40η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 4η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή ώρα 13:30 μ.μ με τα εξής θέματα:
402.Τροποποίηση της αριθμ. 372/2020 προηγούμενης απόφασης η οποία αφορά: «Έγκριση για την πρόσληψη ενός (1) Χειριστή Μηχανήματος έργου που θα προσληφθεί με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών»
403. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

40η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (402-403)