ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 80-81)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12η 10-04-2019 ΕΚΤΑΚΤΗ
80 1.     Έγκριση ή μη πρακτικού 2 (ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) επιτροπής διαγωνισμού διενεργείας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων προμηθειών του Δήμου Αρταιων (πλην Τεχνικής Υπηρεσίας) για την προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΤΩΝ 2018-2019 ,ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
81 Αναμόρφωση προϋπολογισμού
12 10-4-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 74-79)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11η 5-04-2019
74 Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την εργασία: Καταπολέμηση κουνουπιών, τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους
75 Ορισμός υπολόγων υπαλλήλων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής
76 1.    Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια Μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού τουΔήμου Αρταίων.
77 2.   Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα
78 3.   Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Έργα αποκατάστασης ζημιών στο Δήμο που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018
79 4.   Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
11 5-4-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 63-73)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η 1-04-2019

63 1. Ακύρωση της αρ. 587/2018 Α.Ο.Ε.- Εξέταση ένστασης κ. Σφήκα Ευστάθιου και εκ νέου έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Σχολικών –Δημοτικών εκτάσεων των Τ.Κ. Καλοβάτου και Χαλκιάδων της Δ.Ε. Φιλοθέης.
64 2.   Εξώδικος ή μη συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου και του Συμεωνίδη Κων/νου για αποζημίωση οχήματος.
65 3.   Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ Δήμου Αρταίων.
66 4.   Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ποσού στη ΔΕΗ
67 5.   Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Οριζόντια σήμανση, Διαγραμμίσεις, Διαβάσεις Πεζών.
68 6.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια ελαστικών για οχήματα- μηχανήματα έργου του Δήμου Αρταίων έτους 2019.
69 7.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων
70 8.   Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού Γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς Άρτας.
71 9.   Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Διαμόρφωση Δημοτικού οικοπέδου στη Γέφυρα Καλογήρου για στάθμευση των Δημοτικών Οχημάτων και Μηχανημάτων.
72 10. Έγκριση ή μη πρακτικού για την ανάθεση της προμήθειας: Προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ.
73 11.  Σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμός υπολόγων προέδρων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων έτους 2019
10 1-4-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 59-62)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9η 20-03-2019 ΕΚΤΑΚΤΗ
59 1.   Έγκριση αρ. 6347/19-3-2019 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου
60 2.   Αποδοχή δωρεάς για το Κοινωνικό Φαρμακείο
61 3.   Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Διευθέτηση ρέματος Αμμοτόπου
62 4.   Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής έτους 2019 και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για τη διαχείριση αυτής.
9 20-3-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 43- 58)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η 18-03-2019
43 ‘‘ Έγκριση αρ. 5172/2019 απόφασης Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου
44 Απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων λόγω έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν 12&13/03-2019 στις Τ.Κ. Γρίμποβο, Καμπή και Ροδαυγή.
45 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
46 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ του έργου: Ολοκλήρωση διαμόρφωσης Παιδικών Χαρών Δήμου Αρταίων
47 Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Διάνοιξη αντιπυρικού οδικού δικτύου στη δυτική Βαλαώρα Περιαστικού δάσους Άρτας
48 Έγκριση ή μη πρακτικού Ι του έργου: Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων στις θέσεις , πλατεία Αγ. Θεοδώρας στην πόλη της Άρας και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων
49 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την εργασία: Καθαρισμός αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων ΔΕ Βλαχερνών, ΔΕ Αρταίων και ΔΕ Ξηροβουνίου και καθαρισμός χειμάρων
50 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ δικαιολογητικά συμμετοχής για την προμήθεια: Προμήθεια Μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Αρταίων
51 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία: Υπηρεσίες φύλαξης Δημοτικών Εγκαταστάσεων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αρταίων
52 Αποδοχή δωρεών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και φαρμακείο
53 Παραίτηση από δικόγραφο της από 1-7-2016 προσφυγής του Δήμου Αρταίων κατά του Δ. Παππά και κατά του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας η οποία εκδικάζεται στις 27-3-2019
54 Έγκριση ή μη πρακτικού IV για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Αρταίων
55 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ για την προμήθεια: Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αρταίων
56 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για τις εργασίες: Καταπολέμησης κουνουπιών στο Δήμο Αρταίων, καταπολέμησης τρωκτικών σε κτίρια και κοιν. Χώρους και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους
57 Τροποποίηση αρ. 419/2018 Α.Ο.Ε. ‘’Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης (2) θέσεων περιπτέρων μετά των κουβουκλίων αυτών και καθορισμός ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς’’
58 Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των κατ-των με αρ. 9,10 και 13 που βρίσκονται στην πλατεία του οικισμού Αγ. Αναργύρων και καθορισμός ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς
8 18-3-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (37-42 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η 26-02-2019
37 Έγκριση ή μη πρακτικού διαπραγμάτευσης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ. Δήμου Αρταίων (ομάδες: 1η Ξυλουργικά,6η Σκυρόδεμα,7η Χαλίκια).
38 Αποδοχή δωρεών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
39 Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ποσού στη ΔΕΗ
40 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Αρταίων
41 Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα.
42 Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Έργα αποκατάστασης ζημιών στο δήμο που προκληθήκαν απο τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018
7 26-2-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (28-36 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6η 20-02-2019
28 Έγκριση ή μη πρακτικού Ι δικαιολογητικά συμμετοχής για την προμήθεια: Προμήθεια Μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Αρταίων
29 Έγκριση αρ. 566/2019 απόφασης Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου
30 Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων Δ΄ τριμήνου 2018
31 Έγκριση ή μη πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της προμήθειας: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ Δήμου Αρταίων
32 1η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
33 Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ΄ αριθμ. Υπουργικής απόφασης αριθμ. Οι.2/6748/ΔΛΚ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β΄104) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη
34 Αποδοχή δωρεών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
35 Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Οριζόντια Σήμανση, Διαγραμμίσεις, Διαβάσεις Πεζών
36 Παραλαβή της μελέτης: Μελέτη Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο Δήμο Αρταίων
6 20-2-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (20-27 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5η 11-02-2019
20 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ για την προμήθεια: Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αρταίων
21 Έγκριση ή μη πρακτικού Ι του έργου: Ολοκλήρωση διαμόρφωσης Παιδικών Χαρών Δήμου Αρταίων
22 Ακύρωση της αρ. 587/2018 Α.Ο.Ε. και εκ νέου έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Σχολικών –Δημοτικών εκτάσεων των Τ.Κ. Καλοβάτου και Χαλκιάδων της Δ.Ε. Φιλοθέης
23 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Αιτωλοακαρνανίας
24 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία: Υπηρεσίες φύλαξης Δημοτικών Εγκαταστάσεων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αρταίων
25 Έγκριση ή μη πρακτικού V για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ. Δήμου Αρταίων
26 Αποδοχή δωρεών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
27 Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις
5 11-2-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (16-19 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4η 4 -02-2019
16 1. Αποδοχή δωρεάς για το Κοινωνικό Παντοπωλείο/Παροχή Συσσιτίου.
17 2. Έγκριση ή μη πρακτικού Ι για το έργο: Ασφαλτοστρώσεις Κτηνοτροφικών- Αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τ.Κ. Γαβριάς σε Δ.Κ. Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων
18 3. Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ για το έργο: Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας.
19 4. Έγκριση ή μη πρακτικού Ι για το έργο: Διάνοιξη αντιπυρικού οδικού δικτύου στη δυτική Βαλαώρα Περιαστικού δάσους Άρτας.
4 4-2-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (12- 15 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η 28 -01-2019
12 Απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων λόγω έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν 22,23,24/01-2019 στις Τ.Κ. Γρίμποβο, Πιστιανών, Καμπή, Καλαμιά και Γραμενίτσα
13 1. Αποδοχή δωρεάς για το Κοινωνικό Φαρμακείο.
14 2. Έγκριση ή μη πρακτικού Ι για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων για τις κοινωνικές δομές ετών 2018-2019 και προαίρεση για το έτος 2020
15 3. Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ Δήμου Αρταίων.
3 28-1-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 3-11 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η 21 -01-2019
3 Έγκριση ή μη πρακτικού Ι επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία: Υπηρεσίες φύλαξης Δημοτικών Εγκαταστάσεων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αρταίων
4 1. Αποδοχή δωρεών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
5 2. Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Ζιώβα Παναγιώτη για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά έξοδα μετακίνησης για επισκευή απορριμματοφόρου.
6 3. Έγκριση η μη πρακτικού ΙΙ Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)του Δήμου ετών 2018-2019
7 4. Έγκριση ή μη πρακτικού διαπραγμάτευσης για την προμήθεια: Προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Της ΔΗΚΕΔΑ.
8 5. Έγκριση ή μη πρακτικού ΙV για την οριστική κατακύρωση της ομάδας 2 της προμήθειας: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
9 6. Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης τις ομάδες 3&5 της προμήθειας: Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ Δήμου Αρταίων
10 7. Ακύρωση της αρ. 598/2018 Α.Ο.Ε. και λήψη νέας απόφασης για Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ετών 2018-2019(είδη αρτοποιείου ομάδα Θ, για τις ΔΕ Αρταίων, Αμβρακικού, Φιλοθέης και για όλες τις ομάδες εκτός της Γ-είδη οπωροπωλείου για τις Δ.Ε. Βλαχερνών και Ξηροβουνίου
11 8. Έγκριση ή μη πρακτικού Ι για την προμήθεια: Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αρταίων
2 21-1-2019