20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 23η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή ώρα 08:30 π.μ με τα εξής θέματα:
144. Εγκριση πρακτικού της επιτροπής του Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες »
20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (144)