67η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 15η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
624. Εγκριση πρακτικού για την «Προμήθεια υλικού, παροχή μέσων προστασίας εργαζομένων για μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοιού COVID 19
625.Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

67η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (624-625)