ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12η 07 -03 -2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
109 1. Ακύρωση της αρ. 61/2018 Α.Ο.Ε.
110 2. Σύνταξη νέων όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Αντικατάσταση στέγης, εγκατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης αθλητικού κέντρου Άρτας
12 7-3-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ