57η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 16η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα :
448.Αναμόρφωση προϋπολογισμού
449.Έγκριση διενέργειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος, έγκριση εγγράφων σύμβασης,καθορισμός όρων πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια υλικού, παροχή μέσων προστασίας εργαζομένων για μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοιού COVID 19»
550.Σύνταξη Εκθεσης και κατάρτηση του απολογισμού,ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2019

57η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (548-550)