59η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 26η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη ώρα 12:00 μ.μ με το εξής θέμα :

570 Ακύρωση της αριθμ. 546/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης για τον καθορισμό τελών έτους 2021
59η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (570)