Συνεδριάζει την Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 1. Αποδοχή επιχορήγησης Δήμου Αρταίων για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
 2. Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «Βελτίωση υποδομών οδοποιίας εντός οικισμών του Δήμου Αρταίων (CLLD/LEADER)» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και αποδοχή της πίστωσης

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος

Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

 1. Καθορισμός τελών έτους 2020 (αριθμ. 268/2019 Α.Ο.Ε.)
 2. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων – βοηθημάτων κατά της αριθμ. 241/2019 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων (αριθμ. 251/209 Α.Ο.Ε)
 3. Έγκριση έκθεσης απολογισμού ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018 (αριθμ. 271/2019 Α.Ο.Ε)
 4. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου 2019 (αριθμ. 288/2019 Α.Ο.Ε)
 5. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου 2019 (αριθμ. 289/2019 Α.Ο.Ε)
 6. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος

Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

 1. Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας, χορήγηση εκτάκτου επιδόματος ένδειας από το Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου (αριθμ. 283/2019 Α.Ο.Ε.)
 2. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
 3. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος

Αγροτικής Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Καθημερινότητας

 1. Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου (τ.κ. κορωνησίας) (αριθμ. 35/2019 αποφ. ΕΠΖ)
 2. Διατήρηση η απομάκρυνση κενωθέντος περίπτερου & κατάργηση θέσης Δ.Κ. Κωστακιών(αριθμ. 36/2019 αποφ. ΕΠΖ)
 3. Μετακίνηση κλειστού περιπτέρου στο χώρο του αμαξοστασίου του δήμου (ΔΚ. Αρταίων) (αριθμ. 37/2019 αποφ. ΕΠΖ)
 4. Απομάκρυνση ή μη κλειστού περιπτέρου έναντι Ι.Ν. Παρηγορήτισσας (αριθμ. 38/2019 αποφ.ΕΠΖ)

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος

Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας, Πολιτικής Προστασίας και Χωροταξίας

 1. Επί αιτήσεως του Χρήστου Αλυμάρα για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας, κάγκελα κλπ)»
 2. Επί αιτήσεως του Αναστασίου Τάσιου για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2017»

Εισηγητής: κ. Γενικός Γραμματέας

 1. 7η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2019
 2. Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσίας για «Υπηρεσίες αδειοδότησης Υδατοδρομίου στην Κορωνησία»