25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (απόφαση αριθμ.500)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 2-12-2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 26653/28-11-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

500 Έγκριση έκθεσης απολογισμού ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018 (αριθμ. 271/2019 Α.Ο.Ε)

25) 2-12-2019 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ