Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού – Απολογισμού) και έκθεσης πεπραγμένων έτους 2016 (αριθμ. 652/2017 Α.Ο.Ε.)

30Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20-12-2017