8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 26η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ με τα εξής θέματα:
67.Έγκριση εξειδίκευσης του Κ.Α. 20-7325.001 με τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού» συνολικού ποσού 8.138,50 €
68.Ορισμός υπόλογου υπαλλήλου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου σε δαπάνες επεκτάσεως ηλεκτροφωτισμού.
69.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την σίτιση επανενταγμένων ζώων συντροφιάς του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Αρταίων
70.Εξειδίκευση της πίστωσης Κ.Α 706473.001, με τίτλο Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης»
71.Έγκριση πρακτικού για την εργασία «Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
72.Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας για το οικονομικό έτος 2020
73.Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για αντιμετώπιση προβλημάτων φυσικής καταστροφής και έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτες με μηχανήματα έργου λόγω πυρκαγιάς.
74.Έγκριση μελέτης,σύνταξη και έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών-αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε ΤΚ Καλογερικού και ΤΚ Ανέζας ΔΕ Αμβρακικού .
75.Έγκριση διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέου Ιστορικού Δημαρχείου Άρτας» Εκτιμώμενης αξίας 2.016.129,03 Ευρώ(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),
76.Έγκριση μελέτης του έργου «Βελτιώσεις συντηρήσεις Δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων»