327.Έγκριση δαπανών και αναπλήρωση της πάγιας προκαταβολής
328.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας -Παιδείας – Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Αρταίων
329.Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού Υπηρεσιών των Υπηρεσιών Καθαριότητας – Πρασίνου, Ανάπτυξης και Κοινωνικών Δομών για την εργασία «Τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων έτους 2019»
330.Έγκριση πρακτικού για ανάδειξη οριστικού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά τη «Συντήρηση Πρασίνου Αθλητικών Γηπέδων Δήμου Αρταίων (νέες εργασίες)» για το έτος 2019.
331.Εξειδίκευση του Κ.Α. 00 – 6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» για την κάλυψη των δαπανών των Θεοφανείων 2020.
332.Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ για για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2019 (ΜΕ 8ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
333.Έγκριση για την προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο
334.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης τεχνικών υπηρεσιών και ορισμός μελών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
335.Ψήφιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων».
336.Έγκριση του Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»
337.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
338.Αποδοχή δωρεάς από την ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
339.Αποδοχή δωρεάς από την ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
340.Μερική τροποποίηση αρ.206/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
341.Καθορισμός όρων και διακήρυξή συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση δημοτικής οδού εντός του οικισμού Ροδαυγής»Εκτιμώμενης αξίας 170.000,00 Ευρώ(πλέον Φ.Π.Α.24% ),
342.Καθορισμός όρων και διακήρυξή ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»Εκτιμώμενης αξίας 286.756,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.(& 231.109,68 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ),
343.Καθορισμός όρων και διακήρυξή ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά)»
344.Έγκριση μελέτης για το έργο «Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»
345.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων.
346.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον «καθαρισμό αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλακών και χειμάρρων Δ.Ε. Βλαχερνών και Δ.Ε. Αρταίων».
347.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον «καθαρισμό αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλακών και χειμάρρων Δ.Ε. Ξηροβουνίου»