60η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Άρτα, σήμερα την 30η Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 26107/30-11-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Διόρθωση- συμπλήρωση της αριθμ. 124/2021 Απόφασης ΟΕ για την Υποβολή πρότασης για την «Κατασκευή πεζοδρομίου από το 9ο Δημοτικό Σχολείο έως το Νοσοκομείο στην πόλη της Άρτας» στα πλαίσια της αριθμ. 102/2020 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ
477