία είναι για το Δήμο Αρταίων ο Οκτώβριος, καθώς έχει προγραμματιστεί μια σειρά δράσεων αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων.

Συγκεκριμένα στο ΚΑΠΗ της Άνω Πόλης στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί έκθεση τοπικών γλυκών του κουταλιού, που έχουν φτιάξει τα μέλη του ΚΑΠΗ, ενώ θα παραστούν και μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου, σε μια εκδήλωση που έχει σαν στόχο να φέρει κοντά μικρούς και μεγάλους!

Παράλληλα, τη Πέμπτη 4 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί εκδρομή των μελών του ΚΑΠΗ σε Μονή Γηρομερίου, Σαγιάδα και Σύβοτα, ενώ από τις 7 του Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν τα προγράμματα λουτροθεραπειών στα Ιαματικά λουτρά του Χανόπουλου. Επιπλέον, αυτό το μήνα ξεκινούν όλες οι δραστηριότητες του ΚΑΠΗ και συγκεκριμένα οι ομάδες Χειροτεχνίας,  Ζαχαροπλαστικής, Κηπουρικής και Εθελοντισμού.

Να σημειωθεί ότι τουλάχιστον τρεις φορές το μήνα επισκέπτεται και τα δύο ΚΑΠΗ του Δήμου ιατρός που παρέχει υπηρεσίες όπως (συνταγογράφηση, μετρήσεις αρτηριακής πιέσεις κ.α.), ενώ πραγματοποιούνται προγράμματα προληπτικής ιατρικής, έλεγχος και εκπαίδευση σε θέματα σακχάρου, χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων.

Τέλος, στο ΚΑΠΗ πραγματοποιούνται διαδραστικά  προγράμματα, όπως εκδηλώσεις με σχολεία (ώστε να υπάρχει συνεργασία  με σχολεία της πόλης μας  με σκοπό να γίνονται παράλληλες δράσεις με ηλικιωμένους), διαλέξεις- ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου  και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες  των ηλικιωμένων, ενώ υπάρχει συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών- θυμάτων βίας του Δήμου Αρταίων, ώστε να γίνονται ομιλίες  για συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη των μελών, με το σύλλογο Εθελοντών κατά του καρκίνου του Μαστού «Επιστήθιοι Φίλοι» για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γυναικών –μελών  μας, με τα ΙΕΚ  Κομμωτικής και Αισθητικής, με εθελοντές και φορείς της κοινωνίας και κάθε είδους ενέργεια που συμβάλλει στο να παραμείνουν οι ηλικιωμένοι  ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.

Συνεδριάζει την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αρταίων

Συνεδριάζει την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου και ώρα 18:00 η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αρταίων, με θέμα το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του 2019. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων (Δημαρχείο, 3ος όροφος).

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, Πέμπτη 11-10-2018, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία (άρθρο 76 παρ. 3 Ν.3852/2010)

Πρόγραμμα ενημέρωσης για το Κτηματολόγιο στο Δήμο Αρταίων για τον Οκτώβριο

 

ΗΜΕΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΧΩΡΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/10/2018 ΑΡΤΑ 8:30-11:30 & 12:00-16:30 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ & ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 4/10/2018 ΑΡΤΑ 8:30-11:30 & 12:00-16:30 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ & ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10/2018 ΑΡΤΑ 8:30-16:30 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 11/10/2018 ΑΡΤΑ 8:30-16:30 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10/2018 ΑΡΤΑ 8:30-11:30 & 12:00-16:30 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ & ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 18/10/2018 ΑΡΤΑ 8:30-11:30 & 12:00-16:30 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ & ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10/2018 ΑΡΤΑ 8:30-11:30 & 12:00-16:30 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ & ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 25/10/2018 ΑΡΤΑ 8:30-11:30 & 12:00-16:30 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ & ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10/2018 ΑΡΤΑ 8:30-16:30 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ CE ISO ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΔΑ: 63Σ7ΩΨΑ-320

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Άρτα : 27-09-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 23119

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνησης συνοπτικού διαγωνισμού «προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αρταίων»

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθμ. 22067 / 19-09-2018 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αρταίων.
 2. Το ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
 3. Το αριθ. 22837 / 27-09-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 

Διευκρινίζει τα εξής:

1η ερώτηση:

Για όλα τα προσφερόμενα υλικά απαιτείται η κατάθεση των τεχνικών φυλλαδίων των υλικών.

Εκτός από αυτά ,επιθυμείτε να κατατεθούν τα πιστοποιητικά CE και ISO για το κάθε υλικό?

(Σύμφωνα με το παράρτημα Ι ,στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης σελίδα 34 ,αναφέρει ότι όλα τα προσφερόμενα υλικά θα φέρουν σήμανση CE και το ISO το ζητάτε μόνο για τα φωτιστικά)

Αν δεν χρειάζεται η κατάθεσή τους, θέλετε υπεύθυνη δήλωση η οποία να αναφέρει ότι όλα τα προσφερόμενα υλικά φέρουν CE και παράγονται από βιομηχανικές μονάδες πιστοποιημένες με ISO?

1η απάντηση:

σας ενημερώνουμε ότι, για το κάθε υλικό του διαγωνισμού θα πρέπει να κατατεθούν τα πιστοποιητικά CE και ISO.

 

 

2η ερώτηση:

Τα τεχνικά φυλλάδια είναι αποδεκτά και στην Αγγλική γλώσσα ,σύμφωνα με το άρθρο 2.1.4 της διακήρυξης, σελίδες 9-10.Το ίδιο ισχύει και για όποια CE και ISO θα κατατεθούν?

2η απάντηση:

Ναι, και τα CE και ISO μπορούν να κατατεθούν στην Αγγλική γλώσσα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (κωδ. ΕΣΗΔΗΣ61756)

ΑΔΑ:68ΛΩΨΑ-6ΣΤ                                 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Άρτα: 27/09/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                      Αρ.Πρωτ.: 23106/2018

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πάνου Ιωάννης

Τηλ.:2681362208 Fax : 2681362269

e-mail : panou_ioannis@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

διενέργειας διαπραγμάτευσης για το διαγωνισμό, (υπηρεσίες ετήσιων Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων 2018-2019), για τις ενότητες «2: Ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων και στεγάστρων – 7: υπηρεσίες οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων – 8: στολισμός – 9: ενοικίαση τρένου – 12: φαγητά – ποτά – ποτήρια και λοιπά υλικά για την Καθαρά Δευτέρα – 13: βραβεία – έπαθλα

 

 

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθ. 16852/12-07-2018 (ΑΔΑM:18PROC003415075) και αρ. ΕΣΗΔΗΣ 61756, διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για,(υπηρεσίες ετήσιων Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων 2018-2019).
 2. Την αριθ. 467 /2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΨΩΤΩΨΑ-ΚΘΘ).

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 1.             Την διενέργεια διαπραγματεύσεων για την ανάθεση,(υπηρεσιών ετήσιων Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων 2018-2019),για το συνολικό ποσό των 51.150,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
2: Ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων και στεγάστρων 14.000,00€
7: υπηρεσίες οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων 21.000,00€
8: στολισμός   1.200,00€
9: ενοικίαση τρένου 10.500,00€
12: φαγητά – ποτά – ποτήρια και λοιπά υλικά για την Καθαρά Δευτέρα   3.200,00€
13: βραβεία – έπαθλα

 

  1.250,00€
ΣΥΝΟΛΟ 51.150,00€

 

 • Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε για όσες ομάδες δεν είχαν κατατεθεί προσφορές. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ως εξής:

1) Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο,  ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:

α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β.  Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής δηλαδή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ.

γ.  Ο τίτλος της σύμβασης

δ.  Η ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης

ε.  Τα στοιχεία του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές

2) Ο σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει τους εξής τρεις (3) υποφακέλους :

 • Σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα περιέχει τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην αριθ. 16852/12-07-2018 διακήρυξη.
 • Σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3.2 της διακήρυξης.
 • Σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

3) Οι ως άνω φάκελοι θα  πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

4) Οι φάκελοι των προσφορών περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή επί αποδείξει μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.  Φάκελοι που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισμού.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.

 • Η κατάθεση των προσφορών θα πρέπει να γίνει μέχρι την Πέμπτη 11-10-2018 ώρα 10:00 – 10:30 μ.μ. (ώρα λήξης), στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ στο 3ο όροφο του Δημαρχείου (περιφ. Οδός & Αυξεντίου). Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί ως εξής:

Η έναρξη υποβολής των προσφορών κηρύσσεται από τον πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού η οποία έχει ορισθεί με την αριθ. 9/2018 (ΑΔΑ: 7ΧΙΣΩΨΑ-96Ψ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών.  Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν ή να αξιολογηθούν.  Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αποσφραγίζει δημόσια, παρουσία των διαγωνιζομένων, κατά την ημερομηνία της διαπραγμάτευσης τον κυρίως φάκελο της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και καταγράφει τους διαγωνιζόμενους σε πρακτικό.  Οι ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ καταγράφονται στο πρακτικό κατά σειρά που κατατέθηκαν.  Η επιτροπή στην συνέχεια ελέγχει και καταγράφει στο πρακτικό τα δικαιολογητικά συμμετοχής, στα οποία αναγράφονται οι αύξοντες αριθμοί των φακέλων ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  Στην συνέχεια ακολουθεί η αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία καταγράφονται στο πρακτικό.  Αν η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού κρίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα (άρθρο 117 παρ.4 του Ν.4412/2016),  στην συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος με τις οικονομικές προσφορές για όσες ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα στάδια την ίδια ημέρα, και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων που και αυτά καταγράφονται στο πρακτικό.  Για όσες ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα στάδια οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  Στην συνέχεια συντάσσει το πρακτικό και αποστέλλει έγγραφο στο προσωρινό μειοδότη ή μειοδότες για την κατάθεση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν όσα έχουν ζητηθεί να ισχύουν με το ΤΕΥΔ, σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή του.  Αυτά μπορεί να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη ή μειοδοτών και αφού η επιτροπή διαπιστώσει ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα ζητούμενα της παρούσης, αποστέλλει με διαβιβαστικό στο Δημοτικό Συμβούλιο τα πρακτικά για την κατακύρωση της σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο) κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π. επί αποδείξει.

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, προσκομίζοντας Εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.

Αντίγραφα της διακήρυξης για την συμμετοχή στην διαπραγμάτευση και πληροφορίες για αυτή παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων (αρμόδιος υπάλληλος : Πάνου Ιωάννης, τηλ. 2681362208).  Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στην επιλογή «Εφημερίδα της υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ(ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΜΠΗ, ΚΩΣΤΑΚΙΟΥΣ ΚΑΙ ΜΥΤΙΚΑ

ΧΡ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: «Ολοκληρώσαμε το διάλογο με τους πολίτες σε όλες τις τοπικές κοινότητες. Σειρά πλέον έχει η πόλη της Άρτας και οι γειτονιές της»

Συναντήσεις και διάλογο με τους πολίτες και την τοπική κοινωνία είχε το προηγούμενο διάστημα ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης σε Καμπή, Κωστακιούς και Μύτικα. Με τις τρεις αυτές περιοχές ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις σε όλες τις τοπικές κοινότητες και πλέον σειρά έχουν οι γειτονιές της πόλης της Άρτας.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, ο Δήμαρχος ανέλυσε το σχεδιασμό του Δήμου, αλλά και την ατζέντα των βασικότερων θεμάτων που προγραμματίζονται για κάθε μια από τις παραπάνω περιοχές, ενώ οι πολίτες, αφού ευχαρίστησαν τη Δημοτική Αρχή για τις μέχρι σήμερα παρεμβάσεις της, εξέφρασαν τα αιτήματά τους.

Και στις τρεις περιοχές, μέχρι σήμερα έχει δοθεί έμφαση στην καθημερινότητα και έχουν εκτελεστεί και προγραμματίζονται μικρά τεχνικά έργα, τοποθέτηση κολώνων ηλεκτροφωτισμού, εργασίες καθαρισμού, χαλικοστρώσεις, κοπές υψίκορμων δέντρων, κοπές βλάστησης, καθαρισμοί αυλάκων, κλαδεύσεις, έργα ύδρευσης και άρδευσης, συντηρήσεις και βελτιώσεις πλατειών, κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, εκσυγχρονισμός και βελτίωση αγροτικών ιατρείων κ.α.

Στη Καμπή υλοποιούνται έργα κατασκευής του αποχετευτικούς δικτύου, ενώ η Δημοτική Αρχή έδωσε λύση, με νέα γεώτρηση, στο σοβαρό πρόβλημα ύδρευσης του οικισμού. Παράλληλα, κατασκευάστηκε νέα παιδική χαρά, έγιναν βελτιώσεις στα σχολεία, ενώ πραγματοποιήθηκαν και προγραμματίζονται νέες ασφαλτοστρώσεις αγροτικής και εσωτερικής οδοποιίας.

Στους Κωστακιούς, μετά και την έναρξη λειτουργίας του Νέου Αθλητικού Κέντρου του Δήμου (Τ9), που εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο, τονίστηκε η ολοκλήρωση και η άμεση λειτουργία (εντός Νοεμβρίου) του παιδικού σταθμού στο κτίριο του πρώην Πνευματικού Κέντρου της περιοχής. Επιπλέον, τοποθετήθηκε νέος χλοοτάπητας στο γήπεδο ποδοσφαίρου, εγκρίθηκαν 13 χιλιόμετρα για ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων, έγινε και θα γίνει ασφαλτόστρωση κεντρικών δρόμων εντός οικισμού που παρουσιάζουν φθορές λόγω αποχέτευσης, έγιναν εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των εγκαταστάσεων στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικο και Γυμνάσιο, έγινε ενίσχυση του υδραγωγείου, εργασίες βελτίωσης στο κοιμητήριο κ.α.

Τέλος, στο Μύτικα έγινε αναφορά κυρίως στα θέματα καθημερινότητας και εξυπηρέτησης του δημότη, ενώ στην περιοχή έχουν πραγματοποιηθεί κυρίως  μικρά τεχνικά έργα, τοποθέτηση κολώνων ηλεκτροφωτισμού, εργασίες καθαρισμού, χαλικοστρώσεις, κοπές υψίκορμων δέντρων, κοπές βλάστησης, καθαρισμοί αυλάκων, κλαδεύσεις κ.α.

Στις συναντήσεις παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρέας Λώλος, οι Αντιδήμαρχοι Χριστόφορος Σιαφάκας, Κώστας Ζέρβας, Γιώργος Λιλής, Μιχάλης Κοτσαρίνης, Δημήτρης Σφήκας, Κώστας Τράμπας, ο Πρόεδρος του ΚΚΜΠΑΠ Γιώργος Πανέτας, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Κώστας Χαρακλιάς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ηλίας Κοσμάς και Κώστας Παπαϊωάννου, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ηλίας Σερβετάς, τα τοπικά συμβούλια και εκπρόσωποι φορέων κάθε περιοχής.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του κύκλου των επισκέψεων στα χωριά για τον «Διάλογο με τους Δημότες και την Τοπική Κοινωνία», ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης ανέφερε: «Ξεκινήσαμε πριν περίπου ένα χρόνο τις επισκέψεις σε κάθε τοπική κοινότητα του Δήμου μας. Θέλαμε και θέλουμε να ακούμε τους συμπολίτες μας. Ακούσαμε πολύ σημαντικά πράγματα, οι κάτοικοι μας εξέφρασαν τα αιτήματά τους, η πλειοψηφία των οποίων έχει ήδη ικανοποιηθεί και τα υπόλοιπα θα ικανοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Αξιολογούμε και βάζουμε προτεραιότητες στα έργα, δεν λέμε ναι σε όλα και λέμε αλήθειες. Καλύτερα να δεσμευθούμε για λιγότερα και να κάνουμε περισσότερα, παρά να μην είμαστε συνεπείς απέναντι στους συμπολίτες μας. Ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε ως Δήμοι 70% κάτω σε πόρους και με πολύ μειωμένο προσωπικό. Από την πλευρά μας, ως Δήμος δεν χάνουμε καμία ευκαιρία χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να υλοποιήσουμε το αναπτυξιακό μας πλάνο, το οποίο, όπως έχω ξαναπεί, εδράζεται στους πέντε άξονες: ανάπτυξη, καθημερινότητα, κοινωνική πολιτική, τουρισμός-πολιτισμός και αγροτική παραγωγή. Παράλληλα με το «Διάλογο με τους Δημότες και την Τοπική Κοινωνία», συνεχίζουμε το «Διάλογο με το Επιχειρείν», το «Διάλογο με την Εκπαίδευση» και το «Διάλογο με τους Φορείς». Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμπολίτες που παρέστησαν στις συναντήσεις, αλλά και τα τοπικά συμβούλια, καθώς και τους Αντιδημάρχους και τους Δημοτικούς Συμβούλους που έδιναν το παρών. Φυσικά δεν σταματάμε εδώ. Σειρά τώρα έχει η πόλη της Άρτας και οι γειτονιές της. Παραμένουμε δίπλα στους συμπολίτες μας με πράξεις».

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 27- 09- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.22982
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27Η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 9:30 π.μ.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού, οριστικής κατακύρωσης
για την ‘‘ Σίτιση Μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2018-2019’’
2. Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2018 του Δήμου Αρταίων βάσει της αρ. 34574/2018 ΚΥΑ

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία