55η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στην Άρτα, σήμερα την 2α Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), την υπ αριθμ. 61 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 23511/1-11-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικώνγια συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

411 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 6ΤΚΖΩΨΑ-ΜΒΚ
412 Παροχή διόδου δουλείας κατά τον Αστικό Κώδικα (αρ 1012 με 1017) ΩΚΑΠΩΨΑ-1ΒΛ

55)2-11-2021