55η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 9η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα :
530.Εγκριση παράτασης της προσωρινού αναδόχου ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ για την Προμήθεια λυόμενων αιθουσών για κάλυψη σχολικών μονάδων στον Δήμο Αρταίων (ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ)
531.Εγκριση ακύρωσης μερικώς της διαδικασίας του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 και γηπέδου αντισφαίρισης στον οικισμό Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων» της αρ. 501/2020 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής
532.Εγκριση παράτασης των εγγυητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών συμμετεχόντων που αφορούν το διαγωνισμό «Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Αρταίων» με ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ : 87263
533.Τροποποίηση – παράταση συμβάσεων προμήθειας εξοπλισμού (ομάδες Α’ και Ε’) για τη δημιουργία Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Αρταίων
534.Εγκριση περί συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 181/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
535.Αναμόρφωση προϋπολογισμου.
536.Αναμόρφωση προϋπολογισμου.
537.Συσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων.
538.Παράταση συμβατικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού κέντρου»
539.Παράταση συμβατικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης του έργου αξιοποίηση το παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ Άρτας»
540.Έγκριση Επικοινωνιακής Πολιτικής Δήμου Αρταίων για το έτος 2021
541.Πρακτικό ΙΙΙ για την υπηρεσία «Καινοτόμες δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό».
542.Εγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 Γηροκομείου ¨Γεωργίου & Σοφίας Μάτσου¨
543.Αποδοχή δωρεών κοινωνικού παντοπωλείου
544.Αποδοχή δωρεας για το Κοινωνικό φαρμακείο
55η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (530-544)