65η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 11η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00 π.μ με το εξής θέμα:
606.Τροποποίηση – Διόρθωση της αριθμ. 232/2020 Απόφασης Ο.Ε. με θέμα έγκριση υποβολής προτάσεων για «Διαμόρφωση πλατείας Μάξιμου Γραικού» και «Διαμόρφωση πλατείας Κεραματών» στα πλαίσια της πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020»

65η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (606)