22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 27η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Μ. Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
151.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας προμήθειας μεταχειρισμένου γερανοφόρου οχήματος»
152.Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων παροχής υπηρεσίων ηλεκτροφωτισμού για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ΔΕ Αρταίων
153.Εγκριση πρακτικού για «Προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων Σύναψη Δημόσιας»
154.Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διευθέτηση ρέματος Αμμοτόπου
155.Εγκριση 1ης Παράτασης του έργου «Διευθέτηση ρέματος Αμμοτόπου»
156.Εγκριση πρακτικού διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας για θέρμανση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας στο πλαίσιο της δράσης GOAL N ZEBs».»
157.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας προμήθειας μεταχειρισμένου γερανοφόρου οχήματος»
158.Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων παροχής υπηρεσίων ηλεκτροφωτισμού για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ΔΕ Αρταίων από το συνεργείο ηλεκτροφωτισμού εκτός ωραρίου εργασίας
159.Εγκριση πρακτικού για «Προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων Σύναψη Δημόσιας»
160.Εγκριση Τροποποίησης Νομικής Δεσμευσης 1ου ΑΠΕ και 1ης Παράτασης του έργου «Διευθέτηση ρέματος Αμμοτόπου»
161. Εγκριση πρακτικού διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας για θέρμανση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας στο πλαίσιο της δράσης GOAL N ZEBs»
162.Εγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια του Δήμου Αρταίων-Α’ Φάση»
163.Αποδοχή ένταξης της Πράξης «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2021 , Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων
164.Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης εργασιών συντήρησης και επισκευής φωτεινών σηματοδοτούμενων κόμβων
165.Σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών εργασιών συντήρησης-επισκευής και αναβάθμισης των αντλιοστασίων του Δήμου Αρταίων και λοιπών Η/Μ εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων.
166.Εγκριση σύναψης συμβάσεων καθαρισμού αδρευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων
166.Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2021
167.Εξιδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης
168.Αποδοχή δωρεάς βιβλίων.

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (145-150)