32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Άρτα σήμερα την 10η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και με τηλεδιάσκεψη για τους λοιπούς, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 23990/5-11-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

179 Λειτουργία γραφείων του παραρτήματος της ΕΤΑΝΑΜ στην Άρτα 6Ρ8ΛΩΨΑ-8ΞΤ
180 Μεταβολές που έχουν επέλθει από την απογραφή από την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2011 (συγχωνεύσεις καταργήσεις αναγνωρίσεις νέων οικισμών κλπ) στους οικισμούς της περιοχής του Δήμου Αρταίων 68Ο7ΩΨΑ-ΝΘΥ
181 Συνδιοργάνωση έκθεσης προς τιμή του Γιάννη Μόραλη 61ΤΨΩΨΑ-Ω7Φ
182 Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023 επικαιροποίηση απόφασης για την ίδρυση ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. 6ΓΙΝΩΨΑ-2ΣΩ
183 Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2021 61ΧΩΩΨΑ-Κ5Α
184 Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου 2021 95Κ3ΩΨΑ-5Χ2
185 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος και σχεδίου δράσης  έτους 2022 (αριθμ. 10/2021 αποφ. Εκτελεστικής Επιτροπής) 9ΑΙ1ΩΨΑ-ΦΛΖ
186 Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2021 60ΝΑΩΨΑ-41Ψ
187 Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Νομικού Προσώπου με τίτλο «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων και εκλογή νέου Προέδρου. 6ΡΓ9ΩΨΑ-Θ2Λ
188 Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της ΑΔΑΕ ΟΤΑ και εκλογή νέου Προέδρου. 6ΘΤΚΩΨΑ-Δ1Ψ
189 Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αρταίων (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α) και εκλογή νέου Προέδρου. 96Χ5ΩΨΑ-ΓΓ6
190 Αποδοχή παραίτησης της Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου και εκλογή νέου Προέδρου. 62Ρ2ΩΨΑ-ΗΒ3
191 Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου Γεωργικών προϊόντων και Αποθηκών και εκλογή νέου Προέδρου. ΨΑΗ5ΩΨΑ-ΧΧΥ
192 Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης και εκλογή Προέδρου. 6ΙΙΜΩΨΑ-90Ζ
193 Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης και εκλογή Προέδρου. 6ΑΓΧΩΨΑ-9ΣΗ
194 Αναμόρφωση προϋπολογισμού αριθμ. 415/2021 αποφ. Οικ. Επιτροπής ΩΤΕ3ΩΨΑ-1ΚΒ
195 Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων για Λειτουργία Σχολικών Συμβουλίων ΨΘΖΞΩΨΑ-ΝΑ8
196 Τροποποίηση της αριθμ. 140/2017 προηγούμενης απόφασης ΔΣ με τον ορισμό νέου μέλους ΨΜΔΗΩΨΑ-Κ7Κ
197 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων ΨΦΨΦΩΨΑ-ΦΨ5
198 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων 64Η0ΩΨΑ-Γ04

32)10-11-2021 (1)
32)10-11-2021 (2)