31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 7η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ.,με τα παρακάτω θέματα:
204.-Ακύρωση του προηγούμενου διαγωνισμού με αριθμ. Διακήρυξης 16466/2019 και σύνταξη όρων νέας Διακήρυξης Δημοπρασίας και τεχνικών προδιαγραφών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων
205.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού
206.-Υποβολή αιτήματος για ορισμό υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
207.-Έγκριση για εξειδίκευση πίστωσης για τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
208.-Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους από πράξεις βεβαίωσης ΚΟΚ.
209.-Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους από πράξεις βεβαίωσης χρέη προς το Δήμο
210.-Αποζημίωση ή μη του με αρ. κυκλοφορίας ΑΤΗ 6253 οχήματος του Αγροτικού Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορωνησίας Καλογερικού Άρτας «Η ΛΟΓΑΡΟΥ» λόγω σύγκρουσης με ανεπιτήρητο βοοειδές.
211.-Έγκριση γνωμοδότησης της νομικού του Δήμου για άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά του υπ’ αριθμ. 423/2019 α’ απογράφου της με αριθμό 373197/2019 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης .
212.-Έγκριση γνωμοδότησης της νομικού του Δήμου για άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά του υπ’ αριθμ. 50/2019 απογράφου της με αριθμό 37/2019 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Άρτας.
213.-Έγκριση γνωμοδότησης της νομικού του Δήμου για απάντηση στην υπ’ αριθμ. 15732/17.7.2019 αίτηση του Άγγελου Χρήστου, για εξωδικαστικό συμβιβασμό επί τροχαίου ατυχήματος που φέρεται να προκλήθηκε από πρόσκρουση του οχήματός του σε σιδερένιο κολωνάκι παρεμπόδισης παράνομης στάθμευσης, που κατά δήλωση του αιτούντος βρισκόταν πεσμένο επί του οδοστρώματος και συγκεκριμένα επί της οδού Μανέγα, εντός της πόλης της Άρτας.
214.-Έγκριση πρακτικού Ι που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για την «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο
Αρταίων » ( για την ομάδα Γ΄)
215.-Έγκριση πρακτικού Ι που αφορά «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».
216.-Έγκριση δαπάνης και την απ ευθείας ανάθεση για την μίσθωση μηχανημάτων λόγω έντονων και ισχυρών βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στις 24/9/2019 στην ΤΚ Καμπής, ΤΚ Ροδαυγής,ΤΚ Γριμπόβου,ΤΚ ΚΑΛΑΜΙΆΣ

31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7-10- 2019