44η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 14η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 13:00 μ.μ με τα εξής θέματα:
433. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου 2020 – 2021

44η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (433)