42η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 20η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 π.μ με τα εξής θέματα:

326 Έγκριση πρακτικού ΙΙ για προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δ.Ε. Αρταίων (ομάδα 6η «Σκυρόδεμα» και ομάδα 7η «Χαλίκια» ).

42 20-12-2019