1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 17η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
1 Συντήρηση πρασίνου Αθλητικων γηπέδων (νεες εργασίες)
2 Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών των έργων:
Α Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»
β «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΔΑΥΓΗΣ»,
γ «ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ»
3Διαμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού και έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου οικονομικού έτους 2020.
4.Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών ) διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΑΡΘΡΟ 221 Ν. 4412/2016 )
5.Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά διαγωνιστικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και δημοτικών έργων του δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του ν.4412/2016.
6.Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων.
7.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
8.Έγκριση προϋπολογισμού της επιχείρησης με την επωνυμία ‘’Διαδημοτική επιχείρηση χονδρεμπορίου γεωργικών προϊόντων και αποθηκών πρακτορείων μεταφορών’’.
9.Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ για την Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων λοιπών εγκαταστάσεων κτλ Δ.Ε. Αρταίων και αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων ΔΕ Αρταίων
10.Εισήγηση για την λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου.
11.Αποδοχή δωρεάς από εταιρεία
12.Αποδοχή δωρεάς από την Εταιρεία COCA COLA Α.Ε.
13.Αποδοχή δωρεάς από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας.
14.Αποδοχή δωρεάς από την Φαρμακευτική Εταιρεία MENARINI HELLAS A.E.
15.Σύνταξη όρων για τη μίσθωση ακινήτων με σκοπό τη στέγαση του διευρυμένου κέντρου κοινότητας του δήμου Αρταίων.

1η συνεδριαση 1-15