33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 22α του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00 μ.μ με το εξής θέμα:
224.-Εγκριση πρακτικού ΙΙΙ και οριστική κατακύρωση αναδόχου για την ¨ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020
33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22-10- 2019