17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 294 – 331)
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 23-5-2018 και ώρα 19,00για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 11749/18-5-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
294 Έγκριση Επικοινωνιακής Πολιτικής Δήμου Αρταίων για το έτος 2018
295 Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου Στασιμου εμπορίου
296 Διόρθωση της υπ.αρ. 241/2018 απόφασης Δ.Σ. για την ετήσια επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων
297 Προμήθεια νέων συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας vodafone
298 Αδυναμία εκτέλσης με ίδια μέσα της υπηρεσίας με τίτλο “Εργασίες συντήρησης στο Θεατράκι του Κάστρου”
299 Επιστροφή ποσού ασφαλιστικών εισφορών ως αχρεωστήτως καταβληθέν
300 Συμπλήρωση της αριθμ. 212/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
301 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
302 Κατάσρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας,χορήγηση εκτάκτου επιδόματος ένδειας από Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου
303 Συμπλήρωση της με Αριθμ. Απόφασης 251/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: « Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της «Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου και παροχής συσσιτίου» με τον Ορισμό Κριτηρίων δικαιούχων Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου.
304 Συμπλήρωσης της με Αριθμ. Απόφασης: 250/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της «Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου» της Πράξης «Δομή παροχής βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με τον Ορισμό Κριτηρίων δικαιούχων Κοινωνικού Φαρμακείου
305 Έγκριση πινάκων εκτιμήσεων μεσοπρόθεσμαβων προβλέψεων δημοσιονομικης στρατηγικής 2019-2012 του Δήμου Αρταίων
306 Αναμόρφωση προυπολογισμού (αριθμ. 284/2018 Α.Ο.Ε.)
307 Υποβολή Πρότασης του Δήμου Αρταίων για το έργο «Διευθέτηση Ρέματος Αμμοτόπου» στα πλαίσια της με κωδικό 55/2018 πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος
308 Υποβολή Πρότασης του Δήμου Αρταίων με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αρταίων» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙΙΙ του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
309 Υποβολή Πρότασης του Δήμου Αρταίων στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙΙ του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις
310 Αποδοχή παραίτησης Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης, ορισμός νέου Προέδρου και Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής
311 Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, ορισμός νέου Προέδρου και Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής
312 Αποδοχή παραίτησης Προέδρου ΑΔΑΕ ορισμός νέου Προέδρου και Ανασυγκρότηση ΔΣ
313 Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων (αντιλογισμοί)
314 Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας “Αρταίων Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ”,
315 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων και βοηθημάτων κατά της αριθμ. 20/2018 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας
316 Συμπλήρωση της αριθμ. 172/2018 Α.Δ.Σ. για την έκδοση κωδικών e-banking
317 Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
318 Έγκριση μελέτης με τίτλο «Διευθέτηση ρέματος Αμμοτόπου»
319   Έγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αρταιων»
320   Έγκριση μελέτης με τίτλο « Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
321   Αδυναμία σύνταξης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργαστηριακός έλεγχος κονιαμάτων δομής της λιθοδομής ξύλινων στοιχείων δαπέδων και ανάλυσης αποτελεσμάτων και προτάσεις του τρόπου αντιμετώπισης για το κτήριο του Ιστορικού Δημαρχείου»
322 Διατύπωση γνώμης για τη διάλυση ή μη της σύμβασης του έργου “Συντονισμός σηματοδοτούμενων κόμβων Περιφερειακής οδού
323 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 1200 θέσεων» 
324 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Πλησιών»
325 Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
326 Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2018
327 Αιτιολόγηση διαζευκτικής πρόβλεψης μεταξύ κατηγοριών εκπαίδευσης για την επιλογή προϊσταμένων στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα το Δήμου μας
328 Εκλογή υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο έτους 2018
329 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τα Ελευθέρια και το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2018 του Δήμου Αρταίων. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με την ΑΔΑΕ ΟΤΑ.
330 Aδυναμία εκπόνησης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Φιλαρμονικής από το Δήμο Αρταίων».
331   Έγκριση συνδιοργάνωσης από τον Δήμο Αρταίων και τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Άρτας εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης της αναγκαίας πίστωσης
17) 23-5-2018 (17)