54η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Αποφάσεις από 387 έως 410

Στην Άρτα, σήμερα την 18η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και δια περιφοράς για τους λοιπούς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), την υπ αριθμ. 61 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και τηλεφωνικά οι λοιποί σύμβουλοι, ύστερα από την 22246/14-10-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
386 Επί αιτήσεως του Μοσχοβίτη Παναγιώτη αναδόχου του έργου Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου ΤΚ Κεραματών για παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 9Χ6ΠΩΨΑ-40Ζ
387 Επί αιτήσεως της εργοληπτικής επιχείησης ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αναδόχου του έργου Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου. Ρ8ΡΗΩΨΑ-2ΟΗ
388 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλεύσεις στο Δήμο Αρταίων. ΨΞ1ΖΩΨΑ-4ΙΚ
389 Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΨΡΥΗΩΨΑ-ΘΤΓ
390 Καθορισμός τελών 2022 ΨΤΑΗΩΨΑ-Θ0Ρ
391 Λήψη απόφασης επί του σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την ξεχωριστή εκμίσθωση των δημοτικών κατ-των με αριθ. (2, 4, 5, 7) που βρίσκονται εντός του χώρου της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Αρταίων 6ΧΞΛΩΨΑ-1Σ0
392 Εξειδίκευση πίστωσης για τη β’ δόση της τακτικής επιχορήγησης του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 67ΣΕΩΨΑ-ΒΘ4
393 Εξειδίκευση της πίστωσης για κάλυψη δαπάνης συμμετοχής υπαλλήλου σε διήμερο διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «ΕΣΟΔΑ Ο.Τ.Α. – Α ΜΕΡΟΣ», το οποίο θα διεξαχθεί on line στις 19 & 20 Οκτωβρίου 2021 Ω58ΦΩΨΑ-ΛΘΩ
394 Εξειδίκευση της πίστωσης για κάλυψη δαπάνης συμμετοχής υπαλλήλου σε διήμερο διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – Β ΜΕΡΟΣ», το οποίο θα διεξαχθεί on line στις 25 & 26 Οκτωβρίου 2021 6ΜΡΕΩΨΑ-02Α
395 Διαγραφή ποσών από λαθος χρέωση 68ΔΚΩΨΑ-Λ6Κ
396 Σύνταξη όρων για διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμένων οχημάτων του Δήμου Αρταίων 9ΡΞΠΩΨΑ-Χ69
397 Έγκριση Διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αρταίων 6ΣΜΥΩΨΑ-ΗΞ0
398 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς 6ΒΘΙΩΨΑ-69Β
399 Έγκριση του πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων προμηθειών του Δήμου Αρταίων πλην Τεχνικής Υπηρεσίας ΨΩ4ΩΩΨΑ-Χ5Γ
400 Έγκριση γνωμοδότησης της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών των υπηρεσιών Καθαριότητας Πρασίνου Ανάπτυξης και Κοινωνικών δομών ΩΑΛ6ΩΨΑ-09Ζ
401 Έγκριση μελέτης του έργου “Κατασευή βάσεων κερκίδων” 651ΣΩΨΑ-ΝΗΒ
402 Έγκριση παράτασης του έργου Αντιμετώπση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2017 6Τ7ΟΩΨΑ-1Χ2
403 Επί αιτήσεως της εταιρείας ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε. για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου “Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρίου – Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας” 68ΜΛΩΨΑ-Θ7Η
404 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης τροποποίησης Σύμβασης & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρες βροχοπτώσεις) ΩΤ9ΙΩΨΑ-ΩΣΧ
405 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ μαζί με το 1ο ΠΚΤΜΝΕ της αρχικής σύμβασης του έργου “Ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων Ψ560ΩΨΑ-Ο15
406 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις 6ΠΑ4ΩΨΑ-ΥΒΥ
407 Ακύρωση της αριθμ. 324/2021 απόφασης Οικ. Επιτροπής ΡΨ6ΩΩΨΑ-ΞΘΗ
408 Έγκριση δαπάνης ποσού 13.425,63€ για συμμετοχή του Δήμου σε «Δαπάνες για Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού» ΡΙΒΡΩΨΑ-ΣΧ2
409 Εξειδίκευση του ΚΑ 20-7325.001 με τίτλο «Δαπάνες για Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού συνολικού ποσού 13.425,63€ 9ΧΧΑΩΨΑ-4ΗΧ
410 Αποδοχή δωρεάς από την Ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ- Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής AE MEGA DISPOSABLES S.A. ΨΚΞ3ΩΨΑ-ΠΚΥ
54)18-10-2021 (1)
54)18-10-2021 (2)