1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020 (Απόφαση 1η) 3-1-2020

Την (3η) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 29889/30-12-2019 πρόσκληση του προέδρου για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

“Λειτουργία δομής φιλοξενίας προσφύγων στο Επιχειρηματικό πάρκο του Δήμου Αρταίων”

1