70η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 31η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη ώρα 13:00 μ.μ με τα εξής θέματα:
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED για εκσυχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
70η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (659)