27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 7η του μηνός Αυγούστου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
170.-Σύνταξη όρων για τη μίσθωση ακινήτων με σκοπό τη στέγαση των 1ο Νηπιαγωγείου Άρτας, 6ο Νηπιαγωγείου Άρτας, 9ο Νηπιαγωγείου Άρτας και 10ο Νηπιαγωγείου Άρτας»
171.-Αποδοχή δωρεάς από την Εταιρεία Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7-8-2019