15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις αριθμ. 138 έως 152)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) ,την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19») και την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, (3ος Όροφος) την 10η Ιουνίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

138   Παροχή γνώμης επί του σχεδίου κανονισμού τιμολόγησης και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2020 του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών ΑποβλήτωνΔιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου
139 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου – εξόδου βιοτεχνίας μεταλλικών κατασκευών της εταιρείας “Χ.ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ – Δ.ΤΣΑΙΜΟΣ Ο.Ε.”
140 Απόφαση επί των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε διαμορφωμένες ζώνες του Δήμου προκειμένου στον καθορισμό τους με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
141 Νομιμοποίηση εκπροσώπων για έργα Π.Δ.Ε.
142 Νομιμοποίηση εκπροσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα
143 Τροποποίηση της αριθμ. 77/2020 προηγούμενης απόφασης ΔΣ η οποία αφορά “Συγκρότηση επίτροπών α)Παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 β) Παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016”
144 Στήριξη αιτημάτων των Μισθωτών Κυλικείων
145 Ακύρωση των αριθμ. 497/2018 και 68/2019 Αποφάσεων ΔΣ σχετικά με ακίνητο της Ελεούσας για ανέγερση Διοικητηρίου υπηρεσιών ΠΕ Άρτας
146 Τροποποίηση της από 8-5-2019 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και Νομικού Προσώπου ΚΚΜΠΑΠ για την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια ενός ηλεκτρουδραυλικού ανελκυστήρα ατόμων με αναπηρία καθώς και πέντε απινιδωτών για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Αρταίων»
147 Τροποποίηση της από 16/03/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και Νομικού Προσώπου ΚΚΜΠΑΠ για την υλοποίηση της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας»
148 “Επικαιροποίηση της αριθμ. 124/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
«Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου» , σύμφωνα με τις αλλαγές που επήλθαν στη νομοθεσία μετά την έκδοσή του σύμφωνα με τις αλλαγές που επήλθαν στη νομοθεσία μετά την έκδοσή του”
149 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθ. 192/2020 ΑΟΕ)
150 Συμπλήρωση της αριθμ. 686/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Περιοδική πεζοδρόμηση δημοτικής οδού» (την οδό Πεύκης, στην συμβολή της με την οδό Γ. Γεννηματά)
151 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου – εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας του Σπυρίδωνα Φούντα
152 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου – εξόδου μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης βρώσιμης ελιάς της ΕLEA A.E.

10-6-2020