41η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 16η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
315 Λήψη αποφασης για ορισμό δικηγόρου
316 Έγκριση της με υπ΄αριθμ. 122019 μελέτης του έργου Αποκατάσταση δημοτικής οδού εντός οικισμού Ροδαυγής
317 Αναμόρφωση προϋπολογισμου.
318 Καθορισμός ωριαίας δαπάνης για την μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών
319 Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ.Προμήθεια εξοπλισμού για την «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων ( για την ομάδα Γ΄)»
320 Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε Αρταίων.
321 Αναμόρφωση προϋπολογισμου Λιμενικού Ταμείου.
322 Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους (ΚΟΚ).
323 Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
324 Καθορισμός όρων για το έργο <<Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας.
325 Παράταση προθεσμίας περάτωσης της υπηρεσίας για για Εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων και δεντροστοιχιών κατά δύο μήνες.

41 16-6-2019