Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το Σάββατο 29-12-2018 και ώρα 13,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρεται στην αριθμ. 31660/29-12-2018 πρόσκληση:

Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Ράχης Θωμά Μανώλη

35)29-12-2018