Σειρά ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για τις ομορφιές των περιοχών του Δήμου Αρταίων

Μια νέα προσπάθεια προβολής των Τοπικών του Κοινοτήτων ξεκίνησε ο Δήμος Αρταίων με την δημιουργία μικρού μήκους ντοκιμαντέρ εσωτερικής παραγωγής, με σκοπό την προώθηση και προβολή της κάθε περιοχής του Δήμου ξεχωριστά.

Μέσα από τις αφηγήσεις των Τοπικών Προέδρων παρουσιάζονται οι ομορφιές, οι εναλλακτικές προτάσεις, τα μνημεία, οι κύριες ασχολίες των κατοίκων καθώς και η εξέλιξη και η ανάπτυξη των χωριών, από το βουνό μέχρι την θάλασσα.

Τα ντοκιμαντέρ θα προβάλλονται εβδομαδιαία στο διαδικτυακό κανάλι του Δήμου Αρταίων ARTA WebTV στο παρακάτω link:

youtube.com/ARTAWebTV/

Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, της Πολεοδομικής Μελέτης Δημοτικής Ενότητας Αμβρακικού

Με ένα ακόμη σημαντικό βήμα για ένα σύγχρονο, οργανωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό, προχωρά ο Δήμος Αρταίων, καθώς με πρόσφατη απόφαση το Υπουργείο Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 6046/Β/20122021), ενέκρινε το αίτημα ένταξης που είχε υποβάλει ο Δήμος για την εκπόνηση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ), Παραλιακό Μέτωπο Ηπείρου, για την Δημοτική Ενότητα Αμβρακικού λόγω του ευαίσθητου οικοσυστήματος του Αμβρακικού Κόλπου. Ο Δήμος Αρταίων περιλαμβάνεται ανάμεσα στις πρώτες 136 περιοχές της χώρας που αποκτούν μελέτες πολεοδομικού σχεδιασμού, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τα προγράμματα εκπόνηση μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων καταρτίζονται με βάση τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί από τους Δήμους, ενώ εγκρίνονται τμηματικά, με χρονικό προσδιορισμό των αναθέσεων μελετών έτσι ώστε να ολοκληρωθούν έως στις 30 Ιουνίου του 2025.

Ειδικότερα ο Δήμος Αρταίων υπέβαλε αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου να κατηγοριοποιούνται στην ανώτερη βαθμίδα προτεραιότητας -πολύ υψηλή (Δημοτικές Ενότητες Αρταίων, Βλαχερνών, Φιλοθέης, Αμβρακικού, Ξηροβουνίου)- ενώ σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Υπουργείου, σε επόμενη φάση θα ενταχθούν οι πολεοδομικές μελέτες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων.

Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια θα καθορίσουν χρήσεις γης, όρους δόμησης, περιοχές προστασίας, θα ορίζουν τις περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων, θα καθορίζουν και θα χαρακτηρίζουν το οδικό και γενικώς τα μεταφορικά δίκτυα.

«Πρόκειται για μία θετικότατη εξέλιξη καθώς τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια αποτελούν σημαντικά αναπτυξιακά εργαλεία, τα οποία θα μας προσφέρουν τη δυνατότητα για ένα σύγχρονο και οργανωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό που θα απαντά στις μελλοντικές ανάγκες της περιοχής μας, ώστε να είμαστε σε θέση  να σχεδιάσουμε υπό καλύτερους όρους την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου μας », ανέφερε ο Δήμαρχος κ. Τσιρογιάννης, ο οποίος τόνισε την άριστη και εποικοδομητική συνεργασία που έχει μέχρι σήμερα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Η ένταξη των σχετικών μελετών στα εν λόγω Προγράμματα έχει ως γνώμονα την επίλυση χρόνιων προβλημάτων ή την ριζική και αποτελεσματική αντιμετώπιση ειδικών ή έκτακτων περιστάσεων και ιδίως, την αντιμετώπιση κρίσιμων χωρικών προβλημάτων, την προώθηση έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας, την αντιμετώπιση σοβαρών συνεπειών από φυσικές καταστροφές, ή τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων συγχρηματοδοτουμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το έτος 2022

ΘΕΜΑ: Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το μόνιμο προσωπικό, προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) , για το έτος 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄), όπως ισχύουν.
2) Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 49 και 171 του Ν.3584/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων » (ΦΕΚ 143Α/28-06-2007), σύμφωνα με τις οποίες η έκτακτη εποχική ή όλως απρόβλεπτη υπηρεσιακή ανάγκη για καθιέρωση υπερωριακής εργασίας διαπιστώνεται με απόφαση του αρμοδίου για διορισμό οργάνου, με τους όρους και τους περιορισμούς που ισχύουν κάθε φορά για τους δημοσίους υπαλλήλους και με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν.3584/2007.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
4) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015) «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου-Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ».
5) Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 12 του Ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107Α/30-05-1997).
6) Την με αρ.πρωτ.2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.4354/2015 (176/Α΄).
7) Την αριθ. πρωτ. 2275/17.12.2021 Γνώμη του Οικονομικού Παρατηρητηρίου Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Αρταίων.
8) Την αρ. 224/27-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΒ7ΩΨΑ-Α7Π) απόφαση Δ.Σ για την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Αρταίων.
9) Τον ΟΕΥ του Δήμου Αρταίων ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3464/τ.Β΄/4-10-2017.
10) Τους υπηρετούντες τακτικούς, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου υπαλλήλους του Δήμου Αρταίων.
11) Την αρ. 28160/22-12-2021 εισήγηση της Δ/ντριας Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Πρασίνου για καθιέρωση υπερωριακής εργασίας το έτος 2022
12) Την αρ. 28822/29-12-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για καθιέρωση υπερωριακής εργασίας το έτος 2022.
13) Την αρ. 28956/30-12-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Εξυπηρέτησης του Δημότη.
14) Το γεγονός ότι εντός του έτους 2022 απαιτείται, σύμφωνα με τις ανωτέρω εισηγήσεις, το προσωπικό του Δήμου Αρταίων να απασχοληθεί υπερωριακά και πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και συγκεκριμένα :

 • Το Τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου του Δήμου Αρταίων αποτελεί υπηρεσία η οποία εργάζεται σε εικοσιτετράωρη βάση, λόγω των αναγκών της και της αρμοδιότητά της να καλύψει έκτακτες και επείγουσες ανάγκες όταν αυτές προκύψουν. Ως έκτακτες και επείγουσες ανάγκες θα μπορούσαν να αναφερθούν έκτακτα καιρικά φαινόμενα που προκύπτουν λόγω κλιματικής αλλαγής όπως ανεμοστρόβιλοι-μπουρίνια, ακραίοι καύσωνες, παρατεταμένες βροχοπτώσεις κ.λ.π. που επιβάλλουν την συμμετοχή της υπηρεσίας μας αλλά και την συμμετοχή υπαλλήλων μας στην Πολιτική προστασία, πανδημίες όπως η covid 19 που επιβάλλουν έκτακτες και εκτεταμένες ανάγκες καθαρισμού, πλυσιμάτων, απολυμάνσεων κ.λ.π. για διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, έκτακτη απομάκρυνση προσωπικού καθαριότητας που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες και τέλος ανάγκες που προκύπτουν από αυξημένες υποχρεώσεις στο πλαίσιο μεγάλων πολιτιστικών και αθλητικών γεγονότων, όπου οι απαιτήσεις σε καθαριότητα αυξάνονται κατακόρυφα.
 • Το Τμήμα Πρασίνου της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου αντιμετωπίζει συνέχεια έκτακτες και εποχικές ανάγκες για την προστασία και την ασφάλεια όπως κοπές και κλαδεύσεις επικίνδυνων και σπασμένων δένδρων που προκύπτουν μετά από έκτακτα φαινόμενα, απομάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης για αντιπυρική προστασία, αυξημένες και επείγουσες ανάγκες καθαρισμού χώρων πρασίνου λόγω covid 19 κ.λ.π.
 • Το Τμήμα Διαχείρισης Οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου του Δήμου σε έκτακτες περιπτώσεις θα κληθεί να ανταπεξέλθει με τον στόλο των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, ώστε να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των υπηρεσιών.  Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών: Οι υπάλληλοι εργάζονται υπερωριακά για την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση από τις συνέπειες τυχόν ακραίων καιρικών φαινομένων (καθαρισμός και διανοίξεις δρόμων, μεταφορά και ρίψη άλατος σε περίοδο παγετού, πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών κ.λ.π.), προκειμένου να αποσοβήσουν πιθανούς κινδύνους για τις ανθρώπινες ζωές, καταστάσεις επιφυλακής σύμφωνα τα δελτία της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Άρτας σε συνεργασία με την Π.Υ. Άρτας, και το ΑΤ Άρτας, για την τήρηση των μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού (απολυμάνσεις, μεταφορά Προσωπικού του ΕΟΔΥ και του Κέντρου υγείας για κατ’ οίκον εμβολιασμό), για να επιληφθούν των καταγγελιών που γίνονται από δημότες και απαιτούν την άμεση αντιμετώπισή τους (πτώσεις δέντρων, υποχωρήσεις οδοστρωμάτων) κ.ά.
 • Το Τμήμα ‘Έργων Συντήρησης Κτιριακών Υποδομών & Κοινόχρηστων χώρων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών: Οι υπάλληλοι εργάζονται υπερωριακά λόγω των καθημερινών εργασιών που προκύπτουν όπως εργασιών συντήρησης πλατειών και πεζοδρομίων, εργασιών για προετοιμασία πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων, οριοθέτηση χρήσης καταστημάτων και χώρων αναψυχής και διασκέδασης, απομάκρυνσης περιπτέρων επιδιόρθωση οδοστρώματος κλπ. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι εκτός των καθημερινών καθηκόντων εκτελούν και υπηρεσίες της Πολιτικής προστασίας όπου απαιτηθεί εκτός του προβλεπόμενου ωραρίου τους (π.χ. καταστάσεις επιφυλακής σύμφωνα τα δελτία της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Άρτας, σε περίπτωση παγετού οι οδηγοί απασχολούνται στον αλατοδιανομέα, έκτακτα προβλήματα που παρουσιάζονται στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου καθώς και στο οδικό δίκτυο τα πεζοδρόμια και τις πλατείες, σε νυχτερινές βάρδιες για την διαγράμμιση των οδών, εκτελούν εργασίες απομάκρυνσης περιπτέρων, συγκροτούν ομάδα για την απομάκρυνση παράνομα τοποθετημένων τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.  Το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών: οι υπάλληλοι εργάζονται υπερωριακά για αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που μπορεί να προκύψουν.
 • Το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Εξυπηρέτησης του Δημότη είναι αρμόδιο για τη βελτίωση του συντονισμού και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των Δημότη μέσω της μείωσης του μέσου χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων από το Δήμο.
  Σε έκτακτες περιπτώσεις θα κληθεί να συντονίσει και να διαχειριστεί τα Μηχανήματα Έργου του Δήμου όπως Γκρέιντερ , JCB, Φορτηγά κ.α τα οποία χρειάζονται για την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν ακραίων καιρικών φαινομένων (καθαρισμός και διανοίξεις δρόμων, μεταφορά και ρίψη άλατος σε περίοδο παγετού, πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών κ.λ.π.) καθώς και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες ώστε να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

15) Την αριθμ. 28834/29-12-2021(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Βεβαίωση Ύπαρξης Πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους παρακάτω ΚΑ:

 • Στον ΚΑ 10-6012.001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας & για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» πίστωση 15.623,35€.
 • Στον ΚΑ 10-6051 με τίτλο « Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» πίστωση 165.000,00€.
 • Στον ΚΑ 20-6012 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» πίστωση 40.000,00€
 • Στον ΚΑ 20-6051 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» πίστωση 194.299,88 €
 • Στον ΚΑ 20-6022 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» πίστωση 4.000,00€
 • Στον ΚΑ 20-6052 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» πίστωση 14.089,92 €
 • Στον ΚΑ 20-6042 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» πίστωση 2.000,00€
 • Στον ΚΑ 20-6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» πίστωση 30.000,00 €
 • Στον ΚΑ 30-6012 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» πίστωση 9.000,00 €
 • Στον ΚΑ 30-6051 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» πίστωση 107.000,00 €
 • Στον ΚΑ 30-6022 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» πίστωση 4.000,00 €
 • Στον ΚΑ 30-6052 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» πίστωση 40.997,52 €
 • Στον ΚΑ 35-6012 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» πίστωση 2.000,00 €
 • Στον ΚΑ 35-6051 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» πίστωση 35.533,12 €
 • Στον ΚΑ 35-6022 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» πίστωση 1.000,00 €
 • Στον ΚΑ 35-6052 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» πίστωση 24.345,48 €.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Καθιερώνουμε για το οικονομικό έτος 2022 υπερωριακή εργασία με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες, πέρα από το κανονικό ωράριο, για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων Νομού Άρτας, για τους μόνιμους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού αορίστου χρόνου και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, των παρακάτω υπηρεσιών και κλάδων:

2. Οι ώρες απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου δεν θα ξεπερνούν για κάθε υπάλληλο τις εκατόν είκοσι (120) ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν.4354/2015.
3. Όταν θα προκύπτει η έκτακτη, εποχιακή ή επείγουσα ανάγκη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσης, οι αρμόδιοι Διευθυντές θα ορίζουν με απόφασή τους τα άτομα που θα απασχοληθούν για την κάλυψη της σχετικής ανάγκης.
4. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής παροχής της υπερωριακής εργασίας ορίζονται οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων ή Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου, οι οποίοι θα βεβαιώνουν τον αριθμό των ωρών απασχόλησης του κάθε ατόμου στα ημερήσια δελτία υπερωριακής απασχόλησης και θα εγκρίνονται από τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αρταίων, με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την δημοσίευσή της.(αρ.20 Ν.4354/16-12-2015).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΩΝ68ΩΨΑ-ΚΜΒ

Κοινό μέτωπο αντίδρασης ζητά ο Δήμαρχος Αρταίων με Υπουργεία, Βουλευτές, ΚΕΔΕ, Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη

Αποτροπή του έργου και τρίμηνη παράταση.

Άμεσα αντανακλαστικά επέδειξε ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, στην προοπτική εγκατάστασης πλωτού φωτοβολταϊκού στη λίμνη Πουρναρίου ισχύος 103 μεγαβάτ, συγκαλώντας έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την ερχόμενη Δευτέρα, προσκαλώντας να παραστούν στην συνεδρίαση, οι Βουλευτές, η Περιφέρεια Ηπείρου και οι Δήμαρχοι του Νομού.

Παράλληλα, στην χθεσινή συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, ο κ. Τσιρογιάννης με την ιδιότητα του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημέρωσε το Σώμα για τις μέχρι τώρα ενέργειες του Δήμου, τις ενστάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων, της Τοπικής Κοινωνίας και των Φορέων της Άρτας και ζήτησε την στήριξη της ΚΕΔΕ ώστε με συντονισμένες ενέργειες και επιχειρήματα να αποφευχθεί το ενδεχόμενο εγκατάστασης πλωτού φωτοβολταϊκού στη λίμνη Πουρναρίου μεγέθους 1.144 στρεμμάτων.

Παράλληλα ο κ. Τσιρογιάννης, μέσω επιστολών του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Βουλευτή Άρτας κ. Γεώργιο Στύλιο, τους Βουλευτές Άρτας κα. Όλγα Γεροβασίλη και κ. Χρήστο Γκόκα, τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασίλη Ψαθά και τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Βασίλειο Μιχελάκη, ζητά την στήριξή τους για την αποτροπή του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει η περιοχή από μια τόσο μεγάλη επένδυση στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, στο ιδιαίτερο οικοσύστημά της λίμνης, στους κινδύνους που μπορεί να εγκυμονεί  σε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και πριν καν ολοκληρωθεί το Εθνικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ.

Τέλος, αιτείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, τρίμηνη παράταση επί της διαβούλευσης της μελέτης εγκατάστασης πλωτού φωτοβολταϊκού στην λίμνη Πουρναρίου έπειτα και από αίτημα των Φορέων της περιοχής, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας προκειμένου να αντικρουστεί η μελέτη του μεγάλου και σοβαρού αυτού έργου με στοιχεία και επιχειρήματα και να δημιουργηθεί ένα κοινό μέτωπο, ένα μέτωπο Φορέων και πολιτών.

«Άποψη μας είναι ότι θα πρέπει τα έργα ΑΠΕ να αδειοδοτηθούν και να εγκατασταθούν αφού πρώτα η Πολιτεία ολοκληρώσει το Εθνικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Τότε η Ελλάδα θα μπορέσει με τη μορφή μικρών και διάσπαρτων έργων ΑΠΕ, με σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον, να καλύψει αθροιστικά τον Εθνικό Στόχο για τις ΑΠΕ», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιρογιάννης.

Συλλυπητήρια για τον θάνατο του Παντελή Παντελιάδη

Θλίψη στην Αρτινή κοινωνία προκάλεσε το άκουσμα της είδησης της απώλειας ενός σημαντικού Έλληνα οραματιστή, επιχειρηματία, ιδρυτή του ομίλου METRO και του ομίλου ΟΠΤΙΜΑ, στον οποίο ανήκει και η γαλακτοβιομηχανία «Ήπειρος», που βρίσκεται στην Άρτα.

Με μεγάλη μου λύπη ενημερώθηκα για το θάνατο του επιχειρηματία που δραστηριοποιείται και στην Άρτα, Παντελή Παντελιάδη. Ενός ανθρώπου που αγάπησε την Άρτα και χαιρόταν πάντα για την πρόοδο της, έφυγε για την αιώνια ζωή. Καλό ταξίδι κ. Παντελή” , ανέφερε ο κ. Τσιρογιάννης.

Η Δημοτική Αρχή θα αποστείλει στεφάνι στη μνήμη του και θα στηρίξει το έργο ανασχεδιασμού της Βιβλιοθήκης του Δημοτικού Σχολείου Ιερισσού Χαλκιδικής, όπως είναι η επιθυμία της οικογένειας Παντελιάδη.

Υπενθυμίζεται ότι ο εκλιπών στήριζε επιχειρηματικά την πόλη μας αλλά και πνευματικά, με τελευταία την απόφαση του για στήριξη της έκθεσης «Γιάννης Μόραλης – Στη γενέτειρα», ως ο μεγάλος χορηγός.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΤΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, του ν. 4830/2021, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21, τις υπ αριθ. εγκυκλίους ( ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021), ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14.01.2022 (ΦΕΚ 67/14.01.2022 τεύχος Β’) «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail) την 31η Ιανουαρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση Πλωτού Φωτοβολταικού Σταθμού παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης Ισχύος 103MW στην Τεχνητή Λίμνη Πουρναρίου

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1) Βουλευτές Νομού Αρτας
2) κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου
3) κ. Αντιπεριφερειάρχη Άρτας
4) Δημοτικοί Σύμβουλοι
5) Περιφερειακούς Συμβούλους
6) κα. Δήμαρχο Δήμου Νικολάου Σκουφά
7) κ. Δήμαρχο Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων
8) κ. Δήμαρχο Δήμου Γεωργίου Καραισκάκη
9) κ.κ. Προέδρους Τοπ. Συμβουλίων
10) Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος

Ηχηρό «Όχι» από το Δημοτικό Συμβούλιο Aρταίων για την εγκατάσταση πλωτών φωτοβολταϊκών στη λίμνη Πουρναρίου

Χρήστος Τσιρογιάννης: «Όχι στο Περιβαλλοντικό Έγκλημα».

Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την ερχόμενη Δευτέρα, με πρόσκληση για παρουσία σε Βουλευτές, Δημάρχους και Περιφέρεια Ηπείρου.

Την ομόφωνη εναντίωση στην προοπτική εγκατάστασης πλωτών φωτοβολταϊκών στη λίμνη Πουρναρίου ισχύος 103 μεγαβάτ, εξέφρασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων  με σχετική απόφαση που ελήφθη κατά την χθεσινή του συνεδρίαση.

Στην συνεδρίαση καλεστήκαν και συμμετείχαν μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, Μάκης Κιάμος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κεντρικών Τζουμέρκων Αντώνης Κοντός, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας, Γιάννης Γκολομάζος, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Βαγγέλης Χρηστάκης, η Πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Ξενώνων Αγροτουρισμού ο «Άραχθος» Γεωργία Πατέντα, η εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ Ηπείρου και Νήσων, Σοφία Τζαρούχη, από τον Δικηγορικό Σύλλογο Άρτας ο Πέτρος Παπαδόπουλος και Αλέξανδρος Μόσιαλος, από τον Ορειβατικό Σύλλογο Ξηροβουνίου, ο Στέφανος Κόκκινος, η εκπρόσωπος του  Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής Μαρία Μπίμπα και η Ομάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών για την Αξιοποίηση της λίμνης Πουρναρίου & της Παραλίμνιας Ζώνης.

Αναλυτική ενημέρωση μέσω της εισηγήσεως της, πραγματοποίησε η Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβαλλοντικών Πολιτικών και ΑΠΕ, Φωτεινή Κουτσούμπα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στους παρευρισκόμενους.

Αν και η περιοχή ανάπτυξης του υπό μελέτη έργου διοικητικά υπάγεται κατά 20% στη Δημοτική Ενότητα Βλαχερνών του Δήμου Αρταίων και κατά 80% στη Δημοτική Ενότητα Πέτα του Δήμου  Νικολάου Σκουφά, με γειτνίαση της περιοχής εγκατάστασης των εργοταξιακών χώρων στην Κάτω Καλεντίνη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, ο Δήμος Αρταίων δεν δίστασε να προχωρήσει σε καταδίκη του υπό εξέταση έργου.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η έκταση εγκατάστασης του έργου είναι της τάξης των 1200 στρεμμάτων επί συνόλου 18.300 στρεμμάτων, δηλαδή όσο είναι σε έκταση η μισή πόλη της Άρτας περίπου.

Συμπεράσματα:

Στην υπό εξέταση Μελέτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων παρουσιάζονται οι τρέχουσες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες εντός της άμεσης περιοχής μελέτης, γίνεται μια πρώτη εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων λαμβάνοντας υπόψη τον σχεδιασμό του έργου ,καθώς και τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας και βάσει των αποτελεσμάτων της αρχικής εκτίμησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων και προτείνονται πρόσθετα μέτρα μείωσης.

Γίνεται αναφορά για πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που όμως όλες είναι χωρίς αξιολογήσιμο αποτέλεσμα και αφήνει ασάφειες για τις σημαντικές επιπτώσεις που θα επιφέρει στη διατάραξη του υδάτινου δυναμικού, του οικιστικού περιβάλλοντος, του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, του οικοσυστήματος αλλά και στον πρωτογενή τομέα.

Αξίζει να επισημάνουμε τα εξής:

 • Σε περιοχές που βρίσκονται εκτός ζώνης Natura το ποσοστό κάλυψης των υδάτινων επιφανειών από Φωτοβολταϊκά πάρκα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5,5% της συνολικής έκτασης της λίμνης, σύμφωνα με τις Διεθνείς Πρακτικές Βιωσιμότητας. Έχοντας ως δεδομένο την αυξομείωση της στάθμης της λίμνης Πουρναρίου έχουμε σαν αποτέλεσμα την αυξομείωση της επιφάνειας της Λίμνης. Άρα η ακριβής έκταση  του έργου δεν είναι σαφής  από τη μελέτη καθώς αναφέρεται σε κάλυψη εκτάσεως 5,6%  επί του συνόλου της λίμνης ενώ αυτή βρίσκεται στην πλήρη κάλυψη της.
 • Ο υδροβιότοπος της λίμνης είναι ένας καινούργιος σχετικά υδροβιότοπος που συνεχώς εξελίσσεται και εμπλουτίζεται μέσω της φυσικής εξέλιξης των υδροβιοτόπων. Μια κατασκευή τέτοιου μεγέθους θα επηρεάσει το φωτισμό, την οξυγόνωση και τη θερμοκρασία και θα μεταβάλει μηχανικά το έδαφος της ευρύτερης περιοχής.
 • Πρόκειται για περιοχή απαράμιλλης ομορφιάς και το τελευταίο διάστημα γίνονται προσπάθειες  για την ήπια ανάπτυξη και αξιοποίηση της Λίμνης και της Παραλίμνιας Ζώνης από τους Δήμους που γειτνιάζουν και από την ομάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών για την Αξιοποίηση της Λίμνης Πουρναρίου,  η οποία πέραν των άλλων περιλαμβάνει περιμετρικό δρόμο ήπιας κυκλοφορίας για την τουριστική ανάπτυξη  της περιοχής, δημιουργία μονοπατιών κατά μήκος της λίμνης, ανάπλαση οικισμών και αξιοποίηση κτιριακών υποδομών με προστασία των παραδοσιακών στοιχείων της τοπικής αρχιτεκτονικής αλλά και την υδροδότηση των όμορων δήμων από τα νερά της λίμνης.
 • Δεν έχει κατατεθεί γεωλογική μελέτη αλλά μόνο γενικά γεωλογικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής, με αποτέλεσμα να μην είμαστε ενημερωμένοι για τη στατικότητα του υπεδάφους.
 • Δεν γνωρίζουμε πως θα επηρεάσει την υδραυλική του Αράχθου η κατασκευή του Φωτοβολταϊκού. Η μελέτη οριοθέτησης του Αράχθου υλοποιείται αυτή την εποχή και δεν έχει συσχετιστεί με την κατασκευή του πλωτού Φωτοβολταϊκού.
 • Η λίμνη Πουρναρίου θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο έλξης τουριστικού ενδιαφέροντος, φυσιολατρικών δραστηριοτήτων και εναλλακτικού Τουρισμού όπως πολλές λίμνες στην Ελλάδα.
 • Η Άρτα έχει συμβάλει τα μέγιστα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τη χώρα μας με την κατασκευή του Υδροηλεκτρικού φράγματος του Αράχθου και του Σταθμού Μετατροπής του ΚΥΤ Αράχθου στη περιοχή της Γραμμενίτσας χωρίς αντισταθμιστικά οφέλη και επιλέγουν την περιοχή μας για δεύτερη φορά να γίνει ο αρωγός του ηλεκτρικού ρεύματος για τη χώρα.
 • Ο Δήμος Αρταίων στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη γεωργία και στην κτηνοτροφία λόγω του υγιούς φυσικού περιβάλλοντος που διαθέτει. Προκύπτει επομένως η ανησυχία για σαφή υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, με αρνητικές επιπτώσεις στον αγροτικό τομέα της περιοχής μας σε βάθος ετών.

Όπως ανέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος: «Είμαστε θετικοί στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά με σεβασμό στο περιβάλλον και στις Τοπικές Κοινωνίες. Όταν οι Τοπικές κοινωνίες είναι αρνητικές είμαστε και εμείς μαζί τους. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η εν λόγω επένδυση μόνο κακό θα επιφέρει στην περιοχή μας. Είμαστε κάθετα αντίθετοι. Μια τόσο ευρεία κάλυψη της λίμνης 1200 στεμμάτων από φωτοβολταϊκά σώματα δεν πρόκειται να αποτελέσει σε καμία περίπτωση πόλο έλξης για επισκέπτες στην περιοχή, αφού αυτόματα υποβαθμίζεται το υγιές φυσικό περιβάλλον. Πρόκειται για ένα μοναδικό Υδροβιότοπο και αυτό που εμείς θέλουμε είναι η αξιοποίηση της Λίμνης Πουρναρίου, η υδροδότηση της πόλης της Άρτας, η άρδευση του Κάμπου, ενώ μπαίνουν ζητήματα ασφάλειας του Φράγματος και της εκμετάλλευσης του νερού της λίμνης». 

Eπί του θέματος τοποθετήθηκαν οι Επικεφαλής των Παρατάξεων, Αντιδήμαρχοι, Επιστήμονες, εκφράζοντας επίσης την έντονη αντίθεση τους. Ακολούθως, τον λόγο έλαβαν διαδοχικώς εκπρόσωποι τοπικών κοινωνιών, λοιπές αρχές και φορείς  τόπου, με κοινό παρονομαστή την αντίθεση σε κάθε επένδυση που ούτε πληροί τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις, ούτε αποτελεί προϊόν συνεννόησης των επενδυτών με την τοπική διοίκηση και φορείς.

Η ομόφωνη αρνητική  απόφαση του δημοτικού συμβουλίου συνοδεύτηκε και από απόφαση για έκτακτη συνεδρίαση με πρόσκληση για παρουσία των Βουλευτών, Δημάρχων του Νομού μας και της Περιφέρειας Ηπείρου, την προσεχή Δευτέρα.

Οι μέχρι σήμερα ενέργειες του Δήμου:

Μετά  την έκδοση  βεβαίωσης Παραγωγού ΡΑΕ  υπ΄αρ.  ΒΕΒ-2645/2021, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 103 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 103 MW στη θέση Τεχνητή Λίμνη Πουρναρίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α Ε» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.». (ΑΔ-07645), το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων έλαβε την αρ. 114/2021 ομόφωνα Αρνητική απόφαση επί της δημιουργίας πλωτού Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην Τεχνητή Λίμνη Πουρναρίου σύμφωνα με τη Βεβαίωση Παραγωγού ΡΑΕ υπ΄αριθμ.ΒΕΒ-2645/2021.

Πριν τεθεί το θέμα προς συζήτηση στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, προχώρησε σε ενημέρωση των Τοπικών Συμβουλίων τα οποία εξέφρασαν στο σύνολό τους την ομόφωνη αρνητική γνωμοδότηση επί του Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης για το φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 103 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 103 MW στη θέση Τεχνητή Λίμνη Πουρναρίου, για λόγους προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με τις παρακάτω αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων :η αριθμ. 1/2022 απόφαση Τ.Σ. Αρταίων, η αριθμ. 1/2022 απόφαση Τ.Σ. Γραμμενίτσας, η αριθμ. 1/2022 απόφαση Τ.Σ. Βλαχερνών, η αριθμ. 1/2022 απόφαση Τ.Σ. Πιστιανών και η αριθμ. 1/2022 απόφαση Τ.Σ. Ροδαυγής και η αριθμ.1/2022 απόφαση Τ.Σ. Κορφοβουνίου.

Κατόπιν της αρ. πρωτ.17/3-1-2022 επιστολής του Δήμου αρνητικά γνωμοδότησε η Ομάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών για την Αξιοποίηση της λίμνης Πουρναρίου & της Παραλίμνιας Ζώνης.

Την αντίθεση τους μετά από την επιστολή του Δήμου, εξέφρασαν και οι τοπικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται τουριστικά με αθλητικές δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Αράχθου έως τη λίμνη Πουρναρίου, αποστέλλοντας φωτογραφίες από δραστηριότητες στην απαράμιλλου φυσικού κάλλους  τεχνητή λίμνη Πουρναρίου.

Απόψεις με την αρ.Πρωτ. 725/13-01-2022 επιστολή του Δήμου απεστάλησαν και από το ΤΕΕ Ηπείρου, το ΓΕΩΤΕΕ Ηπείρου και Νήσων, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Επιμελητήριο Άρτας, το Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού, το Σύλλογο Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Ξενώνων Αγροτουρισμού «Ο Άραχθος», τον πολιτιστικό σύλλογο Ροδαυγής, τον ορειβατικό σύλλογο Ξηροβουνίου Αράχθου, τον πολιτιστικό σύλλογο Πιστιανών, τον πολιτιστικό Σύλλογο Κορφοβουνίου τον εξωραϊστικό Σύλλογο «Καπνών» Σκούπας, τον αναγκαστικό Συνεταιρισμό Κορφοβουνίου και με την αρ.Πρωτ:712/2022 επιστολή του Δήμου.

Με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμαρχος Αρταίων

Μία πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη, πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αρταίων και Μέλος Δ.Σ ΚΕΔΕ, Χρήστος Τσιρογιάννης.

Ο κ. Τσιρογιάννης, ενημέρωσε για τις προτάσεις που έχει υποβάλει ο Δήμος Αρταίων προς χρηματοδότηση στο «Αντώνης Τρίτσης», καθώς και για τις δράσεις και τα έργα που υλοποιεί, ενώ δεν παρέλειψε να ενημερωθεί για τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα που μπορεί να αξιοποιήσει ο Δήμος, καθώς και για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την αύξηση του κόστους ενέργειας των Δήμων και την επιπλέον χρηματοδότησή τους, οικονομικά ζητήματα γενικότερα, το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», τις μόνιμες προσλήψεις προσωπικού για την ενίσχυση των Υπηρεσιών του Δήμου και της ΔΕΥΑΑ,  με στόχο την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία τους, την πανδημία και την κινητικότητα.

Τα θέματα σχετίζονται άμεσα με το Δήμο, καθώς από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ο Δήμος Αρταίων έχει τη δυνατότητα με χρηματοδοτήσεις 22εκ. ευρώ να υλοποιήσει έργα υποδομής αναπτυξιακού χαρακτήρα, έχοντας ήδη εγκριθεί χρηματοδοτήσεις προτάσεων που έχουν υποβληθεί από τον Δήμο.

Ο κ. Σταυριανουδάκης διαβεβαίωσε ότι θα κάνει ότι είναι δυνατόν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, προκειμένου ο Δήμος να ενισχύσει την  λειτουργική του αποτελεσματικότητα. Υπήρξε τέλος αμοιβαία δέσμευση για την συνέχιση της εποικοδομητικής συνεργασίας, προς όφελος του Δήμου και των δημοτών.

Τέσσερις θέσεις μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Αρταίων μέσα από την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 13Κ/2021

Δύο Πολιτικούς Μηχανικούς, ένα Αρχιτέκτονα Μηχανικό και ένα Κτηνίατρο ζητά για μόνιμη πρόσληψη ο Δήμος Αρταίων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη από την περασμένη Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022 η υποβολή αιτήσεων για την προκήρυξη 13Κ/2021 (ΦΕΚ τεύχος ΑΣΕΠ 66/31-12-2021) όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και τέσσερις (4) θέσεις μόνιμου προσωπικού στον Δήμο Αρταίων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Επίσης, στην ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη ολόκληρη η προκήρυξη όπου περιέρχονται αναλυτικά τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά, οι οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022, στις 14:00 το μεσημέρι.

Συνάντηση του Δημάρχου με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Αμυρά

«Οριοθέτηση Αράχθου, Αμβρακικός Κόλπος & Μονοπάτια»

Κανένα Υπουργείο «δεν έχει αφήσει» ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης προκειμένου να ενημερώσει και να πιέσει για θέματα του Δήμου. Σειρά είχε το Υπουργείο Περιβάλλοντος όπου σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησε με τον Υπουργό κ. Γιώργο Αμυρά είχε την δυνατότητα να θέσει από κοντά στον Υφυπουργό σημαντικά ζητήματα της περιοχής μας που χρίζουν άμεσης επίλυσης.

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος ζήτησε την συνδρομή του Υφυπουργού για την επίσπευση της έγκρισης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την οριοθέτηση και αντιπλημμυρική προστασία του ποταμού Αράχθου, ενώ συζήτηση έγινε και για την σύνταξη ολοκληρωμένου προγράμματος για τον Αμβρακικό κόλπο και για το πρόγραμμα σχετικά με την δημιουργία μονοπατιών.

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος κ. Αμυράς, ενημέρωσε τον Δήμαρχο πως θα βοηθήσει σημαντικά  και ουσιαστικά, ώστε να προωθηθούν τα θέματα που έθεσε ο Δήμος και άπτονται των αρμοδιοτήτων του και στο επόμενο διάστημα θα επισκεφθεί και την Άρτα.

Το Υπόμνημα με τα ανοιχτά ζητήματα του Δημάρχου στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Ένα υπόμνημα με τις βασικές θέσεις και διεκδικήσεις του Δήμου Αρταίων για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, επέδωσε ο Δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης, στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Στυλιανίδη και στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, με αφορμή την παρουσία του Υπουργού στην παράδοση των οχημάτων στα Ιωάννινα από την Περιφέρεια Ηπείρου.

Στο υπόμνημα γίνεται αναφορά στο βασικότερο αίτημα, αυτό της αύξηση της  οικονομικής ενίσχυσης, ώστε ο Δήμος να ανταπεξέρχεται στην αντιμετώπιση όλων των έκτακτων και μη φαινομένων. Ο Δήμος Αρταίων περιλαμβάνει σε μεγάλο μέρος τόσο δασική όσο και αγροτική περιοχή με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει προβλήματα για κάλυψη αντιπλημμυρικών δράσεων και πυροπροστασίας, πολλά εκ των οποίων τα καλύπτει με ιδία χρηματοδότηση.

Ενδεικτικά ο κ. Τσιρογιάννης ανέφερε στον Υπουργό, ότι κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους, παρουσιάστηκε μεγάλη κατάπτωση στην Τοπική κοινότητα Δαφνωτής, κηρύσσοντας ταυτόχρονα την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ 873/01-02-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας –Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, όσο και της μεγάλης φωτιάς στο Καλογερικό και στον Μύτικα Ανέζας που χρειάστηκε η μερική εκκένωση οικισμών.

Έτσι σύμφωνα με το υπόμνημα του Δημάρχου  τα αιτήματα του Δήμου είναι τα εξής:

 • Διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών (ενδεικτικό ποσό 200.000,00€)
 • Χρηματοδότηση για αγορά εξοπλισμού (αλατοδιανομέα και μαχαίρι για όχημα 4Χ4, δεξαμενή και αντλία για όχημα 4Χ4, θρυμματιστή, ασύρματοι, γεννήτριες κλπ (ενδεικτικό ποσό 30.000,00€)
 • Επιπλέον χρηματοδότηση για τον καθαρισμό οικοπέδων ιδιωτών (ενδεικτικό ποσό 20.000,00€)
 • Κατασκευή πυροφυλακίου στο Περιαστικό δάσος (ποσό 15.000,00€)
 • Εξοπλισμός εθελοντικών ομάδων (ενδεικτικό ποσό 8.000,00€)

Παραδώσαμε στον Υπουργό και στον Γενικό Γραμματέα, έναν πλήρη φάκελο με διεκδικήσεις και αιτήματα που θα βοηθήσουν καθοριστικά τον ρόλο της πολιτικής μας προστασίας και την προστασία και την θωράκιση της περιοχής μας από φυσικά φαινόμενα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Στυλιανίδη για την πολύ καλή συνεργασία μας, ήταν μια εποικοδομητική και αποτελεσματική συνάντηση, για το λόγο ότι ο Υπουργός ήταν απόλυτα ενημερωμένος για τις ανάγκες μας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος κ. Τσιρογιάννης.