Ανοικτή Πρόσκληση για την επιλογή δύο (2) κοινωνικών επενδύσεων προς υποστήριξη

στο πλαίσιο του Έργου Investment Development and Empowerment Action (IDEA)

Ο Δήμος Αρταίων ως ένας από τους φορείς υλοποίησης του έργου IDEA απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν δραστηριοποιηθούν στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας  στην περιοχή της Άρτας και αναζητούν χρηματοδότηση για την υλοποίηση μιας συγκεκριμένης ιδέας, έργου, κοινωνικής επένδυσης με διακριτό κοινωνικό αποτύπωμα να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι και την Παρασκευή 17/04/2020.

Το έργο Investment Development and Empowerment Action (IDEA) είναι μια φιλόδοξη ελληνο-αλβανική πρωτοβουλία φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας και ενδιαφέρονται να διερευνήσουν τις δυνατότητες χρηματοδότησης Κοινωνικών Επιχειρήσεων, Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών, αλλά και γενικότερα κοινωνικών επενδύσεων. Στόχος είναι η σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης για κοινωνικές επενδύσεις, καθώς και η μελέτη και η εξειδίκευση υβριδικών εργαλείων χρηματοδότησης φορέων και δράσεων του τρίτου τομέα της οικονομίας, που θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογή σε τοπικό, αλλά και περιφερειακό επίπεδο.

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από τους:

 • Auleda Local Εconomic Development Agency (Αλβανία)
 • Δήμο Χειμάρρα (Αλβανία)
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Ελλάδα)
 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ (Ελλάδα)
 • Δήμο Αρταίων (Ελλάδα)

Από τις αιτήσεις – προτάσεις που θα υποβληθούν θα επιλεγούν δύο (2) κοινωνικές επενδύσεις για τις οποίες προβλέπεται ένα ολοκληρωμένο πακέτο υποστήριξης για την εύρεση χρηματοδότησης. Ειδικότερα τα στελέχη του Δήμου Αρταίων θα παρέχουν:

 • Υποστήριξη στην ωρίμανση της ιδέας τόσο σε επίπεδο φυσικού όσο και οικονομικού αντικειμένου
 • Υποστήριξη στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου αλλά και σχεδίου ενεργειών
 • Υποστήριξη στη δημιουργία παρουσιάσεων προκειμένου να αξιοποιηθούν σε συναντήσεις με υποψήφιους κοινωνικούς επενδυτές
 • Διοργάνωση συναντήσεων με υποψήφιους κοινωνικούς επενδυτές
 • Προβολή – παρουσίαση της επένδυσης μέσω των δράσεων και των εργαλείων προβολής του έργου IDEA

Οι κοινωνικές επενδύσεις, τις οποίες το έργο IDEA θα ενισχύσει και θα υποστηρίξει, αφορούν σε δράσεις με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο (Άρθρο 2, Ν. 4430/2016).

Φορείς αυτών των κοινωνικών επενδύσεων στο πλαίσιο του έργου δύνανται να είναι:

 • Μη κερδοσκοπικοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο (σύλλογοι, σωματεία, ΑΜΚΕ, κλπ)
 • Κοινωνικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο αντίστοιχο μητρώο του Υπουργείου Εργασίας (Ν. 4430/2016)
 • Υπό σύσταση Κοινωνικές Επιχειρήσεις
 • Άτυπες (χωρίς νομική μορφή) ομάδες κινήσεις πολιτών σε τοπικό επίπεδο

Για την υποβολή της αίτησης τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι 27/03/2020 στο info@stratis.com.gr τα ακόλουθα:

 1. Διαβιβαστικό – Επιστολή Συμμετοχής
 2. Συνοπτική Παρουσίαση της ιδέας / κοινωνικής επένδυσης τους
 3. Αναλυτική παρουσίαση του φορέα / ομάδα υλοποίησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Για οποιαδήποτε ερώτηση – διευκρίνιση αναφορικά με τις δράσεις και το περιεχόμενο του έργου IDEA, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Στέλλα Θεολογίδου (Τηλ.: 210-6743835, e-mail: info@stratis.com.gr), καθώς και στον ειδικό συνεργάτη του Δήμου Αρταίων κο Λεωνίδα Συγίζη (Τηλ.: 26813-62150, e-mail: tpe@arta.gr).