15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (απόφαση αριθμ. 89 )

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση, την 31η Μαΐου 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα έναρξης 10,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

89 Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του Ισαάκ Μιζάν ιστορικό μέλος της Ισραηλιτικής κοινότητας στην Άρτα

15)31-5-2021