41η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (315-325)

41η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 16η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
315 Λήψη αποφασης για ορισμό δικηγόρου
316 Έγκριση της με υπ΄αριθμ. 122019 μελέτης του έργου Αποκατάσταση δημοτικής οδού εντός οικισμού Ροδαυγής
317 Αναμόρφωση προϋπολογισμου.
318 Καθορισμός ωριαίας δαπάνης για την μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών
319 Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ.Προμήθεια εξοπλισμού για την «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων ( για την ομάδα Γ΄)»
320 Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε Αρταίων.
321 Αναμόρφωση προϋπολογισμου Λιμενικού Ταμείου.
322 Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους (ΚΟΚ).
323 Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
324 Καθορισμός όρων για το έργο <<Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας.
325 Παράταση προθεσμίας περάτωσης της υπηρεσίας για για Εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων και δεντροστοιχιών κατά δύο μήνες.

41 16-6-2019

40η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (308-314)

40η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 9η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:

308 Έγκριση μελέτης με αριθμ. 10/2019 του έργου <>
309 Εξειδίκευση πίστωσης στον ΚΑ 00-6715.001 για τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας -Παιδείας-Αθλητισμού- Πολιτισμού Δήμου Αρταίων Ν.Π.Δ.Δ.
310 Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης της προμήθειας: «Μηχανημάτων Έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για το Δ. Αρταίων»
311 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου
312 Έγκριση διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
313 Αποδοχη δωρεας απο MEDICAL 24
314 Αναμόρφωση προϋπολογισμου

40 9-12-2019

39η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (293-307)

39η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 3η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
293 Προμήθεια γραφικής ύλης,λοιπών υλικών γραφείων ,χαρτιού φωτοτυπικου και υλικού μηχ/σης όπως μελάνια κτλ
294 Εγκρίση του Β παραδοτέου της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Αρταίων»

295 Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
296 Έγκριση διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων.
297 ΄Εγκριση πρακτικού που αφορά το έργο «Τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων έτους 2019»
298 ΄Εγκριση πρακτικού που αφορά την εργασία «Συντήρηση Πρασίνου Αθλητικών Γηπέδων Δήμου Αρταίων (νέες εργασίες)» για το έτος 2019
299 Έγκριση πρακτικού ΙΙ για για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2019 (ΜΕ 8ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)»
300 Απαλλαγή υπολόγου Αντωνίου Άγγελου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής
301 Απαλλαγή υπολόγου Αθανασίου Αρκουμάνη για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου στην Διεθνή έκθεση εναλλακτικού τουρισμού ¨TOURNATOUR¨ στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας.
302 Έγκριση συμμετοχής,και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης, εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση Τουρισμού ATHENS INTERNATIONAL TOURISM EXPO 2019 και έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης.
303 Ορισμός υπόλογου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση Τουρισμού ATHENS INTERNATIONAL TOURISM EXPO 2019
304 Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Αρταίων, για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
305 Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης της προμήθειας :<>.
306 Έγκριση για την νομική συνδρομή του τέως Αντιδημάρχου Γεωργίου Καραγεώργου και τέως Αντιδημάρχου Γεωργίου Πανέτα, σε ποινική υπόθεση που ανέκυψε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.
307Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους.

39 3-12-2019

38η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (279-292)

38η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 26η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
278 Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου
Αρταίων
279 Διακύρηξη ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και ελαιοπαντικών Δ Αρταιων και νομικών προσώπων
280 Έγκριση ετήσιου προγραμματισμόυ προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Αρταίων έτους 2020.
281΄Εγκριση πρακτίκού ΙΙ που αφορά το έργο <>.
282.Άσκηση ή μη αίτησης ανάκλησης ενώπιον του αρμόδιου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της υπ’ αριθμ. 0260/2019 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου
283 Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας, χορήγηση εκτάκτου επιδόματος ένδειας από ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου και εξειδίκευση πίστωσης.
284 Έγκριση πρακτικού ΙΙ για «Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κτλ Δ.Ε. Αρταίων και αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων Δ.Ε. Αρταίων»
285 Έγκριση Α τροποποίησης προϋπολογισμού 2019 του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος <> .
286 Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δ.Ε. Αρταίων (ομάδα 6η «Σκυρόδεμα» και ομάδα 7η «Χαλίκια» )
287 Ακύρωση διαγωνισμού του έργου <> και επανάληψη διαδικασίας(έγκριση εκ νέου των όρων διακήρυξης).
288 Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β΄τριμήνου 2019
289 Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου 2019.
290 Αποδοχή δωρεάς από τις <>.
291 Αποδοχή δωρεάς από την Εταιρεία « ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε»
292 Αποδοχή δωρεάς από την Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.

38 25-11-2019