18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (5-7-2021)
Στην Άρτα σήμερα την 5η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842/25.06.2021 (ΦΕΚ τεύχος Β’) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 14754 /1-7-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

101 1 Σχετκά με τα καταστήματα υγ. ενδιαφέροντος στη γέφυρα Άρτας
102 2 Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων επενδυτικού δανείου συνολικού ποσού 620.000,00 € που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Ωρίμανση Έργων στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ09 του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για το Δήμο Αρταίων», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”
103 3 Ίδρυση τμήματος ένταξης (ΤΕ) σε σχολική μονάδα της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας
104 4 Ίδρυση τμήματος ένταξης (ΤΕ) σε σχολική μονάδα της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας στο Γυμνάσιο Γραμμενίτσας
105 5 Έγκριση δωρεάς δύο (2) υπολογιστών πλήρως συνθέσεως στο 584 Μ/Π.Τ.Π
106 1    Διόρθωση κτηματολογικού πίνακα και διαγράμματος για την κήρυξη απαλλοτρίωσης για την κατασκευήτου έργου «Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων στην πόλη της Άρτας
107 2   Ίδρυση θέσεων στάθμευσης ΜΟΤΟ στην οδό ΣΚΟΥΦΑ
108 3 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της Τζάλλα Άννας στη θέση «ΓΚΟΡΤΣΟΠΟΥΛΑ» κτηματικής περιφέρειας Τ.Κ. Βίγλας ΔΕ Αμβρακικού
18)5-7-2021