ΕΚΤΑΚΤΑ
1 «Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης διαδικασίας ανάθεσης εκπόνησης της
μελέτης, για την «Αντιπλημμυρική προστασία της πόλης της Άρτας και της
ευρύτερης περιοχής του ποταμού Αράχθου»
2 Υποβολή πρότασης για “Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών
– αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τ.Κ. Γαβριάς σε Δ.Κ. Κωστακιών στο Δήμο
Αρταίων” στα πλαίσια της πρόσκλησης 4.3.4 /ΕΥΔΠ_87(1η) του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
3 Λήψη απόφασης – δέσμευσης του Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης
“Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τ.Κ.
Γαβριάς σε Δ.Κ. Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων” στο Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου
Αρταίων 2014 – 2019″
4 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 446/2017 Α.Ο.Ε.)
5 Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών φυσικού εδάφους
6 Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
7 Παραχώρηση χώρου στο Μύτικα για τη στέγαση του Συλλόγου Γυναικών Άρτας
“ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ”
ΤΑΚΤΙΚΑ
1.Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης “Αναπαλαίωση και αξιοποίηση Διατηρητέου κτιρίου Δημαρχιακού
Καταστήματος “Ιστορικό Δημαρχείο Άρτας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές μεταφορών περιβάλλον
& Αειφόρος Ανάπτυξη” και αποδοχή της πίστωσης
2.Αποδοχή χρηματοδοτήσεων
3.Δωρεάν παραχώρηση οικοπέδου εμβ. 659 μ2 από την ΔΕΥΑΑ στο Δήμο Αρταίων και Παραχώρηση οικοπέδου
του Δήμου Αρταίων στη ΔΕΥΑΑ για εξυπηρέτηση γραφείων συνεργείου και αποθηκευτικών χώρων
4. Στήριξη επί αιτήματος του Δήμου Αρταίων σχετικά με πληροφοριακές πινακίδες κατά μήκος της ΙΟΝΙΑΣ
ΟΔΟΥ
5.Αίτημα του Δήμου Αρταίων για κατασκευή Πλήρους Κόμβου στην Ιόνια Οδό στο ύψος του Αμμοτόπου Άρτας.
6.Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στην Προγραμματική Σύμβαση «Μελέτη αποκατάστασης Βυζαντινού μνημείου
Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας» με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Ηπείρου
7.Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση τροφίμων έτους 2017 του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.
8.Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για επιχορήγηση Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων για
προμήθεια Η/Υ
9.Τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ
10.Διαγραφή ποσού λόγω λύσης μίσθωσης
11.Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.
12.Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση.
13.Ανάκληση της αριθμ.331/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
14.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για εργασίες καθαρισμού ακτών Κορωνησίας
15.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών επισκευής & συνήρησης σηματοδοτούμενων κόμβων
Δήμου Αρταίων 2017
16.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών επισκευής αντλητικού συγκροτήματος γηπέδων
Πλησιών – Καλαμιάς-Ράχης
17.Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής παραλαβής υπηρεσιών οργάνωσης 13ου Διάπλου Αμβρακικού
18.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής παραλαβής υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης εκδήλωσης (έκθεση
φωτογραφίας) για τα Ελευθέρια & το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2017 του Δήμου Αρταίων
19.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής παραλαβής υπηρεσιών ταφών – εκταφών στο Δημοτικό
Κοιμητήριο Άρτας & στο Κοιμητήριο Αγίων Αναργύρων
20.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής παραλαβής υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier)
21.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για εργασίες έκδοσης ετήσιων πιστοποιητικών
καταλληλότητας δύο ανελκυστήρων Δημαρχείου Άρτας για το έτος 2017
22.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για ασφάλιστρα οχημάτων – μηχανημάτων – χορτοκοπτικών
μηχανημάτων του Δήμου Αρταίων για το έτος 2017
23.Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δίκαιου Ορισμένου Χρόνου, ενός (1)
ατόμου, για την υλοποίηση του Υποέργου(Α/Α) με τίτλο: «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Δημ.
Διοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας –Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου
Αρταίων», στον άξονα Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Κατ
απολέμηση των Διακρίσεων» του Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5000569
24.Συμπλήρωση της αριθμ. 425/2017 απόφασης Δημ. Συμβουλίου
25.Συμπλήρωση 194/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
26.Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010)
27.Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την: «Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη
των κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων
28.Παραχώρηση αίθουσας από το πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Αμμοτόπου στο Σύλλογο Γονέων και Μαθητών
του Δημοτικού Σχολείου Αμμοτόπου
29.Παραχώρηση αίθουσας από το πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Αμμοτόπου στον Αιμοδοτικό Σύλλογο
Απανταχού Αμμοτοπιτών
30.Συμπαράσταση του Δήμου Αρταίων στο αίτημα του Δήμου της Μήλου για τον επαναπατρισμό του Αγάλματος
της Αφροδίτης της Μήλου
31.Έγκριση της αριθμ.11/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία αφορά «7η τροποποίηση
Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2017»
32.Συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ηπείρου της εκδήλωσης με τίτλο «ΜΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ» που θα
πραγματοποιηθεί στις 19-9-2017
33.Συνδριοργάνωση με Πανελλήνιο Σύνδεσμο Στρατιωτικών ειδικής κατάστασης με θέμα την υγεία που θα
πραγματοποιηθεί στις 16-9-2017
34.Συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Νέων Καμπής για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης με τίτλο 1η γιορτή
προβατίνας που θα πραγματοποιηθεί στις 1-9-2017
35.Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων
36.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων ΔΕ Ξηροβουνίου – Φιλοθέης – Βλαχέρνας και Αμβρακικού
37.Επί αιτήσεως της ΒΛΑΧΑΣ Π.- Σ. ΑΤΕ η οποία αφορά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου
‘Επεκτάσεις δικτύου δημοτικού φωτισμού”
38.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της εργασίας “Καθαρισμός αρδευτικών &
αποστραγγιστικών αυλάκων Δ.Ε. Ξηροβουνίου”
39.Σύσταση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων
40.Έγκριση ισολογισμού έτους 2016 της Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου Γεωργικών Προϊόντων και
Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών (Αριθ.14/2017 Απόφαση Δ.Σ)
41.Έγκριση της αριθμ. 17/2017 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας η οποία αφορά
“Αναμόρφωση προϋπολογισμού”
28-8-2017