11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 16-4-2021

Στην Άρτα σήμερα την 16η του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, που διεξήχθει με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7443/15-4-2021 πρόσκληση του προέδρου,η οποία εκδόθηκε ύστερα από 15-4-2021 αίτηση που κατέθεσαν δεκατρείς (13) Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αρταίων στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

11)16-4-2021