61η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 3η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη ώρα 11:00 π.μ με το εξής θέμα :
Εγκριση πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια υλικού, παροχή μέσων προστασίας εργαζομένων για μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοιού COVID 19»

61η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (591)